reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/38/15 Rady Gminy Raczki

z dnia 19 czerwca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2015 rok w następującym zakresie:

1) zwiększa się dochody o kwotę - 45.330 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2015 rok w następującym zakresie:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 54.241 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 99.571 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, stanowiące załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 56/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r., otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr II/11/14 Rady Gminy Raczki z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody w kwocie - 69.335 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie - 72.118 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych".

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2015 r. z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 22.159.039,72 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 17.724.187,72 zł,

2) dochody majątkowe - 4.434.852,00 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 24.506.798,72 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 15.415.922,72 zł,

2) wydatki majątkowe - 9.090.876,00 zł;

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 2.347.759 zł są:

1) wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek - 840.108 zł,

2) przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczki - 1.507.651 zł;

4. Przychody budżetu wynoszą - 3.564.332 zł, w tym wolne środki - 840.108 zł oraz planowane kredyty i pożyczki - 2.724.224 zł, a rozchody - 1.216.573 zł.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 r. przedstawia załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Lech Ludwig


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/38/15
Rady Gminy Raczki
z dnia 19 czerwca 2015 r.

Zmiany dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział

Rozdz.

§

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

2 000,00

0

2 000,00

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdz.

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

4 523 804,00

16 413,00

4 540 217,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

275 000,00

16 413,00

291 413,00

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

55 000,00

14 335,00

69 335,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

0,00

1 577,00

1 577,00

0920

Pozostałe odsetki

0,00

501,00

501,00

801

Oświata i wychowanie

260 300,00

6 243,00

266 543,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

126 027,00

5 687,00

131 714,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

5 687,00

5 687,00

80106

Inne formy wychowania przedszkolnego

133 126,00

556,00

133 682,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

556,00

556,00

852

Pomoc społeczna

254 510,00

4 285,00

258 795,00

85295

Pozostała działalność

39 200,00

4 285,00

43 485,00

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

0,00

3 642,00

3 642,00

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

0,00

643,00

643,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5 930 009,00

18 389,00

5 948 398,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

0,00

2 799,00

2 799,00

0690

Wpływy z różnych opłat

0,00

2 116,00

2 116,00

0920

Pozostałe odsetki

0,00

58,00

58,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

625,00

625,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

0,00

15 590,00

15 590,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

15 590,00

15 590,00

Razem:

20 161 570,00

45 330,00

20 206 900,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdz.

§

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

1 950 139,72

0

1 950 139,72

Dochody budżetu gminy na 2015 r. wynoszą - 22.159.039,72 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 17.724.187,72 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 29.366 zł,

b) dochody majątkowe - 4.434.852 zł, z tego:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 4.265.852 zł.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/38/15
Rady Gminy Raczki
z dnia 19 czerwca 2015 r.

Zmiany wydatków budżetu gminy na 2015 r.

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdz.

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

1 626 651,00

- 54 241,00

1 572 410,00

60016

Drogi publiczne gminne

1 626 651,00

- 54 241,00

1 572 410,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 334 280,00

- 54 241,00

1 280 039,00

801

Oświata i wychowanie

8 099 271,00

41 811,00

8 141 082,00

80101

Szkoły podstawowe

2 829 740,00

34 523,00

2 864 263,00

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

313 879,00

34 523,00

348 402,00

80106

Inne formy wychowania przedszkolnego

279 025,00

288,00

279 313,00

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

0,00

288,00

288,00

80195

Pozostała działalność

1 412 999,00

7 000,00

1 419 999,00

3240

Stypendia dla uczniów

0,00

7 000,00

7 000,00

851

Ochrona zdrowia

59 783,00

14 335,00

74 118,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

57 783,00

14 335,00

72 118,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

25 635,00

8 000,00

33 635,00

4300

Zakup usług pozostałych

10 418,00

6 335,00

16 753,00

852

Pomoc społeczna

1 012 701,00

10 000,00

1 022 701,00

85202

Domy pomocy społecznej

249 400,00

10 000,00

259 400,00

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

249 400,00

10 000,00

259 400,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

7 659 349,00

24 425,00

7 683 774,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

44 093,00

24 425,00

68 518,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

500,00

500,00

1 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 250,00

17 500,00

19 750,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

385,00

2 993,00

3 378,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

56,00

429,00

485,00

4300

Zakup usług pozostałych

38 602,00

2 000,00

40 602,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0,00

1 003,00

1 003,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

563 950,00

9 000,00

572 950,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

301 687,00

9 000,00

310 687,00

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

301 687,00

9 000,00

310 687,00

Razem:

22 511 329,00

45 330,00

22 556 659,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdz.

§

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

1 950 139,72

0

1 648 614

Wydatki budżetu gminy na 2015 r. wynoszą - 24.506.798,72 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 15.415.922,72 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 11.641.119,89 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.349.037,75 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.292.082,14 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.046.763,83 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.417.039 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 31.000 zł,

e) wydatki na obsługę długu - 280.000 zł,

2) wydatki majątkowe - 9.090.876 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 9.090.876 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 5.510.167 zł.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/38/15
Rady Gminy Raczki
z dnia 19 czerwca 2015 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2015

Lp.

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania

Środki wynikające z planu na rok budżetowy 2015

1.

900

90005

6050,
6057, 6059

Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych

5.518.167,00

2.

900

90015

6050

Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki

1.002.040,00

3.

600

60016

6050

Przebudowa nawierzchni żwirowej na ciągi pieszo - jezdne utwardzone ulic: B. Chrobrego, Mieszka I, Z. Starego, W. Łokietka, K. Wielkiego, w Raczkach

930.759,00

4.

600

60016

6050

Wykonanie dokumentacji na modernizację placu i parkingu przy UG - II etap rewitalizacji Raczek

44.280,00

5.

600

60016

6050

Program przebudowy ulic w Raczkach - Etap I Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulic Ks. Kaczorowskiego, Ks. Balukiewicza i Górskiego w Raczkach

30.000,00

6.

600

60016

6050

Przebudowa ulicy Kościelnej w Raczkach

250.000,00

7.

600

60016

6050

Przebudowa dróg gminnych wraz z przebudową zjazdów i przepustów oraz budową nowych przepustów w Gminie Raczki w celu poprawy funkcjonalności spójności z drogami wojewódzkimi, powiatowymi i drogami wewnętrznymi przy drodze ekspresowej S61 i drogi krajowej nr 8 - Etap I "Rudniki-Kurianki Pierwsze i Rudniki-Stoki - wykonanie dokumentacji

25.000,00

8.

801

80195

6050

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali sportowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 936/1 i 937/1 przy ul. Sportowej 1 w Raczkach

1.155.720,00

9.

700

70005

6060

Zakup używanego samochodu terenowego

33.536,000

10.

926

92695

6050

Utworzenie boiska w miejscowości Bakaniuk na działce ewidencyjnej nr 101/1

11.935,00

11.

926

92695

6050

Utworzenie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Józefowo na działce ewidencyjnej nr 35/2

19.738,00

12.

926

92695

6050

Zagospodarowanie terenu po żwirowni w miejscowości Chodźki na plac sportowo - rekreacyjny

10.332,00

13.

900

90015

6050

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Jaśki

9.869,00

14.

900

90015

6050

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Moczydły

9.931,00

15.

700

70005

6050

Modernizacja budynku remizy OSP Stoki

9.222,00

16.

700

70005

6050

Modernizacja budynku remizy OSP Wierciochy

10.609,00

17.

921

92195

6050

Dostosowanie budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo

9.530,00

18.

921

92195

6050

Budowa altany (wiaty) rekreacyjnej w miejscowości Wasilówka

10.208,00

Razem:

9.090.876,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/38/15
Rady Gminy Raczki
z dnia 19 czerwca 2015 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2015 ROKU Z BUDŻETU GMINY JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa podmiotu

Zakres rzeczowy dotacji

Kwota dotacji

podmiotowej

celowej

1

2

3

4

5

6

7

8

Jednostki sektora finansów publicznych

1.

921

92109

2480

Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach

Działalność statutowa

310 687,00

-

2.

921

92116

2480

Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach

Działalność statutowa

188 027,00

-

Razem:

498 714,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

1.

801

80101

2590

Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełno-sprawnym "Edukator" w Łomży

Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jaśkach

58 853,00

-

2.

801

80103

2590

Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełno-sprawnym "Edukator" w Łomży

Bieżące utrzymanie klasy "0" przy Szkole Podstawowej w Jaśkach

19 336,00

-

3.

801

80106

2590

Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełno-sprawnym "Edukator" w Łomży

Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jaśkach

14 642,00

-

4.

801

80101

2590

Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełno-sprawnym "Edukator" w Łomży

Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie

289 549,00

-

5.

801

80103

2590

Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełno-sprawnym "Edukator" w Łomży

Bieżące utrzymanie klasy "0" przy Szkole Podstawowej we Wronowie

48 340,00

-

6.

801

80101

2820

Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełno-sprawnym "Edukator" w Łomży

Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej w Jaśkach

-

324,96

7.

801

80101

2820

Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełno-sprawnym "Edukator" w Łomży

Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej we Wronowie

-

2.004,87

8.

926

92695

2820

KS Polonia Raczki

Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu

-

95 000,00

9.

010

01009

2830

Spółka Wodna prowadząca działalność na terenie Gminy Raczki

Zadania bieżące w zakresie utrzymania urządzeń melioracyjnych

-

20 000,00

Razem:

430 720,00

115 000,00

OGÓŁEM:

929 434,00

117 329,83


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/38/15
Rady Gminy Raczki
z dnia 19 czerwca 2015 r.

Objaśnienia o zmian w budżecie gminy na 2015 r.

1) W załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy w zakresie zwiększenia dochodów własnych o kwotę - 45.330 zł,

2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:

a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 54.241 zł,

b) zwiększa się wydatki własne o kwotę - 99.571 zł m.in. w związku ze zwiększeniem dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach i Stowarzyszenia Edukator, zwiększeniem planu wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi, pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej, zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych, wypłatę stypendiów dla najzdolniejszych uczniów, itp.,

3) W załączniku Nr 3 urealniono plan wydatków na jedno zadanie inwestycyjne i wprowadzono plan wydatków na jedno zadanie,

4) W załączniku Nr 4 urealniono plan dotacji udzielanych w 2015 r. z budżetu gminy jednostkom sektora finansów publicznych i nie należącym do sektora finansów publicznych.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Filipczak-Zawadzka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama