Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/53/2015 Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 29 czerwca 2015r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1593; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 87, poz. 122) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318; zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanych przez właściciela nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanych przez właściciela domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklaracje, o których mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy w Bargłowie Kościelnym.

2. Dopuszcza się składanie deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, bądź za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235).

3. Format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych DOC, ODT, PDF zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów, kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216).

4. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej winna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

5. Dokument DOC, ODT, PDF, o którym mowa w ust. 3, zgodny będzie ze schematami opublikowanymi w repozytorium wzorów platformy elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na podstawie art. 19b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

§ 3. Termin składnia deklaracji w przypadku wystąpienia okoliczności mających wpływ na zmianę wysokości opłaty bądź powstanie lub wygaśniecie obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się na 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny.

§ 5. 1. Traci moc uchwała Nr XVI/139/2013 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

2. Dotychczas złożone deklaracje zachowują ważność.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2015r.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Jarosław Kukliński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/53/2015
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/53/2015
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe