reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/25/2015 Rady Gminy Rudka

z dnia 29 czerwca 2015r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 i 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 6 ust. 2 pkt 4 i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206 poz. 1589, z 2010 r. Nr 28 poz. 146 i Nr 125 poz. 842 oraz z 2011 r. Nr 149 poz. 887) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej Zespołem oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:

1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudce;

2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudce;

3) Policji;

4) placówek oświatowych działających na terenie Gminy Rudka;

5) jednostek ochrony zdrowia działających na terenie Gminy Rudka;

6) organizacji pozarządowych obejmujących obszarem swojego działania Gminę Rudka;

7) kuratorzy sądowi.

2. Członków Zespołu powołuje i odwołuje Wójt Gminy Rudka.

3. Odwołanie członka Zespołu następuje na uzasadniony wniosek:

1) podmiotu, który członek Zespołu reprezentuje,

2) Przewodniczącego Zespołu lub innego członka zespołu.

4. Odwołanie członka Zespołu skutkuje koniecznością powołania nowego członka Zespołu - przedstawiciela tego samego podmiotu, zgodnie z procedurą powołania określoną w ust. 2.

§ 3. 1. Zespół może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych
z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

2. Członkowie Zespołu mogą upoważnić Przewodniczącego Zespołu do tworzenia grup roboczych, poza posiedzeniami Zespołu.

3. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele podmiotów określonych w art. 9a ust. 11 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

4. W skład grup roboczych mogą także wchodzić członkowie Zespołu.

5. Skład grupy roboczej ustalany jest przez przewodniczącego Zespołu w uzgodnieniu
z członkami Zespołu.

§ 4. 1. Uchwala się następujące warunki funkcjonowania Zespołu:

1) Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Rudka a przedstawicielami podmiotów określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

2) Przewodniczący Zespołu jest wybierany na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród jego członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

3) Przewodniczący zostaje wybrany na czas określony, na okres 2 lat.

4) Przewodniczący Zespołu inicjuje, organizuje i kieruje pracami Zespołu, w szczególności:

a) ustala przedmiot, terminy i miejsce posiedzeń Zespołu,

b) zwołuje posiedzenia Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu,

c) reprezentuje Zespół w stosunku do innych organów i instytucji,

d) tworzy grupy robocze, z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu.

5) w razie nieobecności przewodniczącego Zespołu zastępstwo pełni wyznaczony przez niego członek Zespołu.

6) Członkowie Zespołu oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

2. Spotkania Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

3. Zespół może wykonywać zadania grupy roboczej.

4. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie bez zgody i wiedzy tych osób, w zakresie określonym ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z zachowaniem poufności i w związku z realizacją zadań określonych tą ustawą.

5. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust. 4 rozciąga się także w okresie po ustaniu członkostwa w Zespole oraz grupach roboczych.

6. Szczegółowy zakres prac Zespołu oraz sposób dokumentowania prac Zespołu i grup roboczych zostanie określony w regulaminie organizacyjnym opracowanym przez Zespół i zatwierdzony przez Wójta Gminy Rudka w drodze zarządzenia.

7. Za obsługę techniczno - organizacyjną Zespołu odpowiedzialny jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudce.

8. Spotkania Zespołu oraz grup roboczych organizowane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudce.

9. Środki na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego pochodzą z budżetu Gminy Rudka.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudka.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr III/11/10 Rady Gminy Rudka z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania /Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2011 r. Nr 39 poz. 536.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Bogdan Kresso

U z a s a d n i e n i e Dokonuje się zmiany zgodnie z zapisami art. 9a ust.7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 125 poz. 842) iż posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama