reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/25/15 Rady Gminy Klukowo

z dnia 26 czerwca 2015r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i poz.1072) oraz art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. Z 2015 r. poz.163) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, zwane dalej wydatkami na świadczenia podlegają zwrotowi w części lub w całości na zasadach określonych w niniejszej uchwale, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2. Wydatki poniesione na wskazane w § 1 świadczenia podlegają zwrotowi w części lub
w całości, zgodnie z następującymi zasadami:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego odpowiednio w art. 8 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej wyrażony w %

Część wydatków na świadczenia podlegające zwrotowi, wyrażona w %

101% - 120%

10%

121% - 140%

50%

141% - 150%

80%

powyżej 150%

100%

§ 3. 1. Zwrot wydatków za świadczenia dokonywać się może poprzez jednorazową wpłatę należności lub w ratach.

2. Okres spłaty oraz wysokość poszczególnych rat ustala się każdorazowo w decyzji przyznającej świadczenie.

3. Zwrot wydatków rozpoczyna się po 2 miesiącach od daty przyznania pomocy i nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

4. Za dzień spłaty należności uważa się dzień wpływu tej należności na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klukowie.

§ 4. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków za udzielone świadczenie z tytułu opłat określonych w ustawie oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, właściwy organ, który wydał decyzję w sprawie zwrotu należności na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej, może odstąpić od żądania takiego zwrotu, umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr X/51/07 Rady Gminy Klukowo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i zasiłki okresowe.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klukowo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Tymiński

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wiktor Sarota

InFakt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama