| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/106/15 Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 24 czerwca 2015r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z boiska szkolnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Goniądzu

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645, i 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i 1072) Rada Miejska w Goniądzu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin korzystania z boiska szkolnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Goniądzu , stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .

Przewodniczący Rady Miejskiej


Krzysztof Harasiuk


Załącznik do Uchwały Nr XI/106/15
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 24 czerwca 2015 r.

R E G U L A M 1 N KORZYSTANIA Z BOISKA SZKOLNEGO PRZY ZESPOLE
SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W GONIĄDZU

Rozdział 1.
ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

§ 1. Podstawą prawną do opracowania niniejszego regulaminu stanowi art. 6, ust. 3 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku (Dz. U. z 2013r. poz. 611 z późn. zm.).

§ 2. Regulamin obowiązuje na terenie boiska szkolnego w Goniądzu, na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Goniądz będącej w zarządzie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Goniądzu przy ul. Konstytucji 3 Maja 18, zwanym dalej "obiektem".

§ 3. Osoby przebywające na terenie boiska szkolnego podczas trwania imprezy masowej podlegają ogólnie obowiązującym przepisom, a w szczególności przepisom:

1) Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku (Dz. U. z 2013r. poz. 611 z późn. zm.), zwana dalej Ustawą,

2) przepisom właściwych dla charakteru imprezy organizacji i związków, w tym związków sportowych,

3) przepisom niniejszego regulaminu i regulaminu imprezy masowej.

Rozdział 2.
PRZEPISY PORZĄDKOWE

§ 4. Wszyscy użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z poniższym Regulaminem i jego przestrzegania oraz do korzystania z obiektu i sprzętu - będącego na jego wyposażeniu - zgodnie z przeznaczeniem.

§ 5. Wejście na teren boiska szkolnego oznacza automatycznie ich bezwzględną akceptację.

§ 6. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o boisku szkolnym - rozumieć przez to należy budowlę sportową, przeznaczoną do rozgrywania zawodów w różnych dyscyplinach sportu i innych imprez widowiskowych lub komercyjnych wraz z terenem ograniczonym ogrodzeniem.

§ 7. Za organizację imprezy i jej przeprowadzenie odpowiada organizator.

Rozdział 3.
PRZEZNACZENIE BOISKA SZKOLNEGO

§ 8. Boisko jest miejscem, na którym organizowane są mecze piłki nożnej oraz inne imprezy sportowe i kulturalne, a także zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne dla uczniów ZS-P.

§ 9. Wszystkie imprezy, w tym mecze piłki nożnej odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz przepisami właściwych dla charakteru imprezy organizacji i związków, w tym związków sportowych.

§ 10. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna w tym transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na obiekcie może odbywać sic tylko i wyłącznie za zgodą Organizatora imprezy oraz Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego.

§ 11. Przebywanie na boisku szkolnym w dni bez imprez sportowych określa Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego.

Rozdział 4.
ZASADY WSTĘPU NA BOISKO SZKOLNE

§ 12. Przebywać na boisku szkolnym oraz korzystać z urządzeń sportowych mogą tylko osoby uprawnione przez Dyrektora Zespołu i Organizatorów imprez.

§ 13. Służba porządkowa w czasie imprez ma prawo zażądać okazania dowodu tożsamości.

§ 14. Prawo wstępu osób na teren boiska szkolnego podczas trwania imprezy masowej z zachowaniem zasad zawartych z art. 10, 15, 16 i 22 Ustawy , określają Organizatorzy w regulaminach imprez.

§ 15. Organizator imprezy podczas jej trwania odpowiada za nie wpuszczanie na teren boiska lub wydalenie z terenu boiska osoby, która nie spełnia wymogów określonych w Ustawie.

Rozdział 5.
ZASADY ZACHOWANIA SIĘ NA BOISKU SZKOLNYM

§ 16. Wszystkie osoby przebywające na boisku zobowiązane są do:

1) zachowania się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego,

2) korzystania z urządzeń znajdujących się na boisku zgodnie z ich przeznaczeniem,

3) nie przebywania w miejscach do tego nie przeznaczonych,

4) nie umieszczania napisów na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich malowania i oklejania,

5) powiadomienia właściwych służb na boisku w przypadku ujawnienia zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego,

6) zgłaszania wszelkich wypadków oraz szkód Zarządcy Obiektu.

§ 17. Zabrania się:

1) zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu,

2) rzucania wszelkimi przedmiotami,

3) śmiecenia oraz niszczenia mienia stanowiącego wyposażenia boiska,

4) zachowania sprzecznego z przyjętymi zasadami zachowania w miejscach publicznych,

§ 18. Wszystkie drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym.

§ 19. W razie zagrożenia należy bezzwłocznie kierować się w stronę wyjść ewakuacyjnych

§ 20. Szczegółowe zasady zachowania sic osób na boisku szkolnym podczas trwania imprez masowych z zachowaniem dyspozycji zawartych w niniejszym regulaminie oraz rozdziale 2 i 3 Ustawy, określają Organizatorzy tych imprez w regulaminach imprez.

§ 21. Wszystkie osoby przebywające na boisku szkolnym podczas imprezy masowej zobowiązane są do przestrzegania Regulaminu Boiska i Regulaminu Imprezy pod odpowiedzialnością porządkową lub karną.

Rozdział 6.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

§ 22. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na boisku szkolnym oraz imprezach masowych będą pociągnięte do odpowiedzialności porządkowej lub karnej zgodnie z przepisami Ustawy .

§ 23. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nie obciążona materialnie lub zobowiązana do odtworzenia przedmiotu zniszczenia, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Rozdział 7.
UWAGI

§ 24. Regulamin korzystania ze Boiska Szkolnego udostępniony jest:

1) przy wejściu na boisko

2) na oficjalnej stronie internetowej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, KS Biebrzy Goniądz

3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Goniądzu

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »