reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/47/15 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 19 czerwca 2015r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2015

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379; poz. 1072) art.121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706: z 2010r. poz. 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz.1578; z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; z 2012r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548; z 2014r. poz.1457) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1877; z 2015r. poz. 532) Rada Miejska w Mońkach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów w dziale 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6207 o kwotę 250.000 zł - dotację celową na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych zadań własnych.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.082.301 zł, z tego :

1) dział 600 - Transport i łączność o kwotę 2.797.569 zł, w tym:

a) rozdz. 60014 § 6300 o kwotę 95.769 zł - dotacje celową na dofinansowanie z powiatu zadania inwestycyjnego zadań własnych,

b) rozdz. 60016 § 6290 o kwotę 2.701.800 zł - środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane ze środków Wojewody na zadanie własne;

2) dział 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 2007 o kwotę 17.419 zł, § 6207 o kwotę 143.038 zł razem 160.457 zł - dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań własnych;

3) dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz od innych jednostek ..., rozdz. 75618 § 0480 o kwotę 90.900 zł - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zadań własnych;

4) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2710 o kwotę 1.800 zł - dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących;

5) dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 § 2700 o kwotę 24.775 zł - środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł zadań własnych;

6) dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 § 2710 o kwotę 6.800 zł - dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

3. Zmniejsza sie plan wydatków o kwotę 743.318 zł z tego:

1) dział 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6057 o kwotę 250.000 zł, § 6059 o kwotę 255.000 zł razem 505.000 zł - wydatki inwestycyjne z udziałem środków europejskich zadań własnych;

2) dział 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 6060 o kwotę 108.318 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne zadań własnych;

3) dział - 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 30.000 zł - rezerwę ogólną;

4) dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 100.000 zł, w tym:

a) rozdz. 90003 § 4210 o kwotę 25.000 zł - wydatki na zakup materiałów zadań własnych,

b) rozdz. 90004 § 4210 o kwotę 15.000 zł, § 4300 o kwotę 50.000 zł razem 65.000 zł - wydatki na zakup materiałów i usług pozostałych zadań własnych,

c) rozdz. 90015 § 4210 o kwotę 10.000 zł - wydatki na zakup materiałów zadań własnych.

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.975.521 zł, z tego:

1) dział 600 - Transport i łączność o kwotę 5.453.600 zł w tym:

a) rozdz. 60014 § 6300 o kwotę 50.000 zł - dotację celową na pomoc finansową na realizację własnych zadań,

b) rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 5.403.600 zł - wydatki inwestycyjne zadań własnych;

2) dział 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 4707 o kwotę 17.419 zł, § 4709 o kwotę 3.075 zł, § 6067 o kwotę 143.038 zł, § 6069 o kwotę 25.243 zł razem 188.775 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne i szkolenia pracowników z udziałem środków europejskich zadań własnych;

3) dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż., rozdz. 75405 § 3000 o kwotę 10.000 zł - wydatki związane z wpłatą na fundusz celowy jako zadanie własne;

4) dział 757 - Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 § 8110 o kwotę 198.871 zł - wydatki na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów zadań własnych;

5) dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 § 4170 o kwotę 45.000 zł, § 4210 o kwotę 20.000 zł, § 4300 o kwotę 25.900 zł razem 90.900 zł - wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i zakup materiałów i usług pozostałych zadań własnych;

6) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 4210 o kwotę 1.800 zł - wydatki na zakup materiałów zadań własnych;

7) dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 § 4300 o kwotę 24.775 zł - wydatki na zakup usług pozostałych związanych z usuwaniem azbestu zadań własnych;

8) dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 § 2480 o kwotę 6.800 zł - dotacja dla instytucji kultury.

§ 2. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie1.500.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu - w kwocie 1.192.731 zł;

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie91.300 zł.

§ 3. Zmienia się załącznik Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015r. do uchwały Nr VI/40/15 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 7 maja 2015r. i załącznik Nr 1 Przychody i rozchody budżetu w 2015r. do uchwały Nr IV/28/15 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 5 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2015r. oraz załącznik Nr 6 Dotacje udzielone z budżetu Gminy Mońki na 2015r. do uchwały Nr III/22/15 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 29 stycznia 2015r., które otrzymują brzmienie załącznika Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Moniek do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu - w kwocie 1.192.731 zł,

c) wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 91.300 zł;

2) zaciągania zobowiązań:

a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazanie uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań
z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzenia nowych zadań;

5) przekazania kierownikom jednostek budżetowego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 750.000 zł;

8) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 150.000 zł;

9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem 41.052.972 zł, z tego:

a) dochody bieżące 36.553.027 zł,

b) dochody majątkowe 4.499.945 zł;

2) Wydatki ogółem 42.245.703 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 34.959.802 zł,

b) wydatki majątkowe 7.285.901 zł;

3) Dochody budżetu gminy w wysokości 1.281.759 zł pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznacza się na spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie w 2014r.;

4) Wolne środki w wysokości 365.465 zł przeznacza się na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek;

5) Deficyt w wysokości 1.192.731 zł zostanie pokryty kredytem bądź pożyczką z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Edward Stanisław Klepacki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/47/15
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 19 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/47/15
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 19 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/47/15
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 19 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Mońki na 2015r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama