Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/51/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 marca 2015r.

w sprawie ustalenia zasad korzystania z parków, placów miejskich, skwerów i terenów rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) Rada Miejska w Suwałkach uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się zasady korzystania z parków, placów miejskich, skwerów i terenów rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki, zawarte w regulaminie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Suwałkach


Jadwiga Mariola Szczypiń


Załącznik do Uchwały Nr VI/51/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe