Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/34/15 Rady Gminy Zbójna

z dnia 26 czerwca 2015r.

w sprawie statutu Sołectwa Ruda Osowiecka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust.1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa, Rada Gminy Zbójna uchwala Statut Sołectwa Ruda Osowiecka w następującym brzmieniu:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne, nazwa i obszar Sołectwa

§ 1. Użyte w niniejszym statucie określenia oznaczają: 1/ Gmina - Gminę Zbójna, 2/ Rada - Radę Gminy Zbójna, 3/ Wójt - Wójta Gminy Zbójna, 4/ Urząd Gminy - Urząd Gminy Zbójna, 5/ Sołectwo - Sołectwo Ruda Osowiecka, 6/ Statut - Statut Sołectwa Ruda Osowiecka, 7/ Sołtys - Sołtysa Sołectwa Ruda Osowiecka, 8/ Rada Sołecka - Radę Sołecką Sołectwa Ruda Osowiecka, 9/ Zebranie Wiejskie - Zebranie Wiejskie Sołectwa Ruda Osowiecka, 10/ mieszkaniec sołectwa - osoba, której miejscem zamieszkania jest wieś, o której mowa w § 2 ust.3.

§ 2. 1. Sołectwo Ruda Osowiecka jest jednostką pomocniczą Gminy Zbójna.

2. Sołecką wspólnotę samorządową stanowią mieszkańcy Sołectwa, którzy zamieszkują na jego terenie.

3. Teren działania Sołectwa obejmuje wieś Ruda Osowiecka.

4. Sołectwo używa pieczęci podłużnej w brzmieniu "Sołectwo Ruda Osowiecka, Sołtys, Gmina Zbójna".

§ 3. Sołectwo nie posiada odrębnej od Gminy osobowości prawnej a jego działalność społeczno-gospodarcza w granicach określonych niniejszym Statutem prowadzona jest w ramach osobowości prawnej Gminy.

§ 4. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), 2/ Statutu Gminy Zbójna, 3/ niniejszego Statutu Sołectwa.

Rozdział 2.
Organy Sołectwa i ich zadania

§ 5. 1. Organami Sołectwa są: 1/ Zebranie Wiejskie, 2/ Sołtys.

2. Kadencja Sołtysa trwa 4 lata.

§ 6. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie.

2. Sołtys jest organem wykonawczym.

3. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa i pełni funkcję doradczą.

§ 7. 1. Do zadań Zebrania Wiejskiego należy: 1/ wybór oraz odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej, 2/ uchwalanie najpóźniej do 15 września każdego roku wniosków w celu rozpatrzenia ich przez Radę Gminy i uwzględnienia w budżecie Gminy następnego roku, 3/ ustalanie zadań Sołectwa do realizacji między Zebraniami Wiejskimi, 4/ dokonywanie okresowych ocen działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz rozpatrywanie rocznych sprawozdań z ich pracy, 5/ uchwalanie sołeckich programów działania, w tym w kwestiach odnoszących się do zobowiązań mieszkańców Sołectwa w zakresie czynów społecznych, 6/ podejmowanie uchwał dotyczących współdziałania z sąsiadującymi sołectwami w sprawach mających istotne znaczenie społeczno-gospodarcze (naprawa i budowa dróg, wspólne korzystanie z obiektów itp.), 7/ stanowienie w innych sprawach dotyczących Sołectwa w ramach przepisów ustawowych.

2. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Wójtowi.

3. Wójt, w zależności od charakteru spraw, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady, a o sposobie załatwienia spraw informuje Sołtysa.

§ 8. Do obowiązków Sołtysa należy: 1/ wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 2/ zwoływanie Zebrań Wiejskich oraz posiedzeń Rady Sołeckiej, 3/ prowadzenie zarządu, administracji i gospodarki składnikami mienia, w tym środkami finansowymi, które Gmina przekazała Sołectwu do korzystania oraz akceptowanie dokumentów z tym związanych, 4/ składanie co najmniej raz w roku na Zebraniu Wiejskim sprawozdania ze swej działalności.

§ 9. 1. Przy wykonywaniu zadań Rada Sołecka współdziała z Sołtysem.

2. Liczbę członków Rady Sołeckiej określa Zebranie Wiejskie.

3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest osoba wybrana przez Zebranie Wiejskie.

4. Rada Sołecka: 1/ współdziała z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa, 2/ opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie Wiejskie, 3/ podejmuje inicjatywy dotyczące przeznaczania środków finansowych na cele rozwoju gospodarczego Sołectwa, 4/ inicjuje działania społeczne użyteczne dla Sołectwa i jego mieszkańców, 5/ pełni rolę stałego komitetu czynów społecznych, 6/ współdziała z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań.

Rozdział 3.
Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich oraz warunki podejmowania uchwał

§ 10. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający prawo wybierania w wyborach organów gminy.

§ 11. Zebranie Wiejskie zwoływane jest: 1/ z własnej inicjatywy przez Sołtysa, 2/ na wniosek Rady Sołeckiej, 3/ na wniosek 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim, 4/ na wniosek Wójta.

§ 12. 1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w Sołectwie.

3. Zebranie Wiejskie powinno odbyć się w terminie 7 dni od podania do wiadomości chyba, że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.

§ 13. 1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo powiadomieni, zgodnie z wymogami Statutu.

2. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom lub inna osoba po zatwierdzeniu przez Zebranie Wiejskie.

3. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa.

4. Projekt porządku obrad powinien być skonsultowany z Radą Sołecką a sprawy proponowane do rozpatrzenia winny być należycie przygotowane.

§ 14. Wójt udziela Sołtysowi stałej pomocy w przygotowywaniu materiałów i organizacji Zebrań Wiejskich.

§ 15. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw".

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, przez podniesienie ręki.

3. Zebranie Wiejskie może podejmować prawomocne uchwały, gdy uczestniczy w nim co najmniej 20 % mieszkańców Sołectwa posiadających prawo wybierania w wyborach do organów gminy.

4. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uczestniczy w Zebraniu Wiejskim co najmniej 20 % mieszkańców uprawnionych do głosowania, zwołujący Zebranie Wiejskie może zarządzić następne Zebranie Wiejskie po upływie 15 minut. Po spełnieniu powyższych warunków Zebranie Wiejskie podejmuje uchwały bez względu na liczbę osób w nim uczestniczących.

§ 16. 1. Zebrania Wiejskie są protokołowane przez wyznaczonego protokolanta.

2. Protokół z Zebrania Wiejskiego powinien zawierać: 1/ miejscowość i datą zebrania, 2/ stwierdzenie ważności zebrania, 3/ porządek zebrania, 4/ treść podejmowanych uchwał i przebieg dyskusji, 5/ podpis Sołtysa i protokolanta.

3. Do protokołu dołącza się listę obecności, podjęte uchwały oraz inne załączniki, których treść była przedmiotem obrad Zebrania Wiejskiego.

4. Kopię protokołu z Zebrania Wiejskiego przekazuje się Wójtowi.

Rozdział 4.
Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 17. 1. Do wyboru lub odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej uprawnione jest Zebranie Wiejskie.

2. Zebranie Wiejskie do przeprowadzenia wyborów lub odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Wójt, uzgadniając termin zebrania z dotychczasowym Sołtysem.

3. Zebranie Wiejskie wybiera w jawnym głosowaniu i zwykłą większością głosów przewodniczącego zebrania.

4. Liczbę uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa określa Wójt na podstawie stałego rejestru wyborców co najmniej 5 dni przed terminem Zebrania Wiejskiego.

§ 18. 1. W Zebraniu Wiejskim wyborczym powinna uczestniczyć taka liczba mieszkańców jaka jest wymagana Statutem Sołectwa do przeprowadzenia Zebrania Wiejskiego określona w § 15 ust. 4 niniejszego Statutu.

2. Ogłoszenie o terminie zebrania wiejskiego wyborczego powinno dotrzeć do mieszkańców Sołectwa na co najmniej 7 dni przed terminem wyborów lub odwołania. Ogłoszenie o terminie zebrania podawane jest do wiadomości mieszkańców w sposób określony w § 12 ust. 2 niniejszego Statutu.

3. Gdy zebranie wiejskie wyborcze nie dojdzie do skutku, ogłasza się jego drugi termin, nie wcześniej jak po upływie 7 dni. Zebranie w drugim terminie może się odbyć, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 6 mieszkańców Sołectwa posiadających prawo wybierania w wyborach organów gminy.

§ 19. 1. Wybory lub odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza komisja skrutacyjna powołana spośród uczestników Zebrania Wiejskiego wyborczego.

2. Komisję skrutacyjną w liczbie 3 osób zatwierdza się przy braku głosów sprzeciwu.

3. Członkiem komisji skrutacyjnej nie mogą być kandydaci na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej a także osoby odwołane z tych funkcji.

4. Komisja skrutacyjna przyjmuje zgłoszenia kandydatów na Sołtysa, którzy mogą zgłaszać się sami lub być wysuwani przez działające na terenie Sołectwa grupy społeczne lub polityczne.

5. Kandydaci na Sołtysa obowiązani są, w przypadku zgłaszania ich przez grupy, o których mowa w ust. 4, wyrazić zgodę na kandydowanie.

6. Głosowanie jest tajne. W tym celu komisja skrutacyjna rozdaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią Sołectwa z widocznymi na niej nazwiskami kandydatów.

7. Głosowanie odbywa się w ten sposób, że mieszkaniec Sołectwa stawia znak "X" przy nazwisku kandydata, na którego oddaje swój głos. Dla ważnego wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów obecnych mieszkańców na zebraniu wiejskim wyborczym, tzn. 50% +1 przy liczbie parzystej lub liczba naturalna stanowiąca więcej niż połowę głosów przy liczbie nieparzystej.

8. Nieważne są karty całkowicie przedarte, inne niż wydane przez komisję skrutacyjną oraz te karty, na których postawiono znak "X" przy więcej niż 1 nazwisku kandydata.

9. Dalszymi czynnościami komisji skrutacyjnej są: 1/ zebranie głosów, 2/ ustalenie wyników wyborów, 3/ sporządzenie protokołu o wynikach wyboru.

10. Druki protokołów głosowania dla komisji skrutacyjnej oraz karty do głosowania dostarcza Wójt.

11. W sposób określony w ust. 2-10 przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej, z tym zastrzeżeniem, że w skład Rady Sołeckiej wchodzą kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

12. Protokół komisji skrutacyjnej powinien zawierać: 1/ skład komisji skrutacyjnej, 2/ ilość osób uczestniczących w głosowaniu, 3/ ilość oddanych głosów ważnych, 4/ ilość głosów oddanych na każdego kandydata, 5/ stwierdzenie dokonanego lub niedokonanego wyboru.

§ 20. 1. Sołtys jest bezpośrednio odpowiedzialny przed Zebraniem Wiejskim i może być przez Zebranie Wiejskie odwołany przed upływem kadencji.

2. Odwołanie może być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.

3. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa w trakcie kadencji, Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie dla wyboru nowego Sołtysa.

4. Czynności doprowadzające do wyboru Sołtysa w trakcie kadencji przeprowadza się analogicznie jak w § 19 niniejszego Statutu.

§ 21. W przypadku naruszenia prawa lub przekroczenia kompetencji przez Sołtysa, Rada może uchwałą zawiesić działanie Sołtysa oraz zwołać Zebranie Wiejskie w celu podjęcia uchwały o dalszych czynnościach.

Rozdział 5.
Zakres zadań przekazanych Sołectwu oraz sposoby ich realizacji

§ 22. 1. Do zakresu działania Sołectwa należą sprawy publiczne o charakterze i znaczeniu lokalnym.

2. Do zadań Sołectwa należy: 1/ współudział w wykonywaniu zadań Gminy w zakresie dotyczącym Sołectwa, 2/ organizowanie aktywności mieszkańców i samopomocy dla realizacji miejscowych potrzeb w zakresie utrzymania porządku, poprawienia estetyki, upowszechnienie kultury i sportu, 3/ zapewnienie mieszkańcom udziału w decydowaniu w sprawach związanych z funkcjonowaniem i rozwojem Sołectwa oraz kształtowanie i upowszechnienie odpowiedzialności obywatelskiej za dobro wspólne, 4/ współpraca z organizacjami społecznymi, religijnymi i innymi działającymi na terenie Sołectwa.

§ 23. 1. Na wniosek Zebrania Wiejskiego Rada może przekazać Sołectwu w zarząd mienie komunalne znajdujące się na jego terenie.

2. W stosunku do przekazanego mienia komunalnego Zebranie Wiejskie podejmuje decyzje w zakresie zwykłego zarządu.

§ 24. 1. Przekazanie w zarząd Sołectwu mienia komunalnego następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez Wójta i Sołtysa.

2. W imieniu Sołectwa zarząd mieniem sprawuje Sołtys.

§ 25. 1. Rada Gminy może wyodrębnić w budżecie Gminy środki budżetowe do dyspozycji Sołectwa.

2. Dochody Sołectwa pochodzące z gospodarowania przekazanym w zarząd mieniem komunalnym, stanowią dochód Gminy i są przekazywane na rachunek bankowy Gminy.

3. Środki finansowe wyodrębnione w budżecie Gminy, Sołectwo przeznacza na: 1/ dofinansowanie czynów komunalnych, 2/ remont i utrzymanie dróg, 3/ utrzymanie i konserwację mienia komunalnego przekazanego w zarząd Sołectwu.

4. Obsługę finansową i księgową Sołectwa zapewnia Wójt.

Rozdział 6.
Nadzór i kontrola nad działalnością Sołectwa

§ 26. 1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada.

2. Do podstawowych środków nadzoru należy: 1/ rozpatrywanie sprawozdań z działalności gospodarczej, finansowej i społecznej Sołectwa, 2/ zarządzanie, dokonywanie lustracji Sołectwa i dokonywanie oceny stanu Sołectwa.

3. Rada może uchylić uchwały Zebrania Wiejskiego sprzeczne z przepisami prawa lub uchwałami Rady.

§ 27. 1. Kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Wójt.

2. Kontrola działalności Sołectwa sprawowana jest na podstawie kryteriów: zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

3. Wójt zobowiązany jest do czuwania, aby mienie Sołectwa nie było narażone na szkody i uszczuplenie.

4. Wójt uczestniczy w posiedzeniach organów Sołectwa oraz ma prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania Sołectwa.

5. Wójt może zawiesić wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego lub decyzje Sołtysa jeżeli są sprzeczne z przepisami prawa lub uchwałami Rady Gminy.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe

§ 28. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

§ 29. Traci moc dotychczasowy statut Sołectwa Ruda Osowiecka w brzmieniu określonym w załączniku Nr 14 do Uchwały Nr 66/ XIV/96 Rady Gminy Zbójna z dnia 26 marca 1996 roku.

§ 30. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.

§ 31. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący


Andrzej Lemański

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe