reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/62/15 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 19 czerwca 2015r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach stanowiących obszar Gminy Mońki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6 m, art. 6 n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593; z 2015r. poz. 87, poz. 122), Rada Miejska w Mońkach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na obszarze Gminy Mońki:

a) dla nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik Nr 1 znak NZ do niniejszej uchwały;

b) dla nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowiący załącznik Nr 2 znak NN do niniejszej uchwały;

c) dla nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne załącznik Nr 3 znak NM do niniejszej uchwały;

d) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku załącznik Nr 4 znak NRW do niniejszej uchwały.

2. Załączniki zawierają pouczenie dotyczące sposobu wypełniania deklaracji oraz, że stanowi ona podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

§ 2. 1. Deklaracja, której wzór określa § 1. do uchwały przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują oraz nie zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu art. 6c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2. Właściciele nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne są zobowiązani do złożenia deklaracji, według wzoru określonego w § 1.

3. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku są zobowiązani do złożenia deklaracji, według wzoru określonego w § 1.

§ 3. Wypełnienie deklaracji następuje komputerowo lub ręcznie.

§ 4. 1. Złożone deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według wzoru określonego uchwałą Nr XLVI/356/14 z dnia 21 sierpnia 2014r. Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach stanowiących obszar Gminy Mońki zachowują moc do czasu złożenia nowych deklaracji na wzorze określonym niniejszą uchwałą.

2. Właściciele nieruchomości w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości zobowiązani są złożyć nową deklarację o której mowa w § 1. uchwały, w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

§ 5. W przypadku złożenia deklaracji elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy dokument przekazać:

1) w formacie elektronicznym XML;

2) z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zwanej "e-PUAP";

3) opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy certyfikatu.

§ 6. Fakt zaistniałych zmian pod względem ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość w przypadku zgonu lub narodzin należy potwierdzić kopią aktu urodzenia, kopią aktu zgonu.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XLVI/356/2014 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach stanowiących obszar Gminy Mońki ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014r. poz. 2960)

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Edward Stanisław Klepacki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/62/15
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 19 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/62/15
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 19 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/62/15
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 19 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/62/15
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 19 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/62/15
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 19 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/62/15
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 19 czerwca 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VII/62/15
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 19 czerwca 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VII/62/15
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 19 czerwca 2015 r.
Zalacznik8.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dagmara Jagodzińska

Specjalista w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa cywilnego, w tym w szczególności sprawach o rozwód, separację, władzę rodzicielską, alimenty, kontakty z małoletnimi, podział majątku dorobkowego po rozwodzie, zniesienie współwłasności, sprawach wynikających z umów darowizny oraz stosunków spadkowych w rodzinie i innych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama