reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/42/2015 Rady Gminy Augustów

z dnia 29 czerwca 2015r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Augustów na lata 2015 - 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Augustów na lata 2015 - 2020" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zdzisław Chmielewski


Załącznik do Uchwały Nr VII/42/2015
Rady Gminy Augustów
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Augustów na lata 2015-2020

1. Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Augustów w latach 2015 - 2020,

Lp.

Mieszkania wg wyposażenia

Pow. użytkowa mkw.

Stan techniczny

Uwagi

I.Mieszkania z pełnym wyposażeniem /co,cw,kan,/

1.

Jabłońskie 25/1

25/2

44,2

44,2

dobry, wybudowany w 1969

Lokale położone w budynku szkolnym

2.

Rutki Nowe 1/1

1/2

1/3

1/4

1/5

33,94

81,12

65,83

46,90

61,75

dobry, wybudowany w 1992r

- " -

3.

Kolnica 48/1

48/2

62,49

52,88

dobry, wybudowany w 1962

- " -

4.

Białobrzegi 75/1

75/2

65,78

28,00

dobry, wybudowany w 1960

- " -

Razem : 11 lokali o ogólnej pow. użytkowej 587,09 mkw.

W tym okresie nie przewiduje się zmian w zasobie mieszkaniowym

2. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali w poszczególnych latach:

1/ 2015 ---------------

2/ 2016 udrożnienie wentylacji w mieszkaniu oraz montaż mierników ciepła w Białobrzegach,

3/ 2017 wymiana bojlera i likwidacji zacieków w Kolnicy, oraz wymiana liczników wody w

Rutkach

4/ 2018 likwidacja zacieków w Białobrzegach oraz odnowienie klatek schodowych w Kolnicy i

Białobrzegach

5/ 2019 odnowienie klatek schodowych i montaż mierników ciepła w Rutkach Nowych

6/ 2020 zmiana ogrzewania wody i rozbiórka pieców kaflowych w Jabłońskich

3. Planowana sprzedaż lokali.

1/ W okresie objętym planem nie przewiduje się sprzedaży lokali mieszkalnych

4. Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu

1/ Czynsz w mieszkaniowym zasobie Gminy obejmuje: koszty eksploatacji i utrzymania

technicznego budynku, do ponoszenia których zobowiązany jest Wynajmujący.

2/ Opłaty niezależne od Wynajmującego będą wnoszone przez Najemcę bezpośrednio wytwórcy mediów

lub dostawcę usług, chyba że umowy najmu stanowią inaczej.

3/ Opłaty za media i usługi dostarczane przez Wynajmującego ustala się w oparciu o kalkulacje

rzeczywistych kosztów.

4/ Stawkę bazową czynszu najmu w mieszkaniowym zasobie gminy ustala Wójt Gminy Augustów .

5/ Czynsz najmu będzie podwyższany nie częściej niż jeden raz w roku.

6/ Czynsz podlegać będzie waloryzacji, opartej o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług

konsumpcyjnych ogłoszony przez prezesa GUS w styczniu każdego roku.

7/ Do czynników podwyższających lub obniżających wartość użytkową lokali zalicza się:

Lp.

Ze względu na:

Czynn. podwyższające

Czynn. obniżające

1.

Położenie lokalu w budynku

Z tarasem (balkonem), do I piętra włącznie

Na poddaszu, w suterenie

2.

Wyposażenie budynku i lokalu w urz. techniczne i instalacje oraz ich stan

pełne wyposaż. w urz. techn.

Ogrzewanie piecowe, brak instalacji wodoc. - kanalizacyjnej

3.

Ogólny stan techniczny budynku

Dobry stan techn.

Zły stan techn.

5. Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy.

1/ Obsługę administracyjno-gospodarczą mieszkaniowego zasobu gminy prowadzi Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów oraz poszczególni Dyrektorzy Szkół Podstawowych: w Jabłońskich, Rutkach Nowych, Kolnicy i Dyrektora Zespołu Szkół Białobrzegach.

6. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej.

Poza opłatami czynszowymi gospodarka mieszkaniowa będzie finansowana z budżetu gminy.

7. Wysokość wydatków w kolejnych latach na zasób mieszkaniowy gminy.

Rok

Koszty bieżącej eksploatacji w

Remonty, modernizacje w

Koszty zarządu nieruchomością wspólną w

Inwestycje w

2015

6.000

-

-

-

2016

6.000

2.000

-

-

2017

7.000

4.000

-

-

2018

7.000

7.000

-

-

2019

8.000

8.000

-

-

2020

8.000

10.000

-

-

8. Opis działań mających na celu poprawę wykonywania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Budynki będą remontowane bez zamian mieszkań gdyż gmina nie posiada wolnych lokali.

W celu poprawienia efektywności gospodarowania zasobem należy dążyć do ustalenia czynszów na poziomie umożliwiającym pełne pokrycie bieżących kosztów eksploatacji budynków i lokali oraz kosztów bieżących remontów.


Uzasadnienie

do uchwały Nr VII/42/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Augustów na lata 2015 - 2020 .

Konieczność opracowania wieloletniego programu gospodarowania zasobem gminy nakłada art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego /Dz. U. z 2014 r. poz. 150/

Program ma na celu określenie racjonalnych działań w zakresie gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym, jego poprawy, rozwoju i zasad jego finansowania.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Minka .pl

oferuje ekologiczne tapety ścienne drukowane w technologii lateksowej HP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama