Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/50/15 Rady Gminy Białowieża

z dnia 22 czerwca 2015r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318) i art.12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2015 r. - Kodeks wyborczy[1]) ( Dz. U. nr 21, poz.112 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r o referendum ogólnokrajowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.318) Rada Gminy Białowieża, na wniosek Wójta Gminy, uchwala co następuje

§ 1. Dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego tworzy się w gminie Białowieża odrębny obwód głosowania:

Numer obwodu

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

3

Dom Pomocy Społecznej ,,Rokitnik" w Białowieży ul. Centura 2

Dom Pomocy Społecznej ,,Rokitnik" w Białowieży ul. Centura 2

§ 2. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu.

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Białowieża, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Zamojski


Uzasadnienie

W związku z planowanym referendum ogólnokrajowym, Państwowa Komisja Wyborcza wyraziła zgodę, aby rady gmin i miast podejmowały uchwały o utworzeniu odrębnych obwodów głosowania , mimo niewydania dotychczas postanowienia Prezydenta RP o zarządzeniu referendum. Powyższe stanowisko wynika z faktu, iż w przypadku zarządzenia referendum wynikający z kalendarza referendalnego termin utworzenia obwodów odrębnych przypadać będzie w okresie wakacyjnym, co powodować może znaczące trudności ze skutecznym zwołaniem sesji rad gmin.

W ogólnokrajowym referendum Polacy będą mieli możliwość odpowiedzenia na trzy pytania:

1) czy są "za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu RP", 2) czy są "za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa"

3) czy są "za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika".


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe