Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 44/IX/15 Rady Miasta Zambrów

z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych w Zambrowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13a § 1 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 558, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889,Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r, poz. 849, poz. 951, poz. 1529, z 2014 r. poz. 179, poz. 180, poz. 1072) Rada Miasta Zambrów na wniosek Burmistrza Miasta Zambrów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W treści załącznika do uchwały Nr 112/XXIII/12 Rady Miasta Zambrów z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie podziału Miasta Zambrów na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz.Urz.Woj. Podl. poz. 4126, z 2014 r. poz. 1319, poz. 3302) wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się siedzibę obwodowej komisji wyborczej nr 4 i ustala się ją jako: Zambrów; Miejskie Gimnazjum Nr 1 ; ul. Prymasa Wyszyńskiego 6A;

2) zmienia się siedzibę obwodowej komisji wyborczej dla obwodu głosowania nr 9 i ustala się jako: Zambrów; Szkoła Podstawowa Nr 5 ; ul. Obrońców Zambrowa 6;

2. Załącznik do uchwały Nr 112/XXIII/12 Rady Miasta Zambrów z dnia 27 listopada 2012 r. otrzymuje brzmienia zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Łomży.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zambrów.

§ 4. Na ustalenia Rady Miasta Zambrów w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych w Zambrowie, wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Łomży, w terminie 5 dni od dnia podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miasta i zamieszczenie na stronie internetowej.


Załącznik do Uchwały Nr 44/IX/15
Rady Miasta Zambrów
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Podział Miasta Zambrów na stałe obwody głosowania
(po zmianach)

Numer obwodu
głosowania


Granice obwodu


Siedziba obwodowej komisji wyborczej


1.

ulice:
Konopnickiej, Obwodowa, Orzeszkowej, Podleśna, Prusa, Sienkiewicza, Słoneczna, Słowackiego, Zielona, Żeromskiego, Żytnia


Zambrów; Szkoła Podstawowa Nr 4
ul. Konopnickiej 132.

ulice:
Bema, Białostocka Nr 3 i 5, Generała Stefana Kosseckiego, Podedwornego od Nr 4 do końca, Pułaskiego, Sosnowa, Świerkowa


Zambrów; Zespół Szkół Ogólnokształcących
ul. Konopnickiej 16


3.

ulice:
Białostocka - domy prywatne i bloki Nr 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 39


Zambrów; Miejskie Przedszkole Nr 4
ul. Papieża Jana Pawła II 8A


4.

ulice:
Białostocka Nr 20A, 20B, 20C, 20D, 20E, 20F, 20G, Papieża Jana Pawła II Nr 1A - 8


Zambrów; Miejskie Gimnazjum Nr 1
ul. Prymasa Wyszyńskiego 6A5.

ulice:
Brzozowa , Łomżyńska, Nadrzeczna, Ostrowska, Pl. Sikorskiego, Podedwornego Nr 1,2, 3, Polowa, Sadowa, Wąska, Willowa, Wilsona, WodnaZambrów; Miejskie Przedszkole Nr 1
ul. Sadowa 5
6.

ulice:
Kościuszki, Mickiewicza, Milenijna, Paderewskiego, Papieża Jana Pawła II Nr 10, 12, 12A, 14, 16, 18, 20, Piłsudskiego, Pogodna, Poświątne, Prymasa Wyszyńskiego Nr 5, 7, Sportowa, ŚwiętokrzyskaZambrów; Miejski Ośrodek Kultury
ul. Prymasa Wyszyńskiego 2A


7.

ulice:
Grabowska, Łanowa, Papieża Jana Pawła II Nr 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, Polna, Prymasa Wyszyńskiego - domy prywatne i budynki Nr 9,11,13, 15, 15A, 17, 21, 23, 25, Rolnicza, Ustronna, Wiśniowa, Zaciszna


Zambrów; Miejskie Gimnazjum Nr 1
ul. Prymasa Wyszyńskiego 6A


8.


ulica: Raginisa


Zambrów; Szkoła Podstawowa Nr 5
ul. Obrońców Zambrowa 6
9.

ulice:
Aleja Wojska Polskiego Nr 2 - 9, 14 -40, 42, Armii Krajowej, Chopina, Cmentarna, Handlowa, Jantarowa, Krótka, Księdza Marcina Krajewskiego, Lipowa, Łąkowa, Moniuszki, Młynowa, Obrońców Zambrowa, Wądołkowska, WiejskaZambrów; Szkoła Podstawowa Nr 5
ul. Obrońców Zambrowa 610.

ulice:
71 Pułku Piechoty domy prywatne i bloki Nr 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, Aleja Wojska Polskiego Nr 11, Fabryczna, Mazowiecka, Piaskowa, Poligonowa


Zambrów; Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego
ul. Fabryczna 3


11.


ulice: Grunwaldzka, Legionowa


Zambrów; Szkoła Podstawowa Nr 3
ul. Magazynowa 1312.


ulice: Aleja Wojska Polskiego Nr 41, 41A, 41B, 41C, 41D, 43, 49A, 49B, 49C, Elektryczna, Magazynowa


Zambrów; Szkoła Podstawowa Nr 3
ul. Magazynowa 1313.

ulice: Aleja Wojska Polskiego Nr 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58 i Nr 60 do końca, Dębowa, Kolejowa, Kościelna, Księdza Henryka Kulbata, Leśników, mjr Stanisława Knapika, Ofiar Katynia, Ogrodowa, Przykoszarowa, Sitarska, Stokrotki, Strzelnicza, Targowa, Wolska


Zambrów; Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Aleja Wojska Polskiego 52

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe