Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/41/15 Rady Gminy Zbójna

z dnia 26 czerwca 2015r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 42 ust.7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, 1198) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin określa się według poniższego wzoru: WO=(a+b+...):(a:x+b:y+....) gdzie: WO to tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli, o których mowa wyżej, a, b, to tygodniowa liczba godzin zajęć przydzielonych nauczycielowi zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkoły, x, y, to tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczycieli dla poszczególnych stanowisk dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w których określone obowiązki realizuje nauczyciel.

2. Uzyskany wynik ilości godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć zaokrąglić do pełnej godziny w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny zaokrąglić w dół, a co najmniej 0,5 godziny i więcej zaokrąglić w górę.

3. Godziny zajęć, realizowane przez nauczycieli, powyżej ustalonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, stanowią godziny ponadwymiarowe liczone według stawki dla danego typu zajęć dydaktycznych, wychowawczych czy opiekuńczych, przy czym 1 godzina nadliczbowa stanowi stawkę mniejszą lub równą 1/WO. §. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna. §. 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący


Andrzej Lemański

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe