reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/88/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 24 czerwca 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania i obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, w tym zajmującym stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

Na podstawie z art. 42 ust. 7, art. 42 a ust. 1, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 i 1198, z 2015 r. poz. 357) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIX/421/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie określenia zasad rozliczania i obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, w tym zajmującym stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli (Dz.Urz. Woj. Podlaskiego poz. 3142) wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa, bez bliższego określenia o:

1) szkole - należy przez to rozumieć również przedszkole i placówkę oświatową prowadzone przez Miasto Suwałki;

2) zajęciach - należy przez to rozumieć zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z uczniami, wychowankami i słuchaczami albo na ich rzecz.";

2) w załączniku nr 1:

a) w §2:

- ust. 1 otrzymuje brzmienie: " §2.1. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, dla których plan zajęć wynikający z planów nauczania nie wyczerpuje obowiązującego tych nauczycieli wymiaru godzin zajęć, a w innych okresach roku szkolnego przekracza ten wymiar, zobowiązani są do realizowania w okresie pracy w warunkach zwiększonej liczby zajęć, takiej liczby godzin tych zajęć, aby ich średni wymiar w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał obowiązkowemu tygodniowemu wymiarowi godzin zajęć, określonemu w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. Roczna liczba godzin, którą obowiązani są zrealizować nauczyciele w takim przypadku jest równa iloczynowi liczby tygodni roboczych w roku szkolnym (38) i obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć poszczególnych nauczycieli ",

- po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: "1a) Liczbę godzin, którą obowiązany jest zrealizować nauczyciel w okresie pracy w warunkach zwiększonej liczby godzin oblicza się wg wzoru: Gn = (G x T) - [(G1 x T1) +(G2 x T 2) + (G3 x T3)], przy czym:

Gn - liczba godzin do zrealizowania w okresie pracy w warunkach zwiększonej liczby godzin,

G - obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć danego nauczyciela określony zgodnie z art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,

T - liczba tygodni roboczych w roku szkolnym (38),

T 1- liczba tygodni, w których nauczyciel realizuje G1 godzin,

G1 - tygodniowa liczba godzin, którą nauczyciel realizuje w ciągu T1 tygodni,

T2 - liczba tygodni, w których nauczyciel realizuje G2 godzin,

G2 - tygodniowa liczba godzin, którą nauczyciel realizuje w ciągu T 2 tygodni,

T3 - liczba tygodni, w których nauczyciel realizuje G3 godzin.

G3 - tygodniowa liczba godzin, którą nauczyciel realizuje w ciągu T3 tygodni.

Tygodniową liczbę godzin, jaka będzie obowiązywała nauczyciela w okresie pracy w warunkach zwiększonej liczby godzin oblicza się wg wzoru: Gn: Tn, przy czym Tn - to liczba tygodni pracy w warunkach zwiększonej liczby godzin. Ww. obliczeń dokonuje się z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.",

b) w §3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Dla nauczycieli, którym w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono liczbę godzin zajęć przekraczającą tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć - godzinami ponadwymiarowymi są godziny zrealizowane ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony wg zasad ustalonych w § 2 ust. 1 i ust. 1a";

3) w załączniku nr 2:

§ 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o liczbę godzin określoną w rubryce 3 poniższej tabeli.

Lp.

Stanowisko kierownicze

Obniżka tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin

1

2

3

1.

dyrektor przedszkola:

25

2.

dyrektor szkoły (zespołu szkół) każdego typu, liczącej:

- 12 - 16 oddziałów

14

- 17 - 25 oddziałów

15

- 26 - 36 oddziałów

16

- 37 oddziałów i więcej

18

wicedyrektor szkoły (zespołu szkół)
o liczbie:

- 12 - 16 oddziałów

9

- 17 - 25 oddziałów

10

- 26 - 36 oddziałów

11

- 37 oddziałów i więcej

12

3.

dyrektor centrum kształcenia praktycznego

15

wicedyrektor centrum kształcenia praktycznego

11

4.

kierownik warsztatu szkolnego we wszystkich typach szkół, kierownik warsztatów przy centrum kształcenia praktycznego

8

5.

dyrektor poradni psychologiczno - pedagogicznej

14

wicedyrektor poradni psychologiczno - pedagogicznej

8

6.

dyrektor specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego

18

wicedyrektor specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego

12

kierownik internatu w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym

8

7.

dyrektor bursy szkolnej

15

wicedyrektor bursy szkolnej

8

8.

dyrektor placówki doskonalenia nauczycieli

25

wicedyrektor placówki doskonalenia nauczycieli

15

".

4) w załączniku nr 3:

a) §1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "§1 ust. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zatrudnionych w pełnym wymiarze pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych wynosi 26 godzin.",

b) §2 otrzymuje brzmienie: " §2. Obowiązkowy wymiar zajęć nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin w szkołach zaocznych oraz w kształceniu na odległość wynosi 648 godzin rocznie. ",

c) w §3:

- po ustępie 1, dodaje się ust. 1 a w brzmieniu: "1a) Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących w kształceniu na odległość zalicza się godziny:

1) konsultacji indywidualnych, licząc 3 konsultacje za 1 godzinę zajęć,

2) konsultacji zbiorowych, wykładów, ćwiczeń odbytych w formie telekonferencji czy też
wideokonferencji,

3) sprawdzania i oceniania pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych, licząc sprawdzenie
i ocenienie 3 prac za jedną godzinę zajęć,

4) przeznaczone na opracowanie i zamieszczenie na platformie edukacyjnej materiałów
dydaktycznych (narzędzi elektronicznych niezbędnych do realizacji poszczególnych zajęć),
których nie można nabyć na rynku pomocy dydaktycznych, licząc 1 godzinę poświęconą na
przygotowanie tych materiałów i narzędzi za jedną godzinę zajęć. ",

- ust. 3 otrzymuje brzmienie:" Rozliczenie godzin zajęć nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin w kształceniu zaocznym i w kształceniu na odległość, następuje w każdym semestrze. W okresie semestru nauczyciel obowiązany jest zrealizować połowę rocznego wymiaru godzin zajęć.",

d) w §5 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w ust. 1 i liczbę godzin ponadwymiarowych, o której mowa w ust. 2 oblicza się z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. " .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Suwałkach


Jadwiga Mariola Szczypiń

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama