reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/92/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 24 czerwca 2015r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460), Rada Miejska w Suwałkach uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych, dla których zarządcą jest Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym;

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego dróg krajowych i wojewódzkich w celu prowadzenia robót ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości - 4,00 zł;

2) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości - 6,00 zł;

3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 10,00 zł;

4) chodników, poboczy, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, pasów dzielących, zatok postojowych, zatok autobusowych oraz pozostałych elementów pasa drogowego - 2,00 zł.

2. Za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego dróg powiatowych i gminnych w celu prowadzenia robót ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości - 2,00 zł;

2) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości - 4,00 zł;

3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 8,00 zł;

4) chodników, poboczy, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, pasów dzielących, zatok postojowych, zatok autobusowych oraz pozostałych elementów pasa drogowego - 2,00 zł.

§ 3. Za zajęcie pasa drogowego wszystkich kategorii dróg, w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

1) poza jezdnią sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć ciepłownicza, kanalizacja deszczowa (nie będąca infrastrukturą drogową) - 4,00 zł;

2) poza jezdnią sieć gazowa, sieć energetyczna, sieć telekomunikacyjna - 20,00 zł;

3) w jezdni - 60,00 zł;

4) na drogowych obiektach inżynierskich - 200,00 zł.

§ 4. 1. Za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) dla rzutu poziomego obiektu budowlanego (np. obiekt handlowy, usługowy, boksy śmietnikowe trwale związane z gruntem, obiekty małej architektury) oraz części budynków umieszczone w pasie drogowym (np. schody, rampy, podjazdy, balkony, wykusze):

a) dla dróg krajowych i wojewódzkich - 0,60 zł,

b) dla dróg powiatowych i gminnych - 0,30 zł;

2) dla rzutu poziomego obiektu budowlanego zwiazanego z działalnością miasta, dla wszystkich kategorii dróg - 0,01 zł;

3) dla rzutu poziomego garażu, dla wszystkich kategorii dróg - 0,20 zł.

2. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia za 1m2 powierzchni reklamy:

1) zawierającej informację o gminie, powiecie, województwie lub o projektach realizowanych przez miasto lub miejskie jednostki organizacyjne z funduszy Unii Europejskiej, witacze, plany, mapy, tablice, plansze, dla wszystkich kategorii dróg - 0,01 zł;

2) na wiacie przystankowej dla wszystkich kategorii dróg - 2,00 zł;

3) reklamy inne niż wymienione w pkt 1 i 2:

a) dla dróg krajowych i wojewódzkich - 2,00 zł,

b) dla dróg powiatowych i gminnych - 1,00 zł;

4) reklamy podświetlane inne niż wymienione w pkt 1 i 2:

a) dla dróg krajowych i wojewódzkich - 4,00 zł,

b) dla dróg powiatowych i gminnych - 2,00 zł;

5) promowanie niekomercyjnych uroczystości miejskich lub o charakterze kulturalnym, charytatywnym, odbywających się pod patronatem Prezydenta Miasta dla wszystkich kategorii dróg (np. reklamy, transparenty oraz reklamy na wiatach przystankowych) - 0,01 zł.

§ 5. Za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w §1 pkt 1-3 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) pod ogródki gastronomiczne, stragany i inne cele handlowe dla wszystkich kategorii dróg - 0,20 zł;

2) pod stragany, ogródki i inne cele handlowe w rejonie cmentarzy:

a) w okresie od 1 stycznia do 24 października oraz od 6 listopada do 31 grudnia - 5,00 zł,

b) w okresie od 25 października do 5 listopada - 10,00 zł;

3) koncerty, festyny i inne imprezy o charakterze komercyjnym, dla wszystkich kategorii dróg - 0,10 zł;

4) koncerty, festyny i inne imprezy promujące miasto o charakterze kulturalnym, charytatywnym, lub odbywające się pod patronatem Prezydenta Miasta, dla wszystkich kategorii dróg - 0,01 zł;

5) niekomercyjne wystawy miejskie informacyjne, promocyjne, okolicznościowe, dla wszystkich kategorii dróg - 0,01 zł;

6) na prawach wyłączności pod inne cele:

a) dla dróg krajowych i wojewódzkich - 2,00 zł,

b) dla dróg powiatowych i gminnych - 1,00 zł;

7) miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, dla których zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności wydał orzecznie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności z kodem R (ruchowa), lub organy rentowe na mocy przepisów szczegółowych wydały orzeczenie równoważne z orzeczeniem o niepełnosprawności - 0,05 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 7. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr XXIV/254/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2556).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Suwałkach


Jadwiga Mariola Szczypiń

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patforma dla frachtu morskiego, kolejowego i lotniczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama