Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/51/2015 Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia poboru niektórych należności w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072); art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849); art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40); art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 465) uchwala się, co następuje:

§ 1. w uchwale Nr V/30/2015 z dnia 24 marca 2015r w sprawie zarządzenia poboru niektórych należności w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie:

"Inkasenci należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

lp

Nazwa sołectwa

Nazwisko i imię inkasenta

1.

Aleksicze

Kleszczewski Janusz

2.

Bobrowa

Kozłowski Jarosław

3.

Ciełuszki

Charytoniuk - Michiej Grażyna

4.

Dawidowicze

Siemieniuk Maria

5.

Dobrzyniówka

Iwanowicz Agnieszka

6.

Halickie

Czajkowski Jacek

7.

Gnieciuki

Parafianowicz Janina

8.

Folwarki Małe

Anna Kropiwnicka

9.

Folwarki Wielkie

Abramowicz Katarzyna

10.

Folwarki Tylwickie

Kuźma Jan

11.

Kamionka

Dobiecki Paweł

12.

Kaniuki

Dębowski Władysław

13.

Kowalowce

Kusznier Barbara

14.

Kucharówka

Krupińska Grażyna

15.

Kołpaki

Jakubowska Wiesława

16.

Kuriany

Swatowski Janusz

17.

Krynickie

Zakrzewski Mirosław

18.

Koźliki

Kamieńska Ala

19.

Laszki

Korolczuk Emilia

20.

Łubniki

Nowicki Dariusz

21.

Małynka

Mikołajczuk Irena

22.

Miniewicze

Abramowicz Bogusław

23.

Nowosady

Radziszewski Marcin

24.

Olszanka

Buras Maria

25.

Ochremowicze

Eugenia Seweryn

26.

Pawły

Charytoniuk Elżbieta

27.

Pasynki

Narewski Lech

28.

Protasy

Kuźmicz Zdzisław

29.

Płoskie

Rokicki Paweł

30.

Rafałówka

Lulewicz Piotr

31.

Ryboły

Fiedoruk Tamara

32.

Rzepniki

Sawicka Agnieszka

33.

Solniki

Leończuk Leon

34.

Skrybicze

Stypułkowski Jerzy

35.

Sieśki

Lipska Nina

36.

Tatarowce

Timińska Alina

37.

Zajezierce

Minko Zbigniew

38.

Zacisze

Nieciecki Krzysztof

39.

Zagruszany

Karczewska Eugenia

40.

Zwierki

Barbara Kossakowska

41.

Kolonia Zabłudów

Przymierski Romuald

42.

Żuki

Józwowicz Sławomir

43.

Żywkowo

Presnarowicz Jarosław

44.

Miasto Zabłudów

Kochańska Emilia

".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego..

Przewodniczący Rady

Maciej Rogucki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe