reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/67/2015 Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 25 czerwca 2015r.

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sokółce

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sokółce w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVI/103/2012 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sokółce zmieniona:

1) uchwałą Nr XVIII/121/2012 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce;

2) uchwałą Nr XX/139/2012 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z 2013 r. poz. 552).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Franciszek Budrowski


Załącznik do Uchwały Nr IX/67/2015
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 25 czerwca 2015 r.

STATUT

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce, zwany dalej Zakładem, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618) prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Sokólski.

2. Zakład działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego statutu.

Rozdział 2.
Siedziba i obszar działania

§ 2. 1. Siedzibą Zakładu jest miasto Sokółka; ul. gen. Władysława Sikorskiego 40.

2. Zakład działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym podstawowym obszarem udzielania świadczeń zdrowotnych jest powiat sokólski.

Rozdział 3.
Cele i zadania Zakładu

§ 3. Celem Zakładu jest zapewnienie specjalistycznej i kompleksowej opieki medycznej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej w rodzaju:

1) stacjonarnych i całodobowych świadczeń szpitalnych;

2) stacjonarnych i całodobowych świadczeń innych niż szpitalne;

3) ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych;

4) promocji zdrowia.

§ 4. 1. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowicie odpłatnie.

2. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne udzielane osobom innym niż wymienione w ust. 1 ustala Dyrektor, uwzględniając rzeczywiste koszty udzielenia świadczenia.

§ 5. Do zadań Zakładu należy udzielanie świadczeń zdrowotnych, a w szczególności:

1) udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych;

2) udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych;

3) udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki;

4) prowadzenie działalności z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia;

5) przygotowanie osób do wykonywania zawodu medycznego;

6) kształcenie osób wykonujących zawód medyczny;

7) podnoszenie kwalifikacji przez osoby wykonujące zawód medyczny;

8) realizacja zadań obronnych określonych w planach przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia powiatu sokólskiego na potrzeby obronne państwa;

9) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia.

§ 6. Przy wykonywaniu zadań określonych w statucie Zakład współpracuje z innymi podmiotami leczniczymi, organami administracji publicznej, służbami sanitarno-epidemiologicznymi, regionalnym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, placówkami naukowo-badawczymi, z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami, związkami zawodowymi, samorządami zawodów medycznych oraz innymi podmiotami.

Rozdział 4.
Organy i struktura organizacyjna Zakładu

§ 7. Organami Zakładu są:

1) Dyrektor;

2) Rada Społeczna.

§ 8. 1. Dyrektor kieruje działalnością Zakładu i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem oraz sprawuje nadzór nad gospodarką finansową Zakładu.

3. Oświadczenia woli w imieniu Zakładu składa jednoosobowo Dyrektor.

4. Zarząd Powiatu Sokólskiego nawiązuje z Dyrektorem stosunek pracy na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.

5. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu wykonując w stosunku do nich czynności pracodawcy w rozumieniu Kodeksu pracy.

6. W czasie nieobecności Dyrektora Zakładem kieruje Zastępca Dyrektora lub osoba pisemnie upoważniona przez Dyrektora.

§ 9. 1. W Zakładzie działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora.

2. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata i kończy się wraz z powołaniem nowej Rady Społecznej.

3. Członków Rady Społecznej oraz jej przewodniczącego powołuje i odwołuje Rada Powiatu Sokólskiego.

4. W skład Rady Społecznej wchodzi 11 osób, w tym:

1) przewodniczący - Starosta Sokólski lub osoba przez niego wyznaczona;

2) członkowie:

a) przedstawiciel Wojewody Podlaskiego,

b) przedstawiciele wybrani przez Radę Powiatu Sokólskiego w liczbie 9 osób.

5. Posiedzenia Rady Społecznej - za wyjątkiem pierwszego - zwołuje przewodniczący Rady Społecznej.

6. Członkiem Rady Społecznej nie może być pracownik Zakładu.

7. Członek Rady Społecznej może być odwołany przed upływem kadencji w przypadku:

1) rezygnacji z funkcji;

2) wniosku podmiotu, którego jest przedstawicielem;

3) niemożności uczestniczenia w posiedzeniach Rady Społecznej z uwagi na stan zdrowia;

4) podjęcia zatrudnienia w Zakładzie;

5) innych uzasadnionych okoliczności.

8. Członkostwo w Radzie Społecznej wygasa na skutek śmierci członka Rady Społecznej.

9. W przypadku odwołania albo śmierci osoby powołanej w skład Rady Społecznej przed upływem kadencji, podmiot tworzący z inicjatywy własnej lub podmiotu, którego odwołana albo zmarła osoba była przedstawicielem uzupełnia skład Rady Społecznej.

10. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Radę Powiatu Sokólskiego.

11. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do podmiotu tworzącego.

§ 10. Rada Społeczna wykonuje zadania określone przepisami prawa, w szczególności ustawą, o której mowa w § 1 ust. 1.

§ 11. Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą:

1. Szpital, w skład którego wchodzą:

1) jednostki organizacyjne:

a) zakład diagnostyki obrazowej z komórkami organizacyjnymi: pracownią rtg i pracownią usg,

b) medyczne laboratorium diagnostyczne z komórkami organizacyjnymi: pracowniami bakteriologii, hematologii, biochemii, analityki ogólnej, serologii z bankiem krwi.

2) komórki organizacyjne:

a) oddział internistyczno-kardiologiczny,

b) oddział ginekologiczno-położniczy, w tym z łóżkami intensywnej opieki medycznej i pododdziałami:

- położniczym z traktem porodowym,

- ginekologicznym,

- patologii ciąży.

c) oddział noworodkowy,

d) oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej,

e) oddział chirurgii ogólnej,

f) oddział anestezjologii i intensywnej terapii, w tym z łóżkami intensywnej opieki kardiologicznej,

g) oddział pediatryczny, w tym z łóżkami intensywnej opieki medycznej,

h) stacja dializ,

i) szpitalny oddział ratunkowy,

j) oddział rehabilitacji,

k) oddział medycyny paliatywnej,

l) blok operacyjny,

m) izba przyjęć,

n) apteka szpitalna,

o) centralna sterylizatornia,

p) prosektorium.

2. Przychodnia specjalistyczna, w skład której wchodzą:

1) będący jednostką organizacyjną zakład rehabilitacji z komórkami organizacyjnymi: poradnią rehabilitacji i fizjoterapią;

2) komórki organizacyjne:

a) poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej,

b) poradnia położniczo-ginekologiczna ze szkołą rodzenia,

c) poradnia chirurgii ogólnej,

d) poradnia neurologiczna,

e) poradnia onkologiczna,

f) poradnia kardiologiczna,

g) poradnia chorób płuc i gruźlicy,

h) pracownia endoskopowa,

i) pracownia EKG,

j) pracownia nieinwazyjnej diagnostyki układu krążenia,

k) poradnia nefrologiczna,

l) gabinet diagnostyczno-zabiegowy,

m) gipsownia,

n) gabinet diagnostyczno-zabiegowy przy poradni chirurgii ogólnej,

o) gabinet diagnostyczno-zabiegowy przy poradni położniczo-ginekologicznej.

3. Zakład opiekuńczo-leczniczy.

4. Dezynfektornia.

5. Dział analiz, statystyki medycznej i RUM.

6. Dział księgowości.

7. Dział organizacji i spraw pracowniczych.

8. Dział administracyjno-eksploatacyjny.

9. Dział żywienia.

10. Zespół ds. utrzymania czystości.

11. Samodzielne stanowiska pracy:

1) naczelna pielęgniarka;

2) inspektor ds. przeciwpożarowych;

3) inspektor ds. obrony cywilnej;

4) specjalista ds. bhp;

5) inspektor ds. systemów informatycznych;

6) inspektor ds. inwestycji;

7) kapelan szpitalny;

8) pielęgniarka epidemiologiczna;

9) inspektor ochrony radiologicznej;

10) społeczny inspektor pracy.

12. Wymienione w ust. 1-3 szpital, przychodnia specjalistyczna oraz zakład opiekuńczo-leczniczy stanowią przedsiębiorstwa Zakładu.

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa i mienie Zakładu

§ 12. 1. Zakład prowadzony jest w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w § 1 ust. 1.

2. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego ustalonego przez Dyrektora.

3. Zakład prowadzi księgowość na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.).

4. Zakład pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.

5. Zakład gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Powiatu Sokólskiego oraz majątkiem własnym otrzymanym lub zakupionym.

6. Zbycie aktywów trwałych Zakładu, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez Radę Powiatu Sokólskiego.

§ 13. Zakład może uzyskiwać środki finansowe na cele i na zasadach określonych w przepisach ustawy, o której mowa w § 1 ust. 1.

§ 14. 1. Zakład może realizować inne zadania zlecone przez podmiot tworzący, na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

2. Zakład może prowadzić wyodrębnioną działalność gospodarczą, z której zysk przeznaczany będzie w całości na realizację zadań statutowych Zakładu.

Rozdział 6.
Przepisy końcowe

§ 15. 1. Zmiany w statucie następują w trybie przewidzianym do jego nadania.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia ustawy, o której mowa w § 1 ust. 1 oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące podmiotów leczniczych.

§ 16. Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce wchodzi w życie z dniem nadania przez Radę Powiatu Sokólskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Arena Advisory

Doradzamy klientom we wszystkich obszarach podatkowych i prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama