Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/81/15 Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego

Tekst pierwotny

Na podstawie 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz.1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951 i poz.1529 oraz z 2014 r. poz.179, poz.180 oraz poz. 1072) w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (j.t. z 2015 r. poz. 318) Rada Miasta Bielsk Podlaski, na wniosek Burmistrza Miasta, uchwala co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym tworzy się w mieście Bielsk Podlaski odrębny obwód głosowania:

Nr obwodu

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji do spraw Referendum

14

Szpital
w Bielsku Podlaskim

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Bielsku Podlaskim

ul.Kleszczelowska 1

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady


Igor Łukaszuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe