Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/38/2015 Rady Gminy Bakałarzewo

z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie ustalenia liczby i zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 z dnia 26 listopada 1982 roku wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 poz. 1356 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się maksymalną dopuszczalną liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa) na terenie gminy Bakałarzewo, przeznaczonych do spożycia:

1) poza miejscem sprzedaży 10 punktów;

2) w miejscu sprzedaży 4 punkty.

§ 2. Punkt sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie może być usytuowany w odległości mniejszej niż 50 metrów od:

1) szkół lub innych placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych;

2) obiektów kultu religijnego ( kościoły, cmentarze );

3) obiektów sportowych.

§ 3. Odległość wymieniona w §2 mierzy się wytycznymi ciągami przeznaczonymi dla pieszych:

1) w przypadku budynków- od drzwi wejściowych do budynku, w którym znajduję się punkt sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;

2) w przypadku budowli - od bramy wejściowej w ogrodzeniu, a w przypadku braku ogrodzenia od granic działki, na której znajduje się budowla- do drzwi wejściowych do budynku, w którym znajduje się punkt sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIV/85/04 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 23 czerwca 2004r w sprawie ustalenia liczby oraz zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2004 Nr 96, poz. 1379).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Grzegorz Kozłowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe