Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/55/15 Rady Gminy Łomża

z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Łomża na lata 2015 - 2018

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 87 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Łomża na lata 2015-2018, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr IX/49/15 Rady Gminy Łomża z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Łomża na lata 2015 - 2018 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 1919).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Mieczysław Kuzia


Załącznik do uchwały Nr X/55/15
Rady Gminy Łomża
z dnia 30 czerwca 2015 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY ŁOMŻA NA LATA 2015-2018

I. Postanowienia ogólne.

1. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446);

2) programie - rozumie się przez to Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Łomża na Lata 2015-2018;

3) gminie - rozumie się przez to Gminę Łomża.

2. Program ma na celu:

1) włączenie problematyki ochrony zabytków do bieżących zadań Rady Gminy Łomża;

2) uwzględnianie uwarunkowań prawnych opieki nad zabytkami;

3) rozpoznawanie potrzeb dotyczących podejmowania działań zmierzających do zahamowania procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania;

4) eksponowanie zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego;

5) podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych;

6) tworzenie warunków współpracy z właścicielami zabytków dla zapewnienia ich opieki.

II. Gminna ewidencja zabytków.

1. Na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami prowadzona jest ewidencja zabytków gminy. Ewidencja zabytków prowadzona jest przez Wójta Gminy Łomża w formie kart adresowych. Dla zabytków nieruchomych historycznych na kartach adresowych podawane są następujące informacje: lokalizacja zabytku (adres), krótka charakterystyka funkcji oraz wyglądu wraz z dokumentacją fotograficzną, informacje archiwalne oraz bibliografia dotycząca zabytku a także uwagi dotyczące stanu obecnego.

2. Aktualizacja i uzupełnianie ewidencji zabytków polega na:

1) dokonaniu przeglądu w terenie z częstotliwością raz do roku obiektów figurujących w gminnej ewidencji zabytków w celu weryfikacji obiektów pod kątem stanu estetycznego;

2) wykonaniu dokumentacji fotograficznej w razie zmiany stanu zachowania obiektu zabytkowego;

3) uzupełnieniu kart adresowych gminnej ewidencji zabytków o uzyskane w trakcie przeglądu dane merytoryczne i dokumentację fotograficzną;

4) w przypadku czynności wymienionych w pkt 1-3 wskazane jest uczestnictwo przedstawiciela Urzędu Ochrony Zabytków lub innego specjalisty zajmującego się problematyką ochrony dziedzictwa kulturowego.

3. Określenie stanów technicznych obiektów polega na:

1) nawiązaniu współpracy z organem nadzoru budowlanego w celu ustalenia stanu technicznego obiektów zinwentaryzowanych w gminnej ewidencji zabytków;

2) naniesieniu wniosków i opinii w sprawie dalszej kwalifikacji obiektów do gminnej ewidencji zabytków;

3) określeniu niezbędnych prac rewitalizacyjnych obiektów, określenie szacunkowej wartości ich przeprowadzenia.

4) w przypadku czynności wymienionych w pkt 1-3 wskazane jest uczestnictwo przedstawiciela Urzędu Ochrony Zabytków lub innego specjalisty zajmującego się problematyką ochrony dziedzictwa kulturowego.

4. Bieżąca aktualizacja gminnej ewidencji zabytków polega na:

1) wprowadzaniu do gminnej ewidencji zabytków zmian wynikających z rozbiórek, modernizacji i remontów obiektów;

2) wprowadzaniu do gminnej ewidencji zabytków zmian dotyczących stosunków własnościowych.

III. Działania w zakresie odnowy zabytków.

1. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na odnowę zabytków będących własnością gminy.

2. Informowanie innych właścicieli obiektów zabytkowych o możliwościach pozyskania środków na odnowę zabytków.

IV. Określenie zasad udostępniania zabytków w celach turystycznych.

1. Ustalenie z właścicielami obiektów zabytkowych zasad udostępniania w celach turystycznych.

2. Oznakowanie obiektów udostępnianych w celach turystycznych.

3. Opracowanie tablic informacyjnych umieszczonych na zewnątrz obiektów, zawierających podstawowe dane historyczne o obiekcie.

V. Edukacja w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego.

1. Włączenie tematyki ochrony dóbr kultury do zajęć szkolnych w jednostkach prowadzonych przez gminę.

2. Publikacja materiałów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w prasie lokalnej, w materiałach promocyjnych oraz na stronie internetowej gminy.

VI. Zagrożenia oraz sposoby ochrony zabytków w zależności od zagrożenia.

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz. U. Nr 212, poz. 2153), powstał Plan Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla gminy. Określa on istniejące zagrożenia dla zabytków oraz sposoby ich ochrony.

Gminny program opieki nad zabytkami powinien w szczególności brać pod uwagę wytyczne Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych w celu uniknięcia ewentualnych strat w substancji zabytkowej miasta w różnego typu sytuacjach kryzysowych.

VII. Wykaz zabytków nieruchomych z terenu gminy.

L.p.

Miejscowość

Obiekt

Datowanie

Nr rejestru zabytków

1.

Chojny Młode

cmentarz wojenny żołnierzy niemieckich z czasów I wojny światowej

1915 r.

A-257 z 27.02.1987 r.

2.

Chojny Młode

cmentarz wojenny żołnierzy rosyjskich z czasów I wojny światowej

1915 r.?

A-258 z 3.03.1987 r.

3.

Czaplice Pączkowizna

dwór w zespole dworsko-folwarcznym, obecnie szkoła

ok. 1860 r.

A-467 z 30.12.1991 r.

4.

Czapilce Pączkowizna

park w zespole dworsko-folwarcznym

2. połowa XIX w.

---

5.

Gać

cmentarz wojenny żołnierzy niemieckich z czasów I wojny światowej

?

A-246 z 23.02.1987 r.

6.

Gać

młyn wodny, drewniany

?, odbudowany po 1945 r.

---

7.

Konarzyce

dwór w zespole dworsko-folwarcznym, obecnie budynek szkoły

1928 r.

A-506 z 17.11.1993 r.

8.

Konarzyce

dawny park dworski, obecnie dwa szpalery lipowe po N i E granicy założenia

XIX w. ?

---

9.

Kupiski Nowe

wylewka pod fundament schronu bojowego pozycji Jednaczewo, odcinka Łomża

1939 r.

---

10.

Kupiski Stare

dwór w zespole dworsko-folwarcznym

połowa XIX w., przebudowany 1962 r.

---

11.

Kupiski Stare

spichlerz w zespole dworsko-folwarcznym

połowa XIX w.

---

12.

Kupiski Stare

obora lub stajnia w zespole dworsko-folwarcznym

połowa XIX w.

---

13.

Kupiski Stare

czworak w zespole dworsko-folwarcznym

początek XX w.

---

14.

Kupiski Stare

pozostałość parku w zespole dworsko-folwarcznym

?

---

15.

Kupiski Stare

kapliczka murowana

początek XX w.

---

16.

Kupiski Stare

nieukończony schron bojowy pozycji Jednaczewo, odcinka Łomża

1939 r.

---

17.

Mikołajki

krzyż przydrożny, żeliwny

1937 r.

---

18.

Pniewo

cmentarz z czasów II wojny światowej

1942 r.

A-444 z 30.12.1991 r.

19.

Puchały

cmentarz przykościelny

?

A-360 z 7.04.1988 r.

20.

Puchały

cmentarz rzymskokatolicki, "nowy" II

przed 1833 r.

A-359 z 7.04.1988 r.

21.

Puchały

kaplica cmentarna murowana na cmentarzu rzymskokatolickim

początek XX w.

A-359 z 7.04.1988 r.

22.

Puchały

kaplica cmentarna drewniana

połowa XIX w.

A-359 z 7.04.1988 r.

23.

Puchały-Milewo

aleja lipowa

2. połowa XVIII w.?

---

24.

Puchały-Pniewo

aleja kasztanowo-lipowa

2. połowa XVIII w.?

---

25.

Sierzputy

cmentarz wojenny z czasów I wojny światowej

1915 r.

---

26.

Stara Łomża

grodzisko wczesnośredniowieczne (gródek i dwa podgrodzia)

A-148 z 30.03.1967 r.

27.

Stara Łomża (Wzgórze Św. Wawrzyńca)

cmentarzysko wczesnośredniowieczne

A-163 z 2.11.1972 r.

VIII. Postanowienia końcowe.

Realizacja programu poddana zostanie ocenie Rady Gminy Łomża po upływie dwóch lat od jego uchwalenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe