| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/88/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 24 czerwca 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania i obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, w tym zajmującym stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

Na podstawie z art. 42 ust. 7, art. 42 a ust. 1, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 i 1198, z 2015 r. poz. 357) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIX/421/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie określenia zasad rozliczania i obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, w tym zajmującym stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli (Dz.Urz. Woj. Podlaskiego poz. 3142) wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa, bez bliższego określenia o:

1) szkole - należy przez to rozumieć również przedszkole i placówkę oświatową prowadzone przez Miasto Suwałki;

2) zajęciach - należy przez to rozumieć zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z uczniami, wychowankami i słuchaczami albo na ich rzecz.";

2) w załączniku nr 1:

a) w §2:

- ust. 1 otrzymuje brzmienie: " §2.1. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, dla których plan zajęć wynikający z planów nauczania nie wyczerpuje obowiązującego tych nauczycieli wymiaru godzin zajęć, a w innych okresach roku szkolnego przekracza ten wymiar, zobowiązani są do realizowania w okresie pracy w warunkach zwiększonej liczby zajęć, takiej liczby godzin tych zajęć, aby ich średni wymiar w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał obowiązkowemu tygodniowemu wymiarowi godzin zajęć, określonemu w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. Roczna liczba godzin, którą obowiązani są zrealizować nauczyciele w takim przypadku jest równa iloczynowi liczby tygodni roboczych w roku szkolnym (38) i obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć poszczególnych nauczycieli ",

- po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: "1a) Liczbę godzin, którą obowiązany jest zrealizować nauczyciel w okresie pracy w warunkach zwiększonej liczby godzin oblicza się wg wzoru: Gn = (G x T) - [(G1 x T1) +(G2 x T 2) + (G3 x T3)], przy czym:

Gn - liczba godzin do zrealizowania w okresie pracy w warunkach zwiększonej liczby godzin,

G - obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć danego nauczyciela określony zgodnie z art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,

T - liczba tygodni roboczych w roku szkolnym (38),

T 1- liczba tygodni, w których nauczyciel realizuje G1 godzin,

G1 - tygodniowa liczba godzin, którą nauczyciel realizuje w ciągu T1 tygodni,

T2 - liczba tygodni, w których nauczyciel realizuje G2 godzin,

G2 - tygodniowa liczba godzin, którą nauczyciel realizuje w ciągu T 2 tygodni,

T3 - liczba tygodni, w których nauczyciel realizuje G3 godzin.

G3 - tygodniowa liczba godzin, którą nauczyciel realizuje w ciągu T3 tygodni.

Tygodniową liczbę godzin, jaka będzie obowiązywała nauczyciela w okresie pracy w warunkach zwiększonej liczby godzin oblicza się wg wzoru: Gn: Tn, przy czym Tn - to liczba tygodni pracy w warunkach zwiększonej liczby godzin. Ww. obliczeń dokonuje się z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.",

b) w §3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Dla nauczycieli, którym w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono liczbę godzin zajęć przekraczającą tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć - godzinami ponadwymiarowymi są godziny zrealizowane ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony wg zasad ustalonych w § 2 ust. 1 i ust. 1a";

3) w załączniku nr 2:

§ 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o liczbę godzin określoną w rubryce 3 poniższej tabeli.

Lp.

Stanowisko kierownicze

Obniżka tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin

1

2

3

1.

dyrektor przedszkola:

25

2.

dyrektor szkoły (zespołu szkół) każdego typu, liczącej:

- 12 - 16 oddziałów

14

- 17 - 25 oddziałów

15

- 26 - 36 oddziałów

16

- 37 oddziałów i więcej

18

wicedyrektor szkoły (zespołu szkół)
o liczbie:

- 12 - 16 oddziałów

9

- 17 - 25 oddziałów

10

- 26 - 36 oddziałów

11

- 37 oddziałów i więcej

12

3.

dyrektor centrum kształcenia praktycznego

15

wicedyrektor centrum kształcenia praktycznego

11

4.

kierownik warsztatu szkolnego we wszystkich typach szkół, kierownik warsztatów przy centrum kształcenia praktycznego

8

5.

dyrektor poradni psychologiczno - pedagogicznej

14

wicedyrektor poradni psychologiczno - pedagogicznej

8

6.

dyrektor specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego

18

wicedyrektor specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego

12

kierownik internatu w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym

8

7.

dyrektor bursy szkolnej

15

wicedyrektor bursy szkolnej

8

8.

dyrektor placówki doskonalenia nauczycieli

25

wicedyrektor placówki doskonalenia nauczycieli

15

".

4) w załączniku nr 3:

a) §1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "§1 ust. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zatrudnionych w pełnym wymiarze pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych wynosi 26 godzin.",

b) §2 otrzymuje brzmienie: " §2. Obowiązkowy wymiar zajęć nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin w szkołach zaocznych oraz w kształceniu na odległość wynosi 648 godzin rocznie. ",

c) w §3:

- po ustępie 1, dodaje się ust. 1 a w brzmieniu: "1a) Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących w kształceniu na odległość zalicza się godziny:

1) konsultacji indywidualnych, licząc 3 konsultacje za 1 godzinę zajęć,

2) konsultacji zbiorowych, wykładów, ćwiczeń odbytych w formie telekonferencji czy też
wideokonferencji,

3) sprawdzania i oceniania pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych, licząc sprawdzenie
i ocenienie 3 prac za jedną godzinę zajęć,

4) przeznaczone na opracowanie i zamieszczenie na platformie edukacyjnej materiałów
dydaktycznych (narzędzi elektronicznych niezbędnych do realizacji poszczególnych zajęć),
których nie można nabyć na rynku pomocy dydaktycznych, licząc 1 godzinę poświęconą na
przygotowanie tych materiałów i narzędzi za jedną godzinę zajęć. ",

- ust. 3 otrzymuje brzmienie:" Rozliczenie godzin zajęć nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin w kształceniu zaocznym i w kształceniu na odległość, następuje w każdym semestrze. W okresie semestru nauczyciel obowiązany jest zrealizować połowę rocznego wymiaru godzin zajęć.",

d) w §5 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w ust. 1 i liczbę godzin ponadwymiarowych, o której mowa w ust. 2 oblicza się z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. " .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Suwałkach


Jadwiga Mariola Szczypiń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »