reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/46/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 80 ust. 4 , art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała reguluje tryb udzielenia i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Dąbrowa Białostocka.

2. Zakres i tryb kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.

§ 2. 1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prowadzącej publiczne lub niepubliczne przedszkole/szkołę lub inną formę wychowania przedszkolnego na okres jednego roku budżetowego.

2. Osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego składa w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej wniosek o udzielenie dotacji w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. 1. Dotacje, o których jest mowa w §1 ust.1 są przekazywane w dwunastu częściach, na wskazany we wniosku rachunek bankowy w terminie do ostatniego dnia miesiąca, z tym, że część za grudzień jest przekazywana w terminie do 15 grudnia.

2. Osoba prowadząca podmiot dotowany przekazuje Burmistrzowi do dnia 10 każdego miesiąca informację o liczbie dzieci według stanu na pierwszy dzień roboczy danego miesiąca.

3. Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

4. Osoba prowadząca podmiot dotowany zobowiązana jest do prowadzenia dokumentacji potwierdzającej aktualną liczbę uczniów i sposób wykorzystania dotacji.

§ 4. Dotacje udzielane są w wysokości gwarantowanej przez przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

§ 5. Dotacja na każdego ucznia niepełnosprawnego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowej jest równa kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Dąbrowa Białostocka.

§ 6. Publiczne i niepubliczne: przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły podstawowe, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte tym wspomaganiem z budżetu gminy Dąbrowa Białostocka dotację (dodatkową kwotę na wczesne wspomaganie rozwoju) w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy Dąbrowa Białostocka.

§ 7. Na dziecko, które nie ukończyło 2,5 roku życia, uczęszczające do publicznego i niepublicznego: przedszkola lub do innej formy wychowania przedszkolnego dotacja nie przysługuje.

§ 8. Dotacje obliczane w oparciu o część oświatową subwencji ogólnej, do czasu otrzymania metryczki subwencji oświatowej przez gminę Dąbrowa Białostocka na dany rok budżetowy, nalicza się na podstawie danych wynikających z metryczki za ubiegły rok budżetowy. Po otrzymaniu metryczki na aktualny rok budżetowy, wysokość dotacji podlega zweryfikowaniu z uwzględnieniem wielkości wynikających z tej metryczki - począwszy od transzy za styczeń tego samego roku budżetowego.

§ 9. 1. Podmiot dotowany sporządza roczne rozliczenie wykorzystanej dotacji obejmujące informację o łącznej kwocie otrzymanej dotacji, rodzaje poniesionych kosztów sfinansowanych z dotacji oraz dane o dokumentach, na podstawie których sporządzono rozliczenie.

2. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

3. Rozliczenie wykorzystania dotacji za dany rok osoba prowadząca podmiot dotowany przedkłada Burmistrzowi w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku lub w przypadku gdy kończy prowadzoną działalność w trakcie roku, w terminie 30 dni od daty otrzymania ostatniej raty dotacji.

4. Organ dotujący ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń oraz korekt tych rozliczeń.

5. Dotację przyznaną na dany rok kalendarzowy, należy wykorzystać do 31 grudnia roku, na który została przyznana.

6. Dokumenty finansowe, stanowiące podstawę do rozliczenia otrzymanych dotacji winny zawierać zapis: "Wydatek sfinansowany ze środków dotacji otrzymanej z budżetu gminy Dąbrowa Białostocka, w roku ....., w kwocie ...... zł" oraz pieczęć i podpis dyrektora placówki.

§ 10. Środki dotacji przekazanej w danym roku budżetowym tytułem wyrównania za rok ubiegły lub lata ubiegłe można rozliczyć wydatkami bieżącymi z roku jej wypłacenia, albo wydatkami bieżącymi roku, którego dotacja dotyczyła, pod warunkiem, że wydatki te nie były już przedmiotem rozliczenia dotacji.

§ 11. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli faktycznej liczby uczniów dotowanego podmiotu i prawidłowości wykorzystania dotacji w zakresie pokrywania wydatków na kształcenie, wychowanie i opiekę, w tym profilaktykę społeczną.

2. Kontrola obejmuje:

1) zgodność danych wykazywanych we wniosku o udzielenie dotacji, miesięcznej informacji o liczbie uczniów i w rozliczeniach dotacji,

2) prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 80 ust. 3d i 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty.

§ 12. 1. Kontrolę przeprowadzają pracownicy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej na podstawie imiennego upoważnienia Burmistrza Dąbrowy Białostockiej.

2. O zamiarze przeprowadzenia kontroli, kontrolujący zawiadamia kontrolowany podmiot telefonicznie lub pisemnie - nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli.

3. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie podmiotu kontrolowanego w dniach i godzinach pracy obowiązujących w kontrolowanej jednostce oraz w obecności pracowników tej jednostki.

4. W przypadku nieposiadania dokumentów, objętych kontrolą w siedzibie podmiotu kontrolowanego, organ prowadzący zobowiązany jest dostarczyć i udostępnić kontrolującym dokumenty w miejscu, o którym mowa w ust. 3, w terminie uzgodnionym z kontrolującym - nie później jednak niż w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania o okazanie dokumentów podlegających kontroli.

5. Upoważnione przez Burmistrza do przeprowadzenia kontroli osoby mają prawo wstępu do pomieszczeń jednostki oraz wglądu do prowadzonej przez nią dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.

§ 13. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej.

§ 15. Traci moc uchwała Nr VI/45/07 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/46/15
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka na prowadzenie publicznego lub niepublicznego przedszkola/szkoły/innej formy wychowania przedszkolnego* na rok ………….

1. Nazwa i adres osoby prowadzącej ….................................……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….,

2. Dane szkoły/przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego

a) nazwa ………………………………………………………………………………….…

b) adres………………………………………………………………………………………

c) typ szkoły/placówki ……………………………………………………………………..

d) charakter placówki: publiczny/niepubliczny*

e) REGON …………………………. NIP ………………………………..

f) realizowanie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki (dotyczy szkół niepublicznych): TAK/NIE*

g) numer telefonu ………………………… e-mail………………………………………...

3. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i przedszkoli niepublicznych, numer i data decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej lub numer i data zezwolenia na prowadzenie szkoły/przedszkola publicznego lub innej formy wychowania przedszkolnego

………………………………………………………………………….................………………….....

……………………………………………………………………………................…………………..

4. Numer rachunku bankowego (nazwa banku) dotowanej szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego

……………………………………………………………………………………………..............…..

………………………………………………………………………………………………...............

5. Planowana liczba uczniów w ………….. roku

Planowana miesięczna liczba uczniów w:

styczeń-sierpień

wrzesień-grudzień

1

przedszkolu

a

z gminy Dąbrowa Białostocka

b

spoza gminy Dąbrowa Białostocka

c

objętych wczesnym wspomaganiem

2

innej formie wychowania przedszkolnego

a

z gminy Dąbrowa Białostocka

b

spoza gminy Dąbrowa Białostocka

c

objętych wczesnym wspomaganiem

3

szkole podstawowej

a

w oddziale przedszkolnym

b

w klasach I-VI

c

spoza gminy Dąbrowa Białostocka w oddziale przedszkolnym

d

spoza gminy Dąbrowa Białostocka w klasach I-VI

e

objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

6. W tym planowana liczba uczniów niepełnosprawnych:

Wyszczególnienie

Liczba uczniów niepełnosprawnych z podaniem rodzajów niepełnosprawności

styczeń-sierpień

wrzesień-grudzień

przedszkole

inna forma wychowania przedszkolnego

szkoła podstawowa

oddział przedszkolny w szkole podstawowej

Oświadczam, iż wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

Zobowiązuję się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie uczniów.

(miejscowość, data)

(pieczątka imienna i czytelny podpis osoby fizycznej lub przedstawiciela osoby prawnej prowadzącej dotowaną jednostkę)

_________________________

*niepotrzebne skreślić


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/46/15
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Informacja miesięczna o liczbie uczniów
według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca ………………..20……. roku

Nazwa i adres szkoły/przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego

………………………………………………………………………………………………………

....................................………………………....………………………………………………….

Liczba uczniów w:

ilość

Uwagi

1

przedszkolu

a

z gminy Dąbrowa Białostocka

b

spoza gminy Dąbrowa Białostocka

c

objętych wczesnym wspomaganiem

2

innej formie wychowania przedszkolnego

a

z gminy Dąbrowa Białostocka

b

spoza gminy Dąbrowa Białostocka

c

objętych wczesnym wspomaganiem

3

szkole podstawowej

a

w oddziale przedszkolnym

b

w klasach I-VI

c

spoza gminy Dąbrowa Białostocka w oddziale przedszkolnym

d

spoza gminy Dąbrowa Białostocka w klasach I-VI

e

objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

W tym: liczba uczniów niepełnosprawnych:

Wyszczególnienie

Liczba uczniów niepełnosprawnych z podaniem rodzajów niepełnosprawności

ilość

uwagi

przedszkole

inna forma wychowania przedszkolnego

szkoła podstawowa

oddział przedszkolny w szkole podstawowej

Oświadczam, iż wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

(miejscowość, data)

(pieczątka imienna i czytelny podpis osobyfizycznej lub przedstawiciela osoby prawnejprowadzącej dotowaną jednostkę)


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/46/15
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Rozliczenie dotacji udzielonej z budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka

w kwocie: ……………………………………….

za rok: …………………….

1. Nazwa i adres szkoły/przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego

………………………………………………………………………………………………………

....................................……………………………………………….....………………………….

2. Liczba dzieci w poszczególnych miesiącach:

Miesiąc

Liczba uczęszczających dzieci

Uwagi

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Razem

3. Rozliczenie:

1

Kwota otrzymanej dotacji

2

Kwota wykorzystanej dotacji

3

Kwota niewykorzystanej dotacji

4. Wyszczególnienie wydatków sfinansowanych środkami z dotacji w danym roku rozliczeniowym:

Poz.

Rodzaj wydatku

Kwota

1

Wydatki na wynagrodzenie kadry pedagogicznej

2

Wydatki na wynagrodzenie administracji szkoły/placówki

3

Wydatki na wynagrodzenie obsługi szkoły/placówki

4

Wydatki na obsługę księgowo-administracyjną szkoły/placówki

5

Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych szkoły/placówki

6

Wydatki na zakup artykułów administracyjno-biurowych szkoły/placówki

7

Wydatki na zakup materiałów i usług remontowych dla szkoły/placówki

8

Wydatki na utrzymanie budynku szkoły/placówki

9

Wydatki na wyposażenie szkoły/placówki

10

Wydatki na realizację zadań związanych z opieką nad dziećmi

11

Wydatki na realizację zadań związanych z profilaktyką społeczną uczniów

12

Wydatki na dokształcanie pracowników pedagogicznych szkoły/placówki

13

Inne wydatki związane z realizacją zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki (np. dowożenie uczniów)

Suma:

5. Dane o dokumentach, na podstawie których sporządzono rozliczenie:

Lp.

Rodzaj dokumentu (np. faktura/rachunek/lista płac/umowa)

Dokument z dnia

Nr dokumentu

Poz. z tabeli rodzaj wydatku

Wartość z dokumentu brutto

Kwota rozliczona z dotacji dla danej placówki

1

4

5

6

……

(miejscowość, data)

(pieczątka imienna i czytelny podpis osoby fizycznej lub przedstawiciela osoby prawnej prowadzącej dotowaną jednostkę)


[1]) Zm. Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Radkiewicz Adwokaci i Radcowie Prawni

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama