reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 35/VII/2015 Rady Gminy Piątnica

z dnia 25 czerwca 2015r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594, poz.645 i poz. 1318 oraz Dz. U z 2014 poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r .Nr 178, poz.1380, z 2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012 r. poz. 908, z 2014, poz. 1635, uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się ekwiwalent za każdą godzinę udziału członków ochotniczych straży pożarnych:

1) w działaniach ratowniczych w wysokości 15 zł/godz;

2) w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę w wysokości 4,50 zł/godz.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 129/XX/08 Rady Gminy Piątnica z dnia 25 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Weber


Uzasadnienie

Realizacja wniosku radnych Gminy Piątnica z dnia 6 maja 2015 r.

Na VI sesji Rady Gminy w Piątnicy w dniu 6 maja 2015 r. grupa radnych zgłosiła wniosek dotyczący podniesienia stawki strażakom OSP, którzy biorą udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych na 15 zł.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r .Nr 178, poz.1380, z późn. zm.)

1. Członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustala rada gminy w drodze uchwały.

2. Wysokość ekwiwalentu, o którym mowa w ust. 1, nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227) przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Ekwiwalent jest wypłacany z budżetu gminy.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2015 r. wyniosło 4053,71 zł. (M.P. z dnia 27 kwietnia 2015 r. poz. 380). 1/175 wynosi 23,16 zł, jest niższa od kwoty proponowanej przez wnioskodawców

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Stawka ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych nie była podnoszona od 2008 r. i wynosi obecnie 9 zł/godz.

Skutki finansowe:

W 2014 r. na wypłatę świadczeń z tytułu udziału członków OSP w akcjach ratowniczych i szkoleniach wydatkowano kwotę 20 294, 10 zł. wzrost świadczenia o 6 zł/godz. spowoduje wzrost wydatków o 67 % czyli o kwotę 12 176,46 do wielkości 32 470, 56

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

PIRXON

PIRXON SA (dawniej SmartMedia Sp. z o.o.) od 2004 roku optymalizuje procesy, dostarczając zaawansowane rozwiązania informatyczne polskim i zagranicznym firmom.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama