Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/103/2015 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 18 czerwca 2015r.

w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Sowlany, gm. Supraśl

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r., poz. 379, poz.1072) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Ulicy położonej we wsi Sowlany na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 335/2, określonej kolorem żółtym na załączniku graficznym do niniejszej uchwały - nadaje się nazwę "Oficerska".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr Monika Suszczyńska


Załącznik do Uchwały Nr XII/103/2015
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 18 czerwca 2015 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe