Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/34/15 Rady Gminy Raczki

z dnia 19 czerwca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia Punktu Przedszkolnego w Raczkach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 czerwca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) i art. 14a ust. 5 i 6 ustawy z dnia o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149 , poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012r. poz. 941 i poz. 979, z 2013r. poz. 827, poz. 1265 i poz. 1317, z 2014r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1198 i poz. 1877, z 2015r. poz. 357) oraz § 1 i § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U z 2010r. Nr 161, poz. 1080, z późn. zm) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XVII/88/08 Rady Gminy Raczki z dnia 1 lipca 2008r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Raczkach wprowadza się, następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Raczkach zwany dalej Punktem Przedszkolnym działa na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010r. Nr 161, poz. 1080 z późn. zm) oraz niniejszej uchwały.".

2. W § 4:

1) w ust. 2 liczbę "4" zastępuje się liczbą "5".

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Usługi świadczone przez Punkt Przedszkolny w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie są bezpłatne. Za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego odpłatność ponoszą rodzice w wysokości ustalonej odrębną uchwałą.";

3) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Przyjmowanie dzieci do Punktu Przedszkolnego odbywa się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na zasadach określonych odrębną uchwałą.".

3. W § 10 skreśla się wyrazy "ferii zimowych".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raczki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Lech Ludwig

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe