Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/54/2015 Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 29 czerwca 2015r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6l ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1593; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 87, poz. 122) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318; zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane z dołu co dwa miesiące , w następujących terminach:

1) do 15 marca danego roku, za miesiące styczeń - luty;

2) do 15 maja danego roku, za miesiące marzec - kwiecień;

3) do 15 lipca danego roku, za miesiące maj - czerwiec;

4) do 15 września danego roku, za miesiące lipiec - sierpień;

5) do 15 listopada danego roku, za miesiące wrzesień - październik;

6) do 15 stycznia następnego roku, za miesiące listopad - grudzień.

§ 2. Ryczałtową opłatę roczną dotyczącą nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe i nieruchomości rekreacyjno - wypoczynkowe ich właściciele wnoszą z dołu w terminie do 30 września roku, którego opłata dotyczy.

§ 3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym nr 84 9334 0001 0000 0000 0215 0001.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny.

§ 5. Traci moc uchwała XXVI/202/2014 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 3661).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Jarosław Kukliński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe