reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/30/15 Rady Gminy Sidra

z dnia 22 czerwca 2015r.

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072), art 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa:

1) warunki ubiegania się o dotację na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

2) rodzaj danych i informacji, które należy zawrzeć we wniosku o dotację;

3) tryb postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji;

4) postanowienia, jakie winna zawierać umowa o udzielenie dotacji;

5) zasady rozliczania, kontroli i zwrotu dotacji;

6) sposób ewidencjonowania i upowszechniania informacji o udzielonych dotacjach.

2. Znaczenie użytych w uchwale pojęć dotyczących zabytków lub czynności z nimi związanych określają przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz rozporządzeń wydanych na podstawie tej ustawy.

3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) pracach lub robotach budowlanych przy zabytku - należy przez to rozumieć prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

2) beneficjencie - należy przez to rozumieć podmiot, któremu na zasadach określonych niniejszą uchwałą przyznano dotacje z budżetu Gminy Sidra na prace lub roboty budowlane przy zabytku;

3) środkach publicznych - należy przez to rozumieć publiczne środki finansowe określone przepisami o finansach publicznych.

§ 2. 1. Z budżetu Gminy mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym, jeżeli zabytek ten spełnia łącznie następujące kryteria:

1) znajduje się na terenie Gminy Sidra;

2) jest wpisany do rejestru zabytków.

2. Dotacja na prace lub roboty budowlane przy zabytku może finansować nakłady obejmujące:

1) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

2) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

3) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego;

4) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

5) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku

6) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

7) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

8) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

9) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

10) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

§ 3. 1. O dotację może ubiegać się każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego z uwzględnieniem zapisu § 2 ust. 1.

2. Dotacja może być udzielona na sfinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku złożenia wniosku o udzielenie dotacji albo w roku następnym.

3. Na zasadach określonych w niniejszej uchwale wnioskodawca może równocześnie wystąpić z kilkoma wnioskami o dotacje do prac lub robót budowlanych przy więcej niż jednym zabytku.

§ 4. 1. Dotacja z budżetu Gminy na wykonanie prac lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku może być udzielona w wysokości do 30 % ogółu nakładów koniecznych na te prace lub roboty.

2. W przypadku gdy beneficjent na prace lub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje również inne środki publiczne, kwota dotacji przyznanej z budżetu Gminy wraz z kwotami przyznanymi na ten cel innych środków publicznych nie może przekroczyć 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

§ 5. 1. Udzielenie dotacji może nastąpić na podstawie pisemnego wniosku, którego wzór jest załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do wniosku o udzielenie dotacji załącza się:

1) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku,

2) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót,

3) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym,

3. W przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku o udzielenie dotacji winien załączyć informacje o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku, sporządzoną w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia. 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123 poz. 1291).

4. Podmiot uprawniony do ubiegania się o dotację jest zobowiązany, przed złożeniem wniosku, do zapoznania się z niniejsza uchwałą oraz do stosowania się do określonego w niej trybu, terminów i zasad.

§ 6. 1. Wnioski o dotację kieruje się do Wójta Gminy Sidra w terminie przez niego wyznaczonym, ogłoszonym w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

2. Wnioski zweryfikowane przez Wójta Gminy Sidra stanowią podstawę do przygotowania projektów uchwał Rady Gminy o udzieleniu dotacji poszczególnym wnioskodawcom.

3. W uchwale Rady Gminy przyznającej dotację, określa się nazwę otrzymującego dotację, prace lub roboty, na wykonanie których przyznano dotację oraz kwotę przyznanej dotacji.

4. Uchwałę, o której mowa w ust. 3, ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 7. 1. Uwzględniając § 6 niniejszej uchwały oraz dane z wniosku o dotację, Wójt zawiera z beneficjentem umowę określającą:

1) opis i zakres prac lub robót i termin ich wykonania,

2) kwotę dotacji,

3) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji,

4) zobowiązanie ubiegającego się o dotację do poddania się pełnej kontroli w zakresie należytego wykonania prac lub robót, w tym udostępnienia niezbędnej dokumentacji,

5) zasady i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji lub jej części lub zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,

2. Umowę zawiera się na czas realizacji zadania nie dłuższy niż do dnia 15 grudnia roku budżetowego.

§ 8. 1. Podstawą rozliczenia dotacji jest odbiór wykonanych prac lub robót, przeprowadzony przez przedstawicieli Gminy Sidra, wyznaczonych przez Wójta Gminy Sidra.

2. W celu rozliczenia dotacji podmiot, któremu udzielono dotacji, składa sprawozdanie z wykonania prac lub robót Wójtowi Gminy Sidra.

3. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 9. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej realizacji ustaleń zawartych w umowie o udzielenie dotacji, w tym nie przedstawienie sprawozdania wraz z rozliczeniem w terminie określonym w umowie podmiot, któremu udzielono dotacji ma obowiązek jej zwrotu wraz z odsetkami na zasadach określonych umową, o której mowa w § 7.

§ 10. 1. Wójt Gminy Sidra prowadzi wykaz udzielonych dotacji oraz informuje inne podmioty uprawnione do udzielania dotacji o dotacjach przyznanych przez Radę Gminy.

2. Zestawienie danych dla każdej udzielonej dotacji winno zawierać:

1) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia lub przechowywania,

2) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby albo nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, której przyznano dotację,

3) kserokopie uchwały o przyznaniu dotacji,

4) kserokopię umowy o dotację,

5) informacje o wysokości środków przekazanych beneficjentowi dotacji oraz o rozliczeniu kwoty wypłaconej dotacji,

6) informacje przekazane przez inne organy zobowiązane do udzielenia informacji o dotacjach na prace lub roboty budowlane przy danym zabytku.

3. Wójt niezwłocznie ogłasza na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej uchwałę o przyznaniu dotacji.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 12. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, w sposób zwyczajowo przyjęty oraz poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bogusława Czyżewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/30/15
Rady Gminy Sidra
z dnia 22 czerwca 2015 r.

WNIOSEK
O UDZIELENIE DOTACJI
NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O ZABYTKU I WNIOSKODAWCY

A. DANE O ZABYTKU :

1. NAZWA ZABYTKU : ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

2. Nr w rejestrze zabytków : .............................................................................................................................................

3. Wpis z dnia: .............................................................................................................................................

4. DOKŁADNY ADRES ZABYTKU .............................................................................................................................................

B. WNIOSKODAWCA

1. PEŁNA NAZWA .............................................................................................................................................

2. ADRES / SIEDZIBA

……………………..…......................................................................................................

3. NIP ...............................................................................................................................

4. REGON ....…................................................................................................................

5. FORMA PRAWNA ......................................................................................................

5. NAZWA I NUMER REJESTRU ................................................................................

…………………………………………………………………………………………….

6. DATA WPISU DO REJESTRU / EWIDENCJI ….........................................................

7. OSOBY UPOWAŻNIONE DO REPREZENTOWANIA WNIOSKODAWCY: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

8. NAZWA BANKU I NUMER KONTA WNIOSKODAWCY ........................... ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

9. TYTUŁ DO WŁADANIA ZABYTKIEM (własność, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, inne) ..............................................................................................................................................

C. UZYSKANE POZWOLENIA :

1. pozwolenia na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku:

a) wydane przez: ................................................................................................

b) numer: .......................................................................................................

c) data ........................................................................................................

2. pozwolenia na budowę:

a) wydane przez : ...............................................................................................

b) numer: ...............................................................................................

c) data: ................................................................................................

II. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PRACACH LUB ROBOTACH

A. ZAKRES RZECZOWY PRAC LUB ROBÓT I PRZEWIDYWANE KOSZTY REALIZACJ I

Nr pozycji kosztorysu

Planowany zakres rzeczowy

Przewidywane koszty

B. UZASADNIENIE CELOWOŚCI PRAC LUB ROBÓT

C. TERMIN REALIZACJI

1. Planowany termin rozpoczęcia:

2. Planowany termin zakończenia:

D. PRZEWIDYWANE ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA PRAC LUB ROBÓT:

Źródła sfinansowania prac lub robót

Kwota

Udział w całości kosztów

Ogółem

100 %

Wysokość dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca z budżetu Gminy Stara Kiszewa

Udział środków własnych

Udział środków z budżetu państwa

Udział środków z innych źródeł

III. INFORMACJA O WNIOSKACH O UDZIELENIE DOTACJI SKIEROWANYCH DO INNYCH ORGANÓW

IV. WYKAZ WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIKÓW

1. aktualny wypis z rejestru zabytków

2. dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku

3. harmonogram i kosztorys przewidywanych prac lub robót

4. pozwolenie konserwatora zabytków na prowadzenie prac

5. pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót (jeżeli jest wymagane)

6. informacja o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku sporządzona w zakresie i na zasadach określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r, o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (dz.u. 123 poz. 1291) - dotyczy tylko przedsiębiorców

VI. PODPISY

W przypadku otrzymania dotacji zobowiązuję się do wydatkowania przyznanych środków na realizację wskazanego zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy

Miejscowość, data ......................................................................

(pieczęć wnioskodawcy)Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/30/15
Rady Gminy Sidra
z dnia 22 czerwca 2015 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PRAC LUB ROBÓT (ZADANIA)

.......................................................................................................................................................

(nazwa zadania)

realizowanego w okresie od .............................................. do .....................................................

na podstawie umowy zawartej w dniu ............................................................, pomiędzy Gminą Sidra a .......................................................................................................................................................

( imię i nazwisko lub nazwa otrzymującego dotację

I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

1. Opis zrealizowanego zadania, wymierne rezultaty realizacji

..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

A. INFORMACJA O WYDATKACH PRZY REALIZACJI ZADANIA

Całkowity koszt w okresie sprawozdawczym

W tym :

- koszty pokryte z uzyskanej dotacji

- środki własne

........................................................ zł

........................................................ zł
........................................................ zł

B. KOSZTORYS ZE WZGLĘDU NA TYP KOSZTÓW

Lp.

Rodzaj kosztów

Koszt całkowity

W tym z dotacji

C. KOSZTORYS ZE WZGLĘDU NA ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Źródło

w zł

%

Koszty pokryte z dotacji

Środki własne

Inne źródła

Ogółem

D. ZESTAWIENIE RACHUNKÓW

Lp.

Nr dokumentu księgowego

Data

Nazwa wydatku

Kwota w

W tym ze środków dotacji

RAZEM

1. Do sprawozdania dołączyć należy potwierdzone za zgodność kserokopie wszystkich rachunków, faktur które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Oryginały rachunków, faktur należy przechowywać przez 5 lat i udostępnić podczas ewentualnie przeprowadzanych czynności kontrolnych.

2. Oświadczenia i podpisy:

Niniejszym oświadczam, że środki publiczne otrzymane od Gminy Sidra zostały wydatkowane zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),

.................................................................................................................

datapieczęć i podpisy

Adnotacje urzędowe

1. Potwierdzenie przyjęcia sprawozdania:

………………………………….

(data i podpis)

2. Akceptacja całości sprawozdania pod względem merytorycznym i finansowym:

………………………………….

(data i podpis)


Uzasadnienie

Celem uchwały jest ochrona, poprawa stanu technicznego oraz zahamowanie procesu niszczenia zasobów dziedzictwa kulturowego w naszej gminie.

Podstawą do przygotowania niniejszej uchwały jest art. 81 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446). Artykuł ten stanowi, że: "w trybie określonym odrębnymi przepisami dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru może być udzielona przez organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale". W art. 82 ust. 2 ww. ustawy stwierdzono także, że "dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru jest zadaniem z zakresu administracji publicznej".

Wpis do rejestru zabytków powoduje znaczne ograniczenia dla właścicieli i użytkowników takich obiektów w zakresie ich użytkowania czy planowania ewentualnych przekształceń. Ponadto stawiane są wyższe niż w przypadku innych obiektów wymagania dotyczące stosowania odpowiednich materiałów, od wykonawcy oczekuje się wysokich, często specjalistycznych kwalifikacji, zobowiązuje się właściciela do ustanowienia nadzoru konserwatorskiego nad realizacją prac itp.. Czynniki te powodują, że zarówno użytkowanie, jak i inwestycje przy obiektach zabytkowych są bardziej kosztowne niż przy innych budynkach. Z tego względu wsparcie finansowe z budżetu gminy dla właścicieli i posiadaczy zabytków stanowić będzie znaczne wsparcie. Dotacje z budżetu gminy umożliwią podjęcie przez właścicieli, użytkowników prac konserwatorskich przy tych obiektach i poprawią stan techniczny i estetyczny, jak i przyczynią się do zachowania dziedzictwa kulturowego naszej gminy.

Niniejsza uchwała określa ogólne zasady i tryb udzielania dotacji celowej.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Jan Górski

Kancelaria specjalizująca się w sprawach dotyczących odszkodowań od Skarbu Państwa (gminy, powiatu), a także w prawie nieruchomości (w tym zasiedzenia), prawie spółek oraz prawie spadkowym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama