Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/56/2015 Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie utworzenia sołectwa Białostoczek

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5, art. 35 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z zm.) oraz § 8 i § 9 Statutu Gminy Zabłudów przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Zabłudowie Nr V/39/2003r z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Zabłudów po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, Rada Miejska w Zabłudowie uchwala, co następuje:

§ 1. Z inicjatywy i na wniosek mieszkańców wsi Białostoczek dokonuje się podziału sołectwa Halickie w sposób następujący:

1) wyłącza się wieś Białostoczek z sołectwa Halickie;

2) tworzy się sołectwo Białostoczek.

§ 2. Przebieg granic sołectwa Białostoczek określa załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Nadaje się statut nowo utworzonemu sołectwu w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2
do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Rogucki


Załącznik nr 1

do uchwały nr VIII/56/2015

Rady Miejskiej W Zabłudowie

z dnia 30 czerwca 2015 r.

PRZEBIEG GRANIC SOŁECTWA BIAŁOSTOCZEK

infoRgrafika


Załącznik nr 2

do uchwały nr VIII/56/2015

Rady Miejskiej W Zabłudowie

z dnia 30 czerwca 2015 r.

STATUT SOŁECTWA BIAŁOSTOCZEK

Rozdział 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Mieszkańcy sołectwa stanowią wspólnotę lokalną.

§ 2. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Zabłudów.

§ 3. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej.

§ 4. Sołectwo działa na podstawie prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.);

2) Statutu Gminy Zabłudów;

3) niniejszego statutu.

§ 5. Teren działania Sołectwa obejmuje wieś Białostoczek.

§ 6. Sołectwo tworzy, łączy lub znosi oraz ustala jego granice Rada Miejska w Zabłudowie - po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa lub z inicjatywy mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

Rozdział 2.

ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA

§ 7. Sołectwo poprzez swoje organy dba o zaspokajanie potrzeb zbiorowych mieszkańców.

§ 8. Do zadań sołectwa należy w szczególności:

1) udział w rozpatrywaniu wszystkich spraw istotnych dla funkcjonowania sołectwa;

2) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, w zakresie pomocy społecznej, utrzymania porządku, poprawiania estetyki i upowszechniania kultury, sportu itp.

Rozdział 3.

ORGANY SOŁECTWA

§ 9. 1. Organami sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwałodawczy;

2) Sołtys jako organ wykonawczy.

2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka:

1) Rada Sołecka składa się z 2 do 5 osób;

2) Liczbę członków Rady Sołeckiej ustala Zebranie Wiejskie.

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata począwszy od dnia wyborów i kończy się z momentem wyboru nowych organów sołectwa.

§ 10. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:

1) wybór i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej;

2) opiniowanie spraw istotnych dla Sołectwa i jego mieszkańców;

3) uchwalenie i skierowanie do Burmistrza propozycji do projektu budżetu w terminie do 30 września w roku poprzedzającym rok budżetowy;

4) skierowanie wniosku do Burmistrza o przyznanie w danym roku budżetowym środków z funduszu sołeckiego;

5) decydowanie o przeznaczeniu funduszu sołeckiego;

6) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Sołectwa;

7) podejmowanie uchwał w sprawach dysponowania mieniem Sołectwa.

§ 11. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa stale zamieszkujący na jego terenie.

2. Prawo do głosowania mają mieszkańcy sołectwa stale zamieszkujący na jego terenie, uprawnieni do głosowania zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Wyborczy, stosowanymi odpowiednio, w zakresie dotyczącym wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego.

3. Zebranie Wiejskie zwoływane jest z wyłączeniem §19 ust.1 przez Sołtysa z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa o których mowa w ust.2;

2) Burmistrza.

4. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb.

5. Zebranie Wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust.3 pkt 1 i 2 powinno być zwoływane najpóźniej w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

6. O terminie Zebrania Wiejskiego mieszkańcy sołectwa winni być powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie, na co najmniej 5 dni przed datą jego zwołania. W ogłoszeniu tym może być podany też drugi termin zebrania.

7. Zawiadomienie o zebraniu powinno zawierać informację, na czyj wniosek zebranie jest zwołane, dokładne określenie daty, godziny i miejsca zebrania oraz proponowany porządek obrad.

8. O ile w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim nie uczestniczy co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie przeprowadza się w II terminie zebrania bez względu na liczbę jego uczestników i może się ono odbyć w tym samym dniu, po upływie 15 minut.

§ 12. 1. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy Sołtys, z wyłączeniem §19 ust.1.

2. Zebranie Wiejskie może wybrać innego przewodniczącego obrad.

§ 13. Poza wyjątkami przewidzianymi w statucie uchwały na zebraniu zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

§ 14. 1. Z każdego Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół.

2. Sołtys w terminie 7 dni od daty sporządzenia, dostarcza Burmistrzowi protokół z Zebrania Wiejskiego.

§ 15. 1. Do zadań Sołtysa należy zarządzanie bieżącymi sprawami Sołectwa, realizacja uchwał Zebrania Wiejskiego oraz wykonywanie czynności określonych niniejszym statutem.

2. Do zadań Sołtysa należy w szczególności:

1) reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz;

2) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przewodniczenie ich obradom;

3) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego;

4) przekazywanie Burmistrzowi uchwał i opinii Zebrania Wiejskiego, a także sporządzonych protokołów z posiedzeń Zebrania Wiejskiego;

5) prowadzenie zarządu mieniem i środkami finansowymi, które Gmina przekazała Sołectwu do korzystania;

6) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów, między innymi w zakresie obronności i ochrony przeciwpożarowej, inkasa, niektórych podatków i opłat, zapobiegania klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich skutków, ustawy o funduszu sołeckim;

7) zwoływanie i przygotowywanie posiedzeń Zebrań Wiejskich oraz Rady Sołeckiej i kierowanie pracą Rady Sołeckiej;

8) uczestniczenie w naradach Sołtysów organizowanych przez Burmistrza;

9) udział w sesjach Rady Miejskiej w Zabłudowie na zasadach określonych w Statucie Gminy;

10) organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców Sołectwa;

11) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców;

12) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów.

3. W czasie nieobecności Sołtysa spowodowanej długotrwałą chorobą lub dłuższym wyjazdem obowiązki pełnienia jego urzędu przejmuje Rada Sołecka.

4. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

5. Przy wykonywaniu zadań określonych w pkt 2 Sołtys zasięga opinii Rady Sołeckiej.

§ 16. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współdziała z Radą Sołecką.

2. Rada Sołecka jest organem opiniodawczym i doradczym Sołtysa.

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys w miarę potrzeb.

§ 17. Do zadań i kompetencji Rady Sołeckiej należy:

1) przygotowywanie zebrań wiejskich i sporządzanie projektów porządku obrad oraz uchwał tych zebrań;

2) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa;

3) sporządzanie projektów wystąpień w sprawach sołectwa;

4) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców;

5) inicjowanie i pomoc w organizacji imprez wiejskich, sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych.

Rozdział 4.

WYBÓR I ODWOŁANIE SOŁTYSA ORAZ RADY SOŁECKIEJ

§ 18. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Burmistrz w terminie nie późniejszym niż 4 miesiące po wyborach do Rady Gminy i powinny się one odbyć w terminie 6 miesięcy od zakończenia kadencji organów sołeckich.

§ 19. 1. Zebranie Wiejskie, które ma dokonać wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz ustalając miejsce, dzień i godzinę zebrania.

2. O zwołanym zebraniu Sołtys informuje mieszkańców wsi poprzez podanie informacji zawierającej dzień, godzinę i miejsce zebrania oraz proponowany porządek obrad w sposób zwyczajowo przyjęty, nie później niż w terminie 7 dni przed ustaloną datą zebrania.

3. Burmistrz lub upoważniona przez niego osoba dokonuje otwarcia zebrania, stwierdza jego prawomocność, a następnie dokonuje wyboru przewodniczącego zebrania, który dalej prowadzi obrady.

4. W porządku obrad zebrania należy przewidzieć m.in.:

1) wybór Przewodniczącego zebrania;

2) wybór Komisji Skrutacyjnej;

3) wybór Sołtysa;

4) wybór Rady Sołeckiej.

§ 20. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Organizacja wyborów zapewniająca tajność i bezpośredniość głosowania jest zadaniem Przewodniczącego zebrania i Komisji Skrutacyjnej.

2. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie od 2 do 5 osób, wybrana w głosowaniu jawnym spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

3. Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wybierają spośród siebie członkowie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

4. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;

2) przeprowadzenie głosowania;

3) ustalenie wyników głosowania;

4) ogłoszenie wyników wyborów;

5) sporządzenie protokołu o wynikach wyboru.

5. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania.

§ 21. 1. Wybory odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów, których może zgłosić każdy mieszkaniec sołectwa uczestniczący w zebraniu i posiadający prawo wyborcze.

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.

3. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

§ 22. 1. Uprawnieni do głosowania głosują kartami opatrzonymi pieczęcią Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.

2. Po zgłoszeniu kandydatów na Sołtysa, Komisja Skrutacyjna nanosi ich nazwiska i imiona na karty do głosowania w kolejności alfabetycznej.

3. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa głosują na wybranego przez siebie kandydata, stawiając znak "X" obok jego nazwiska.

4. Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:

1) postawi na karcie do głosowania znak "X" więcej niż na jednego kandydata lub nie wybierze żadnego;

2) karta do głosowania nie jest opatrzona pieczęcią Urzędu Miejskiego w Zabłudowie;

3) karta została podarta lub uszkodzona.

5. Za wybranego uważa się kandydata, który otrzymał największą liczbę głosów.

§ 23. W przypadku uzyskania przez kandydatów z najwyższą liczbą głosów równej liczby głosów zarządza się ponowne głosowanie, w celu wyboru Sołtysa pomiędzy tymi kandydatami.

§ 24. 1. W wyborach do Rady Sołeckiej można głosować na liczbę kandydatów określoną w statucie sołectwa i wskazaną przez Zebranie Wiejskie.

2. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy głosują na wybranych przez siebie kandydatów, stawiając znak "X" obok ich nazwisk, w liczbie określonej w §9 ust.1 pkt 2 bądź mniejszej.

3. Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:

1) postawi na karcie do głosowania znak "X" obok nazwisk kandydatów w liczbie większej, niż określono liczbę kandydatów lub nie wybierze żadnego;

2) karta do głosowania nie jest opatrzona pieczęcią Urzędu Miejskiego w Zabłudowie;

3) karta została podarta lub uszkodzona.

§ 25. Członkami Rady Sołeckiej zostają osoby, które uzyskały największą liczbę głosów.

§ 26. W przypadku uzyskania przez kandydatów równiej liczby głosów, zarządza się ponowne głosowanie, w celu wyboru członka Rady Sołeckiej pomiędzy tymi kandydatami.

§ 27. 1. Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna odczytuje protokół i podaje wyniki.

2. Dokumenty z przeprowadzonych wyborów Komisja Skrutacyjna przekazuje Przewodniczącemu zebrania.

§ 28. 1. Sołtys i Rada Sołecka są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.

2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa i członka Rady Sołeckiej może wystąpić:

1) Rada Miejska w Zabłudowie;

2) Burmistrz;

3) 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.

3. Wniosek o odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej powinien zawierać uzasadnienie.

4. Wniosek o odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej winien być rozpatrzony na Zebraniu Wiejskim zwołanym przez Burmistrza w terminie 1 miesiąca, od daty otrzymania wniosku przez .Burmistrza.

5. Uchwała o odwołaniu podejmowana jest w głosowaniu tajnym i dla swej ważności wymaga bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów.

6. Odwołanie może być poprzedzone wyjaśnieniami Sołtysa i członka Rady Sołeckiej.

§ 29. 1. Ustąpienie z funkcji Sołtysa i z funkcji członka Rady Sołeckiej nie wymaga decyzji Zebrania Wiejskiego. Wymienione osoby składają oświadczenie o ustąpieniu w formie pisemnej. Sołtys pełni swoją funkcję do czasu wyboru przez Zebranie Wiejskie nowego Sołtysa.

2. Rezygnacja z pełnionej funkcji składana jest do Burmistrza.

§ 30. 1. W przypadku odwołania, ustąpienia lub wygaśnięcia mandatu Sołtysa, członka Rady Sołeckiej, Burmistrz w terminie 1 miesiąca zarządza wybory uzupełniające.

2. Wybory uzupełniające odbywają się według zasad określonych w niniejszym statucie.

§ 31. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje na skutek:

1) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji;

2) śmierci;

3) odwołania przed upływem kadencji.

§ 32. 1. Każdy mieszkaniec sołectwa mający czynne prawo wyborcze może w ciągu 7 dni od dnia wyborów wnieść protest przeciwko wyborom, jeżeli naruszone zostały postanowienia statutu.

2. Protest rozpatruje Rada Miejska w Zabłudowie w ciągu 30 dni od daty jego wniesienia i podejmuje uchwałę o odrzuceniu protestu lub unieważnienia wyborów.

3. W przypadku unieważnienia wyborów Burmistrz zarządza w ciągu 1 miesiąca od daty unieważnienia ponowne wybory na zasadach określonych w statucie.

Rozdział 5.

GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA

§ 33. 1. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu.

2. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach środków przewidzianych w budżecie gminy.

3. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej sołectwa określa ustawa o funduszu sołeckim.

4. Księgowość dochodów i wydatków Sołectwa prowadzona jest przez Urząd Miejski w Zabłudowie.

Rozdział 6.

ZARZĄD MIENIEM KOMUNALNYM I GMINNYM

§ 34. W zakresie zwykłego zarządu Sołectwo zarządza przyznanym mu mieniem komunalnym, w tym:

1) załatwia bieżące sprawy związane z eksploatacją mienia;

2) zapewnia utrzymanie mienia w stanie niepogorszonym.

Rozdział 7.

KONTROLA I NADZÓR NAD SOŁECTWEM

§ 35. 1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i poprawności.

2. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada Miejska w Zabłudowie poprzez Komisję Rewizyjną oraz Burmistrz.

3. Organy sprawujące nadzór mają prawo do wglądu w dokumenty, żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Sołectwa oraz uczestnictwa w posiedzeniach Zebrania Wiejskiego.

4. Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia Burmistrzowi uchwał Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia.

5. Rada Miejska może uchylić rozstrzygnięcie organu Sołectwa z powodu jego sprzeczności z prawem lub uchwałą organu gminy.

Rozdział 8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36. Zmiany statutu wprowadza się w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

§ 37. Sołectwo posługuje się pieczęcią Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe