Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/75/15 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 23 czerwca 2015r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych stanowiących własność Gminy Miasta Augustowa, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594; z 2013r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 15 ust. 2 i art. 16 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13; z 2011r. Nr 228, poz. 1368; z 2014r. poz. 423, poz. 915; z 2015r. poz. 390) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, zgodnie z wykazem będącym załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiące własność Gminy Miasta Augustowa, udostępnione operatorom i przewoźnikom wykonującym regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym.

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych przez operatorów i przewoźników wykonujących przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się stawkę opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, stanowiących własność Gminy Miasta Augustowa przez operatorów i przewoźników wykonujących przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XVIII/139/12 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych stanowiących własność Gminy Miasta Augustowa, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie


Filip Jerzy Chodkiewicz


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/75/15
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 23 czerwca 2015 r.

WYKAZ
PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ
GMINY MIASTA AUGUSTÓW
UDOSTĘPNIONYCH OPERATOROM i PRZEWOŹNIKOM WYKONUJĄCYM REGULARNE PRZEWOZY OSÓB W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM

Lp

Kategoria drogi

Droga

Kilometraż

Lokalizacja przystanku

1

Droga gminna

102513B

0+100,00

Ulica Rynek Zygmunta Augusta - Delikatesy

2

Droga gminna

102463B

0+112,50

Ulica Mickiewicza - ATVA

3

Droga gminna

102494B

0+237,50

Ulica Sucharskiego - Pływalnia

4

Droga gminna

102447B

0+040,00

Ulica Komunalna

5

Droga gminna

102465B

0+187,50

Ulica Norwida

6

Droga gminna

734+ 350

734+462

735+095

735+185

735+450

735+585

Aleja Kardynała Stefana Wyszyńskiego -ACE- strona lewa

Aleja Kardynała Stefana Wyszyńskiego -ACE - strona prawa

Aleja Kardynała Stefana Wyszyńskiego - ul. Tytoniowa - strona prawa

Aleja Kardynała Stefana Wyszyńskiego - ul. Zdrojowa - strona lewa

Aleja Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej - strona lewa

Aleja Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej - strona prawa


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/75/15
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 23 czerwca 2015 r.

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH DLA OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW WYKONUJĄCYCH REGULARNE PRZEWOZY OSÓB W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM.

1. Z przystanków komunikacyjnych stanowiących własność Gminy Miasta Augustów mogą korzystać operatorzy i przewoźnicy wykonujący regularne przewozy osób w ramach publicznego transportu zbiorowego.

2. Warunkiem niezbędnym do korzystania z przystanków komunikacyjnych jest uzyskanie zgody Gminy Miasta Augustów.

3. Do wniosku złożonego w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. 3 Maja 60 o uzyskanie zgody należy załączyć:

- obowiązujący rozkład jazdy,

- mapę przebiegu linii komunikacyjnej wraz z zaznaczonymi przystankami.

4. Operatorów i przewoźników korzystających z przystanku zobowiązuje się do:

- każdorazowego powiadamiania Gminę Miasto Augustów o zamiarze zmiany rozkładu jazdy w szczególności w przypadkach dotyczących zmiany godzin i dni kursowania oraz zmiany ilości przystanków w ramach posiadanej zgody.

- wprowadzenie powyższych zmian do rozkładu jazdy uzależnione jest od uzyskania na nie zgody.

5. Gmina Miasto Augustów może odmówić wydania zgody na wprowadzenie proponowanych przez operatora lub przewoźnika zmian do rozkładu jazdy na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, w przypadku wystąpienia jednej z poniższych okoliczności:

- wydanie zgody wprowadzenia proponowanych przez operatora lub przewoźnika zmian do rozkładu jazdy ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych ( uniemożliwi lub w znaczny sposób utrudni korzystanie z przystanków przez uprawnionych operatorów i przewoźników),

- wydanie zgody wprowadzenia proponowanych przez operatora lub przewoźnika zmian do rozkładu jazdy spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego.

6. Operatorzy i przewoźnicy posiadający zgodę na korzystanie z przystanków komunikacyjnych będących własnością Gminy Miasta Augustów, mają obowiązek podać do publicznej wiadomości rozkład jazdy poprzez zawieszenie stosownej informacji na przystankach komunikacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012r. poz. 1173)

7. Sposób umieszczenia rozkładu jazdy na przystanku należy uzgodnić z Gminą Miastem Augustów.

8. Utrzymanie tablicy z rozkładem jazdy w należytym stanie technicznym należy do operatora lub przewoźnika.

9. Zabrania się umieszczania na przystankach komunikacyjnych innych informacji niż te, które dotyczą rozkładu jazdy, oraz reklam w rozumieniu art. 4 ust. 23 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460).

10. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych może odbywać się wyłącznie w celu realizacji regularnych przewozów osób, tj. wsiadania i wysiadania pasażerów.

11. Zabrania się postoju na przystankach komunikacyjnych ponad czas niezbędny do obsługi pasażerów.

12. Wykonywanie manewru zawracania i parkowanie może się odbywać jedynie w miejscach wyznaczonych.

13. Zobowiązuje się operatorów i przewoźników do korzystania z przystanków komunikacyjnych na równych prawach.

14. W przypadku nie stosowania się operatorów i przewoźników do warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, Gmina Miasto Augustów może nie wyrazić zgody na dalsze korzystanie z przystanków.


Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/75/15
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 23 czerwca 2015 r.

STAWKI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM JEST GMINA MIASTO AUGUSTÓW.

1. Określa się stawkę opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Miasto Augustów w wysokości 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym.

2. Opłaty wylicza się jako kwotę ryczałtową stanowiącą iloczyn liczby zatrzymań, według rozkładu jazdy, liczby dni w miesiącu oraz stawki, o której mowa w pkt. 1.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe