reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 100/15 Wójta Gminy Grajewo

z dnia 15 czerwca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877/ oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr 9/II/14 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2015 zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 65.253,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na:

1) zwiększeniu wydatków o kwotę 65.253,00 zł,

2) przeniesieniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 6.450,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 21.045.152,18 zł, z tego:

1) dochody bieżące kwota 19.175.359,18 zł

2) dochody majątkowe kwota 1.869.793,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 20.705.980,18 zł, z tego:

1) wydatki bieżące kwota 17.784.551,18 zł

2) wydatki majątkowe kwota 2.921.429,00 zł.

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Stanisław Szleter


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 100/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 15 czerwca 2015 r.

D O C H O D Y - zwiększenia / zmniejszenia w

Rodzaj:W Ł A S N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan dochodów przed zmianą

Kwota zmniejszenia / zwiększenia w

Plan dochodów po zmianie

852

Pomoc społeczna

582 220,00

65 253,00

647 473,00

85295

Pozostała działalność

147 700,00

65 253,00

212 953,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

147 700,00

65 253,00

212 953,00

Razem:

17 964 065,00

65 253,00

18 029 318,00

DOCHODY OGÓŁEM

21 045 152,18

dochody bieżące

19 175 359,18

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

171 483,00

dochody majątkowe

1 869 793,00

w tym:

dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

1 046 293,00

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

100 000,00

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

300 000,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 100/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 15 czerwca 2015 r.

W Y D A T K I - zwiększenia / zmniejszenia w

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianie

750

Administracja publiczna

2 856 867,00

0,00

2 856 867,00

75095

Pozostała działalność

295 970,00

0,00

295 970,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

2 000,00

1 000,00

3 000,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

46 000,00

- 1 000,00

45 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

16 000,00

- 1 000,00

15 000,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

500,00

1 000,00

1 500,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

303 825,00

0,00

303 825,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

185 107,00

0,00

185 107,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

52 200,00

- 1 200,00

51 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9 700,00

500,00

10 200,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 400,00

- 200,00

1 200,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 000,00

900,00

2 900,00

75416

Straż gminna (miejska)

96 718,00

0,00

96 718,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7 000,00

- 1 450,00

5 550,00

4270

Zakup usług remontowych

2 000,00

1 450,00

3 450,00

851

Ochrona zdrowia

31 310,00

0,00

31 310,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

24 310,00

0,00

24 310,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000,00

1 600,00

5 600,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

3 100,00

- 1 600,00

1 500,00

852

Pomoc społeczna

1 409 238,00

65 253,00

1 474 491,00

85295

Pozostała działalność

313 576,00

65 253,00

378 829,00

3110

Świadczenia społeczne

249 700,00

65 253,00

314 953,00

Razem:

17 624 893,00

65 253,00

17 690 146,00

WYDATKI OGÓŁEM

20 705 980,18

w tym:

wydatki bieżące

17 784 551,18

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

13 552 519,18

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

8 331 443,58

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

5 221 075,60

2) Dotacje na zadania bieżące

216 576,00

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 515 316,00

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

197 140,00

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

0,00

6) Obsługa długu

303 000,00

wydatki majątkowe

2 921 429,00

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

2 875 929,00

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 698 248,00

2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

45 500,00


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 100/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 15 czerwca 2015 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie na 2015 rok

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 65.253,00 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania zlecone.

Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 6.450,00 zł.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama