Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 36/IX/15 Rady Miasta Zambrów

z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 poz. 87, poz.122) Rada Miasta Zambrów uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - w budynkach, w których znajdują się lokale mieszkalne.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zambrów.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 123/XXV/13 Rady Miasta Zambrów z dnia 22 stycznia 2013 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego poz. 897).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z dniem 1 października 2015 r. .

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe