reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/68/15 Rady Gminy Mały Płock

z dnia 29 czerwca 2015r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Mały Płock

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz.379) oraz art. 6 n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, poz. 1593; z 2015 r. poz.87, poz.122) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mały Płock, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklarację o której mowa w § 1. uchwały, właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są złożyć w terminie:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;

2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Deklarację, o której mowa w § 1. właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Małym Płocku przy ul. J. Kochanowskiego 15, 18 - 516 Mały Płock osobiście, przesłać pocztą lub w formie elektronicznej poprzez Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym.

3. Akceptowalne formaty deklaracji to: PDF, DOC.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mały Płock.

§ 4. Traci moc uchwala nr XXII/100/12 Rady Gminy Mały Płock z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Mały Płock (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz.184)

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jarosław Gałązka

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Mały Płock, poprzez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także podmioty władające nieruchomością.

Termin składania:

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w terminie 14 dnia od nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Miejsce składania:

Urząd Gminy Mały Płocku

ul. Jana Kochanowskiego 15

18 - 516 Mały Płock

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Wójt Gminy Mały Płock, 18 - 516 Mały Płock, ul. Jana Kochanowskiego 15

B. OBOWIĄZEK ZŁÓŻENIA DEKLARACJI

(proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat znakiem X)

PIERWSZA DEKLARACJA

ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W DEKLARACJI - ………………………………………..

(dzień - miesiąc - rok)

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Rodzaj podmiotu (proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat znakiem X)

OSOBA FIZYCZNA

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE POSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

OSOBA PRAWNA

INNY PODMIOT ……………………………………………………………………………………………..

IMIĘ I NAZWISKO

(w przypadku osób fizycznych)

NAZWA (w przypadku pozostałych podmiotów nie będących osobami fizycznymi)

PESEL (w przypadku osób fizycznych)

NIP/REGON (w przypadku pozostałych podmiotów nie będących osobami fizycznymi)

D. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBA

Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Kod pocztowy/poczta

Nr telefonu:

Adres email:

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY

.Miejscowość/ulica/kod pocztowy:

Nr budynku:

F. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ (proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat znakiem X)

własność współwłasność

użytkowanie wieczyste inna jaka ? ……………………………………………………………

G. OŚWIADCZENIE SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji prowadzone jest/są

…………………………………………………….

(należy podać liczbę gospodarstw domowych)

H. OŚWIADCZAM, ŻE: (proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat znakiem X)

1) gromadzę odpady w sposób selektywny

2) gromadzę odpady w sposób nieselektywny

I. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁTY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

KOMUNALNYMI

Liczba osób z których składa się gospodarstwo domowe

zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X i wpisać w wykropkowanym polu liczbę osób

małe (do 2 osób) …………………………………………..

średnie (od 3 do 5 osób) ……………………………………

(duże od 6 osób) ……………………………………….

Miesięczna stawka opłaty od gospodarstwa domowego (zaznaczyć znakiem X wybór stawki) Wypełnić w przypadku, gdy w części H zaznaczono pkt 1

małe gospodarstwo (do 2 osób) - 12 zł.;

średnie gospodarstwo (od 3 do 5 osób) - 25 zł.;

duże gospodarstwo ( od 6 osób) - 38 zł.;

Miesięczna stawka opłaty od gospodarstwa domowego (zaznaczyć znakiem X wybór stawki)

Wypełnić w przypadku, gdy w części H zaznaczono pkt 2

małe gospodarstwo (do 2 osób) - 33 zł.;

średnie gospodarstwo (od 3 do 5 osób) - 62 zł.;

duże gospodarstwo ( od 6 osób) - 80 zł.;

Deklarowana kwota opłaty

…………………………. zł

J. OŚWIADCZENIE I PODPISY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ:

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym . Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub jej zatajenie. (Podstawa prawna: Kodeks Karny art. 233 § 1 )

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Mały Płock danych dotyczących mojej osoby w celu realizacji obowiązku związanego z opłatą za gospodarowanie odpadami.

Imię i Nazwisko

Data wypełnienia (dzień - miesiąc-rok)

Podpis składającego deklarację

Pouczenie: Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 ze zmianami).

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Mały Płock deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Mały Płock nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

3. Niezłożenie deklaracji w terminie określonym w ust. 2 albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy w drodze decyzji, określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

4. Właściciel nieruchomości, a w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej organ reprezentujący te jednostki, składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obejmującą całą nieruchomość i pełną wysokość opłaty.

5. Opłatę należy wnosić bez wezwania w terminie co miesiąc do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu odbioru odpadów na rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Gminy w Małym Płocku w tytule podając imię i nazwisko właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości na której powstają odpady Objaśnienia:

1) Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli, w przypadku zaznaczenia kwadratu "selektywny" nie wywiązywanie się z obowiązku selektywnego gromadzenia i odbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za gromadzenie i odbieranie odpadów komunalnych w sposób zmieszany (nieselektywny) wraz z zaległymi odsetkami.

2) W przypadku posiadania przez właściciela więcej niż jednej nieruchomości zamieszkałej należy złożyć odrębne deklaracje dla każdej z tych nieruchomości.

2) Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć gospodarstwo prowadzone przez osobę samodzielnie zamieszkałą lub zespół razem zamieszkałych i wspólnie utrzymujących się osób.

3) 3) W przypadku gromadzenia i odbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny należy wybrać niższą miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przewodniczący Rady


Jarosław Gałązka

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Sądej

Prawnik specjalizujący się w tematyce podatkowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama