reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 46/15 Wójta Gminy Narewka

z dnia 25 czerwca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r

Na podstawie art.257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r poz.885, poz.938, poz.1646 z 2014r, poz.379, poz.911, poz. 1146, poz. 1626, poz.1877) oraz § 12 ust.3 i 4 Uchwały Nr III/8/14 Rady Gminy Narewka z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2015, zarządzam co następuje :

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 23 854 799,62 zł w tym:

- dochody bieżące : 15 336 399,62 zł

- dochody majątkowe: 8 518 400,00 zł

2) wydatki ogółem : 24 166 903,62 zł w tym:

- bieżące : 13 372 275,62 zł

- majątkowe: 10 794 628,00 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


mgr Mikołaj Pawilcz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 46/15
Wójta Gminy Narewka
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2015r.

Rodzaj zadania: własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

bieżące

852

Pomoc społeczna

544 181,00

0

11 100,00

555 281,00

85295

Pozostała działalność

25 000,00

0

11 100,00

36 100,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

25 000,00

0

11 100,00

36 100,00

razem bieżące

14 083 709,00

0

11 100,00

14 094 809,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 081 711,00

0

0

1 081 711,00

razem majątkowe

8 518 400,00

0

0

8 518 400,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

6 750 950,00

0

0

6 750 950,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

bieżące

852

Pomoc społeczna

1 120 104,72

-12 500,00

12 500,00

1 120 104,72

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 098 000,00

-12 500,00

0

1 085 500,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 098 000,00

-12 500,00

0

1 085 500,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

21 700,00

0

12 500,00

34 200,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

21 700,00

0

12 500,00

34 200,00

razem bieżące :

1 241 590,62

-12 500,00

12 500,00

1 241 590,62

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0

0

0

0

Ogółem:

23 843 699,62

-12 500,00

23 600,00

23 854 799,62

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

7 832 661,00

0

0

7 832 661,00

Zwiększa się na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.21.2015.MA z dnia 11 czerwca 2015r o 11.100,00 zł plan dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dożywianie.

Dokonuje się zmiany w planie dotacji na zadania zlecone na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.252.2015.MA z dnia 15 czerwca 2015r w tym:

- o 12 500,00 zł zmniejsza się plan dotacji przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych

- o 12 500,00 zł zwiększa się plan dotacji z przeznaczeniem na opłatę składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 46/15
Wójta Gminy Narewka
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2015r.

Rodzaj: własne

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

630

Turystyka

261 687,00

0

261 687,00

63095

Pozostała działalność

261 687,00

0

261 687,00

4270

Zakup usług remontowych

2 000,00

-2 000,00

0

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

2 000,00

3 000,00

720

Informatyka

2 609 727,00

0

2 609 727,00

72095

Pozostała działalność

2 609 727,00

0

2 609 727,00

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

609 094,00

-8 207,00

600 887,00

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

107 488,00

-1 449,00

106 039,00

6067

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

89 544,00

8 207,00

97 751,00

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

15 802,00

1 449,00

17 251,00

750

Administracja publiczna

1 998 058,00

0

1 998 058,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 779 413,00

0

1 779 413,00

4270

Zakup usług remontowych

45 000,00

-6 000,00

39 000,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

7 625,00

6 000,00

13 625,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

312 434,00

0

312 434,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

273 347,00

0

273 347,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

4 000,00

1 459,00

5 459,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 459,00

-1 459,00

0

757

Obsługa długu publicznego

302 641,00

0

302 641,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

302 641,00

0

302 641,00

8010

Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego

5 000,00

705,00

5 705,00

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

297 641,00

-705,00

296 936,00

801

Oświata i wychowanie

3 723 399,00

0

3 723 399,00

80104

Przedszkola

20 000,00

10 000,00

30 000,00

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

20 000,00

10 000,00

30 000,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

397 485,00

-10 000,00

387 485,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

28 800,00

-10 000,00

18 800,00

80195

Pozostała działalność

431 292,00

0

431 292,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

51 000,00

-20 000,00

31 000,00

4260

Zakup energii

49 000,00

20 000,00

69 000,00

852

Pomoc społeczna

903 861,00

11 100,00

914 961,00

85295

Pozostała działalność

57 450,00

11 100,00

68 550,00

3110

Świadczenia społeczne

57 150,00

11 100,00

68 250,00

926

Kultura fizyczna

102 000,00

0

102 000,00

92601

Obiekty sportowe

8 000,00

1 300,00

9 300,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000,00

1 300,00

4 300,00

92695

Pozostała działalność

14 000,00

-1 300,00

12 700,00

4300

Zakup usług pozostałych

6 000,00

-1 300,00

4 700,00

Razem własne:

22 864 213,00

11 100,00

22 875 313,00

Rodzaj: zlecone

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

19 494,00

0

19 494,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

18 770,00

0

18 770,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

435,00

80,00

515,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

64,00

10,00

74,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 543,00

779,00

3 322,00,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 010,00

-922,00

4 088,00

4300

Zakup usług pozostałych

318,00

53,00

371,00

852

Pomoc społeczna

1 120 104,72

0

1 120 104,72

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 098 000,00

-12 500,00

1 085 500,00

3110

Świadczenia społeczne

995 020,00

-12 136,00

982 884,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 200,00

1 236,00

2 436,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 500,00

-1 600,00

900

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

21 700,00

12 500,00

34 200,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

21 700,00

12 500,00

34 200,00

Razem zlecone:

1 241 590,62

0,00

1 241 590,62

Razem poroz. Z JST

50 000,00

50 000,00

Ogółem

24 155 803,62

11 100,00

24 166 903,62

Zmiany w planie wydatków dokonano w związku ze zmianą planu dotacji na zadania zlecone i własne oraz w celu właściwej realizacji zadań dokonano niezbędnych zmian w planie wydatków w ramach działu.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama