Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 37/IX/15 Rady Miasta Zambrów

z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 poz. 87, poz.122), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie, Rada Miasta Zambrów uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zambrów:

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA ZAMBRÓW

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zambrów, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zambrów.

Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości są obowiązani do utrzymania na ich terenie czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno - higienicznego zgodnie z wymaganiami z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2. Właściciele nieruchomości maja obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.

3. Na terenie miasta Zambrów, zabrania się:

1) umieszczania afiszy, reklam, ogłoszeń itp. w miejscach do tego nie wyznaczonych;

2) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych przez właścicieli nieruchomości,

3) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości;

4) gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu i żużlu, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów przemysłowych z działalności gospodarczej;

Rozdział 3.
ZAKRES SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zobowiązani są do selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych i nieruchomościach niezamieszkałych następujących odpadów:

1) papier,

2) metal,

3) tworzywa sztuczne,

4) szkło i opakowania wielomateriałowe,

5) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;

6) odpady zielone,

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

8) odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe,

9) przeterminowane leki i chemikalia

10) zużyte baterie i akumulatory,

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

12) zużyte opony,

13) popiół

14) pozostałe odpady komunalne zmieszane.

2. Z zastrzeżeniem postanowień ust.4 odpady należy zbierać selektywnie, w systemie cztero pojemnikowym w następującym zakresie:

1) pojemniki koloru żółtego - na papier, tekturę, metal, tworzywa sztuczne
i opakowania wielomateriałowe z napisem "surowce wtórne",

2) pojemniki koloru brązowego - na odpady komunalne ulegające biodegradacji, z wyłączeniem odpadów zielonych z napisem "biodegradowalne",

3) pojemniki koloru zielonego lub czarnego - na odpady zmieszane,

4) pojemnik koloru czerwonego - na szkło z napisem " szkło".

3. W zabudowie wielorodzinnej dopuszcza się stosowanie dodatkowych pojemników do zbierania odpadów opakowaniowych typu PET.

4. Na nieruchomościach zabudowanych budynkami ogrzewanymi paliwem stałym wprowadza się w okresie od 1 października do 30 kwietnia, obowiązek selektywnego zbierania popiołu w pojemnikach koloru szarego.

5. Odpady zebrane selektywnie wymienione w § 3 ust. 1 pkt. 6-12 należy przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) w dowolnym terminie, w godzinach pracy punktu. Odpady należy dostarczyć własnym transportem. Przeterminowane leki zbierane są również w wyznaczonych aptekach.

6. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierane będą dodatkowo w ramach tzw. wystawek organizowanych przez podmiot prowadzący PSZOK.

7. W ramach zryczałtowanej opłaty będą odbierane wyłącznie odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót w ilości do 1m3.

8. Z zastrzeżeniem postanowień ust.7 odpady budowlano-remontowe będą odbierane także z nieruchomości po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania:

1) na terenach zabudowy wielorodzinnej: do zarządcy nieruchomości,

2) na terenach zabudowy jednorodzinnej: do podmiotu świadczącego usługi odbierania odpadów komunalnych.

9. Informacje o miejscach, w których prowadzone są zbiórki odpadów komunalnych zebranych selektywnie, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy Miasto Zambrów.

10. Dopuszcza się w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej oraz na terenach ogrodów działkowych kompostowanie odpadów biodegradowalnych i zielonych, w sposób niepowodujący uciążliwości lub zagrożeń dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości.

11. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zambrów będą traktowane jako odpady zebrane nieselektywnie.

Rozdział 4.
MYCIA I NAPRAWY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH POZA MYJNIAMI I WARSZTATAMI NAPRAWCZYMI

§ 4. 1. Dopuszcza się mycie i naprawy pojazdów samochodowych na terenach:

1) przeznaczonych pod działalność gospodarczą przez podmioty gospodarcze w obrębie ich nieruchomości;

2) zabudowy wielomieszkaniowej i terenach zabudowanych garażami, wyłącznie samochody osobowe w wyznaczonych i przystosowanych do tego miejscach;

3) zabudowy jednorodzinnej wyłącznie samochody osobowe na terenie nieruchomości, do której prawa posiada właściciel samochodu.

2. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych na terenach wymienionych w § 4 ust. 1 pkt. 1-3 jest dopuszczalne pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane będą do kanalizacji lub zbiornika bezodpływowego, poprzez separator oleju, a powstające w wyniku bieżącej naprawy odpady będą gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Zabrania się mycia i naprawy samochodów:

1) na terenach o urządzonej zieleni oraz terenach rolniczych z wyłączeniem siedziby gospodarstwa;

2) w pobliżu otwartych zbiorników wodnych i cieków wodnych;

3) w pasach drogowych ciągów komunikacyjnych, parkingach.

Rozdział 5.
RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH, WARUNKI ROZMIESZCZANIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM

§ 5. 1. Pojemniki przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:

1) kosze uliczne;

2) pojemniki oznakowane na odpady zmieszane o pojemności 120 l, 240 l, 770 l, 1100 l, KP7;

3) worki oznakowane przeznaczone do selektywnej zbiórki, o pojemności 60 l, 80 l, 120 l;

4) pojemniki oznakowane przeznaczone do selektywnej zbiórki, o pojemności 120 l, 240 l, 770 l, 1100 l

2. Nieruchomości powinny być wyposażone w pojemniki o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, zgodnie z zasadami wymienionymi w rozdziale 6, ustawione w miejscach umożliwiających ich swobodne opróżnianie.

3. Pojemniki muszą spełniać następujące wymagania:

1) powinny być dostosowane do mechanicznego załadunku,

2) wyglądać estetycznie, być trwale i czytelnie oznakowane, zgodnie z § 3 ust.2 niniejszego regulaminu,

3) spełniać wymogi bezpieczeństwa i higieny.

4. W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz na innych nieruchomościach, na których nie ma możliwości ustawienia pojemników na odpady dopuszcza się stosowanie do selektywnej zbiórki worków, odpowiednio oznakowanych kolorem i napisem:

1) worki koloru żółtego - na surowce wtórne: papier, tekturę, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, z napisem "surowce wtórne",

2) worki koloru brązowego - na odpady komunalne ulegające biodegradacji, z wyłączeniem odpadów zielonych, z napisem "biodegradowalne".

3) worki koloru czerwonego - na szkło, z napisem: "szkło"

4) worki koloru szarego- na popiół, z napisem "popiół"

5. Worki muszą spełniać następujące wymagania:

1) być wykonane z tworzywa o wytrzymałości nie mniejszej niż dla tworzywa LDPE o grubości minimum 0,06mm;

2) wyglądać estetycznie, być trwale i czytelnie oznakowane.

§ 6. Właściciele nieruchomości ustalają miejsca usytuowania pojemników, z tym, że:

1) pojemniki nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 10 m od ściany budynku mieszkalnego wielorodzinnego;

2) należy zapewnić swobodny dojazd do tych pojemników;

3) wskazane jest odizolowanie pojemników zielenią lub wiatami;

4) ustala się obowiązek utwardzenia miejsca usytuowania pojemników oraz dojazdu do nich z wyłączeniem terenów zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej;

5) Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej mają obowiązek wystawienia pojemników przed ogrodzenie posesji w dniu wywozu określonego w harmonogramie.

§ 7. 1. Odpady komunalne, należy gromadzić w pojemnikach o minimalnej pojemności określonej w § 5 ust. 1, uwzględniającej średnią ilość odpadów komunalnych wytworzonych w gospodarstwie domowym bądź w innych źródłach:

1) w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej łącznie 28 l na każde 10m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego z uwzględnieniem częstotliwości określonej w § 9 ust. 2 niniejszego regulaminu, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 120 l na odpady zmieszane i po jednym pojemniku lub worku na każdą z pozostałych frakcji wymienionej w § 3 ust. 2

2) w zabudowie wielorodzinnej minimalną pojemność pojemników należy dostosować do powierzchni lokali mieszkalnych łącznie 11 l na każde 10m2 powierzchni użytkowej, z uwzględnieniemczęstotliwości określonej w § 9 ust 1 niniejszego regulaminu, jednak nie mniej niż po jednym pojemniku 1100 l na każdą z frakcji wymienionej w § 3 ust. 2 .

3) na nieruchomościach niezamieszkałych minimalną pojemność pojemników należy dostosować do indywidualnych potrzeb, uwzględniając następujące normatywy:

a) dla lokali użytkowych z branży spożywczej łącznie 150 l pojemności na każde 10 m2 pow. użytkowej, jednak nie mniej niż po jednym pojemniku 120 l na każdą z frakcji wymienionej w§ 3 ust. 2.

b) dla lokali użytkowych z branży gastronomicznej 110 l pojemności na każde 10m2 pow. użytkowej, dotyczy to także powierzchni w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu; jednak nie mniej niż po jednym pojemniku 120 l na każdą z frakcji wymienionej w § 3 ust. 2.

c) dla lokali użytkowych z branży pozostałej łącznie 60 l pojemności na każde 10 m2 pow. użytkowej, jednak nie mniej niż po jednym pojemniku 120 l na każdą z frakcji wymienionej w§ 3 ust. 2.

d) dla ogródków działkowych 20 l na każą działkę w okresie sezonu tj. od 1 marca do 31 października każdego roku, jednak nie mniej niż po jednym pojemniku 1100 l na każdą z frakcji wymienionej w § 3 ust. 2.

2. Na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomość zamieszkałą a w części nieruchomość niezamieszkałą, minimalną pojemność pojemników na odpady należy dostosować do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i prowadzonej działalności, uwzględniając normatywy określone w ust. 1.

3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o powierzchni użytkowej należy przez to rozumieć powierzchnię użytkową określoną zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991r. (Dz. U. 2014r. poz. 849 j.t.).

§ 8. Drogi publiczne posiadające urządzone chodniki winne być wyposażone w kosze uliczne rozstawione w odległości nie większej niż:

1) 100 m w miejscach intensywnego ruchu pieszego;

2) 150 m w miejscach o średnim natężeniu ruchu pieszego;

3) 200 m w miejscach o niskim natężeniu ruchu pieszego.

Rozdział 6.
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ Z TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO

§ 9. 1. Odpady komunalne z terenów budownictwa wielorodzinnego:

1) zmieszane usuwane są w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu (niezależnie od częstotliwości opróżniania pojemników zarządzający mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia pojemników i wysypywania odpadów na ziemię).

2) surowce wtórne, szkło oraz biodegradowalne usuwane są w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu (niezależnie od częstotliwości opróżniania pojemników zarządzający mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia pojemników i wysypywania odpadów na ziemię).

2. Odpady komunalne z terenów budownictwa jednorodzinnego.

1) zmieszane, surowce wtórne oraz biodegradowalne usuwane są raz na dwa tygodnie,

2) szkło usuwane jest raz na 2 miesiące,

3) popiół usuwany jest raz na miesiąc od 1 października do 30 kwietnia.

§ 10. Z obiektów użyteczności publicznej, zakładów pracy, oraz obiektów handlowych i handlowo- usługowych odpady komunalne usuwane są w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu. Z terenów ogrodów działkowych odpady komunalne usuwane są w miarę potrzeb, przy czym nie można dopuścić do przepełnienia pojemników i wysypywania odpadów na ziemię.

§ 11. Usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się, co najmniej raz na dwa tygodnie (niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy, zarządzający mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia pojemników i wysypywania odpadów na ziemię).

§ 12. Kosze uliczne oraz kosze w parkach i innych terenach użyteczności publicznej opróżnia się, co najmniej 3 razy w tygodniu (niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy, zarządzający mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia pojemników i wysypywania odpadów na ziemię).

§ 13. Na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomość zamieszkałą a w części nieruchomość niezamieszkałą, odpady komunalne usuwane są:

1. Z terenu budownictwa wielorodzinnego według częstotliwości określonej w § 9 ust. 1,

2. Z terenu budownictwa jednorodzinnego według częstotliwości określonej w § 9 ust. 2.

§ 14. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani do ich opróżniania w miarę potrzeb, jednak z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię ziemi. Właściciel nieruchomości obowiązany jest do udokumentowania wywozu nieczystości ciekłych.

§ 15. 1 W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane będą następujące frakcje odpadów komunalnych zbieranych selektywnie:

a) odpady zielone,

b) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

c) odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, w ilości do 1m3 jednorazowo,

d) zużyte baterie i akumulatory,

e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

f) zużyte opony samochodów osobowych,

g) przeterminowane leki i chemikalia.

2. Odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy będą dostarczać własnym transportem.

3. Odbiór odpadów w ramach tzw. wystawek będzie odbywał się 4 razy do roku w terminach wskazanych przez PSZOK.

4. W PSZOK odpady o których mowa w ust. 1 dostarczone z nieruchomości, których właściciele wnoszą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjmowane są nieodpłatnie.

§ 16. Selektywnie zebrane: przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlano-remontowe będą również odbierane w dowolnym terminie w godzinach pracy podmiotów zbierających te odpady (np. apteki, sklepy sprzedające sprzęt elektryczny, elektroniczny, sprzedające baterie i akumulatory, warsztaty wymieniające opony, firmy skupujące gruz budowlano - remontowy). Urząd Miasta udostępni na stronie internetowej informacje o podmiotach zbierających w/w selektywnie zebrane odpady.

Rozdział 7.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

§ 17. Wymagania z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2012-2017 w gospodarce odpadami komunalnymi dotyczące gminy Miasto Zambrów ustalono następujące:

1) Gospodarka odpadami w województwie opiera się na wskazanych w planie regionach gospodarki odpadami (RGO). Odpady komunalne zmieszane, odpady z pielęgnacji terenów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania mogą być zagospodarowywane tylko i wyłącznie w ramach danego regionu. Dla gminy Miasto Zambrów wyznaczonym RGO jest Region zachodni obszar Czerwony Bór.

2) W każdym regionie gospodarki odpadami wyznacza się instalacje regionalne oraz instalacje zastępcze. Dla gminy Miasto Zambrów wyznaczono Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czerwonym Borze jako INSTALACJĘ REGIONALNĄ oraz Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czartorii jako INSTALACJĘ ZASTĘPCZĄ.

Rozdział 8.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCE NA CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO UŻYTKU

§ 18. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 19. Trzymający zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.

§ 20. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) sprzątanie i usuwanie odchodów pozostawionych przez te zwierzęta na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku;

2) wyposażanie psów w obrożę z oznaczeniem umożliwiającym identyfikację właściciela;

3) wyprowadzanie psów wyłącznie na smyczy i w kagańcu;

4) utrzymywanie zwierząt domowych w sposób, który nie jest uciążliwy dla ludzi a w szczególności w sposób chroniący inne osoby przed hałasem w godzinach nocnych.

Rozdział 9.
UTRZYMANIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

§ 21. Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na obszarach:

1) budownictwa wielorodzinnego;

2) usług ogólnomiejskich i ponadpodstawowych;

3) skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego.

§ 22. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane przez właścicieli gospodarstw rolnych, wówczas, gdy na nieruchomości znajduje się siedziba gospodarstwa rolnego.

§ 23. Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do sprzątania odchodów tych zwierząt pozostałych podczas ich przepędzania przez ulice i inne tereny przeznaczone do wspólnego użytku.

§ 24. Wprowadza się zakaz wypasania zwierząt na terenach rekreacyjnych,
parkach, terenach zieleni miejskiej.

Rozdział 10.
WYZNACZANIE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I TERMINÓW JEJ PRZEPROWADZANIA

§ 25. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:

1) Skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jedno i wielorodzinnego;

2) tereny przemysłowe zakładów pracy przetwórstwa rolno - spożywczego;

3) tereny usług ponadpodstawowych.

§ 26. Deratyzację przeprowadza się obowiązkowo:

1) w III dekadzie października;

2) w II dekadzie grudnia.

Rozdział 11.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zambrów.

§ 28. Traci moc uchwała Nr 118/XXV/13 Rady Miasta Zambrów z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2013 poz. 1150, poz.2132).

§ 29. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dniem 1 października 2015 roku.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe