Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 31/VII/15 Rady Gminy Rutki

z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie utworzenia w Gminie Rutki odrębnego obwodu głosowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust.1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 318) w związku z art. 12 § 4 oraz § 11 - 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072) Rada Gminy Rutki na wniosek Wójta Gminy Rutki uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum ( Dz. U. z 2015 r., poz. 852), tworzy się odrębny obwód głosowania do przeprowadzenia głosowania w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

1) Nr 6 - w Zakładzie Karnym w Grądach-Woniecko z siedzibą obwodowej komisji ds. referendum w Zakładzie Karnym w Grądach-Woniecko, Grądy-Woniecko 34.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rutki.

§ 3. Na niniejszą uchwałę Rady Gminy Rutki osobom uprawnionym do udziału w referendum ogólnokrajowym, w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Łomży, w terminie 5 dni od daty jej podania do publicznej wiadomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Łomży.

Przewodniczący Rady


Andrzej Staniszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe