reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/58/15 Rady Gminy Płaska

z dnia 23 czerwca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2015 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - tabela, zgodnie z załącznikiem nr 1

- zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 8 160,00 zł.

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - tabela, zgodnie z załącznikiem nr 2

- zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 48 160,00 zł.;

- zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 40 000,00 zł.

3) ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3;

4) ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 400 000,00 zł.

2. Objaśnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi załącznik Nr 4.

§ 2. Upoważnia się Wójta do :

1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 400 000,00 zł.;

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) dokonywania zmian w planie wydatków, również w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu w wysokości: 9 965 273,00 zł., w tym:

- bieżące w wysokości 8 257 773,00 zł.;

- majątkowe w wysokości 1 707 500,00 zł.

2) wydatki budżetu w wysokości: 8 195 273,00 zł., w tym:

- bieżące w wysokości 8 083 373,00 zł.;

- majątkowe w wysokości 111 900,00 zł.

3) nadwyżka budżetu w wysokości 1 770 000,00 zł. zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Alicja Polkowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/58/15
Rady Gminy Płaska
z dnia 23 czerwca 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2015 rok

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

419 400,00

8 160,00

427 560,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

419 400,00

8 160,00

427 560,00

0470

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości

8 300,00

8 160,00

16 460,00

Razem:

9 031 761,20

8 160,00

9 039 921,20

Razem własne dochody, z tego:

9 031 761,20

8 160,00

9 039 921,20

Własne dochody bieżące:

7 324 261,20

8 160,00

7 332 421,20

Własne dochody majątkowe:

1 707 500,00

0,00

1 707 500,00

Porozumienia:

0,00

0,00

0,00

Zadania zlecone:

925 351,80

0,00

925 351,80

Razem:

9 957 113,00

8 160,00

9 965 273,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/58/15
Rady Gminy Płaska
z dnia 23 czerwca 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2015 rok

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

83 600,00

5 000,00

88 600,00

60016

Drogi publiczne gminne

83 600,00

5 000,00

88 600,00

4300

Zakup usług pozostałych

11 000,00

5 000,00

16 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

90 099,00

4 060,00

94 159,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

90 099,00

4 060,00

94 159,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8 000,00

4 060,00

12 060,00

757

Obsługa długu publicznego

490 089,00

- 26 000,00

464 089,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

490 089,00

- 26 000,00

464 089,00

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

490 089,00

- 26 000,00

464 089,00

852

Pomoc społeczna

594 040,00

14 000,00

608 040,00

85295

Pozostała działalność

78 190,00

14 000,00

92 190,00

3110

Świadczenia społeczne

64 190,00

14 000,00

78 190,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

443 201,00

11 100,00

454 301,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

74 580,00

11 100,00

85 680,00

4270

Zakup usług remontowych

20 440,00

- 14 000,00

6 440,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

25 100,00

25 100,00

Razem:

7 261 761,20

8 160,00

7 269 921,20

Razem własne wydatki, z tego:

7 261 761,20

8 160,00

7 269 921,20

Własne wydatki bieżące:

7 174 961,20

-16 940,00

7 158 021,20

Własne wydatki majątkowe:

86 800,00

25 100,00

111 900,00

Porozumienia:

0,00

0,00

0,00

Zadania zlecone:

925 351,80

0,00

925 351,80

Razem:

8 187 113,00

8 160,00

8 195 273,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/58/15
Rady Gminy Płaska
z dnia 23 czerwca 2015 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2015

Lp.

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Rok budżetowy 2015

1

2

3

4

5

6

1.

720

72095

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego w tym:

67 300,00

6067

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- środki z budżetu Unii Europejskiej

57 200,00

6069

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- wkład własny

10 100,00

2.

754

75412

6060

Zakup pompy do hydroforni w Rubcowie

7 500,00

3.

801

80101

6050

Modernizacja kotłowni przy ZSO

12 000,00

4.

900

90001

6050

Modernizacja przydomowych oczyszczalni ścieków

25 100,00

Razem zadania inwestycyjne

111 900,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/58/15
Rady Gminy Płaska
z dnia 23 czerwca 2015 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN.

1. Zmiany w planie dochodów:

1) zwiększenie w rozdziale 70005 w związku z opłatą za wieczyste użytkowanie gruntów.

2. Zmiany w planie wydatków:

1) zwiększenie w dziale 600 o kwotę 5 000,00 zł. na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych;

2) zwiększenie w dziale 700 o kwotę 4 060,00 zł. na wydatki związane z zakupem opału do mieszkań komunalnych;

3) zwiększenie w dziale 852 o kwotę 14 000,00 zł. na dożywianie;

4) zwiększenie w dziale 900 o kwotę 25 100,00 zł. na wydatki związane z modernizacją przydomowych oczyszczalni ścieków.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Ofiara

Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama