reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/55/15 Rady Gminy Łomża

z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Łomża na lata 2015 - 2018

Na podstawie art. 87 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Łomża na lata 2015-2018, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr IX/49/15 Rady Gminy Łomża z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Łomża na lata 2015 - 2018 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 1919).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Mieczysław Kuzia


Załącznik do uchwały Nr X/55/15
Rady Gminy Łomża
z dnia 30 czerwca 2015 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY ŁOMŻA NA LATA 2015-2018

I. Postanowienia ogólne.

1. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446);

2) programie - rozumie się przez to Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Łomża na Lata 2015-2018;

3) gminie - rozumie się przez to Gminę Łomża.

2. Program ma na celu:

1) włączenie problematyki ochrony zabytków do bieżących zadań Rady Gminy Łomża;

2) uwzględnianie uwarunkowań prawnych opieki nad zabytkami;

3) rozpoznawanie potrzeb dotyczących podejmowania działań zmierzających do zahamowania procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania;

4) eksponowanie zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego;

5) podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych;

6) tworzenie warunków współpracy z właścicielami zabytków dla zapewnienia ich opieki.

II. Gminna ewidencja zabytków.

1. Na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami prowadzona jest ewidencja zabytków gminy. Ewidencja zabytków prowadzona jest przez Wójta Gminy Łomża w formie kart adresowych. Dla zabytków nieruchomych historycznych na kartach adresowych podawane są następujące informacje: lokalizacja zabytku (adres), krótka charakterystyka funkcji oraz wyglądu wraz z dokumentacją fotograficzną, informacje archiwalne oraz bibliografia dotycząca zabytku a także uwagi dotyczące stanu obecnego.

2. Aktualizacja i uzupełnianie ewidencji zabytków polega na:

1) dokonaniu przeglądu w terenie z częstotliwością raz do roku obiektów figurujących w gminnej ewidencji zabytków w celu weryfikacji obiektów pod kątem stanu estetycznego;

2) wykonaniu dokumentacji fotograficznej w razie zmiany stanu zachowania obiektu zabytkowego;

3) uzupełnieniu kart adresowych gminnej ewidencji zabytków o uzyskane w trakcie przeglądu dane merytoryczne i dokumentację fotograficzną;

4) w przypadku czynności wymienionych w pkt 1-3 wskazane jest uczestnictwo przedstawiciela Urzędu Ochrony Zabytków lub innego specjalisty zajmującego się problematyką ochrony dziedzictwa kulturowego.

3. Określenie stanów technicznych obiektów polega na:

1) nawiązaniu współpracy z organem nadzoru budowlanego w celu ustalenia stanu technicznego obiektów zinwentaryzowanych w gminnej ewidencji zabytków;

2) naniesieniu wniosków i opinii w sprawie dalszej kwalifikacji obiektów do gminnej ewidencji zabytków;

3) określeniu niezbędnych prac rewitalizacyjnych obiektów, określenie szacunkowej wartości ich przeprowadzenia.

4) w przypadku czynności wymienionych w pkt 1-3 wskazane jest uczestnictwo przedstawiciela Urzędu Ochrony Zabytków lub innego specjalisty zajmującego się problematyką ochrony dziedzictwa kulturowego.

4. Bieżąca aktualizacja gminnej ewidencji zabytków polega na:

1) wprowadzaniu do gminnej ewidencji zabytków zmian wynikających z rozbiórek, modernizacji i remontów obiektów;

2) wprowadzaniu do gminnej ewidencji zabytków zmian dotyczących stosunków własnościowych.

III. Działania w zakresie odnowy zabytków.

1. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na odnowę zabytków będących własnością gminy.

2. Informowanie innych właścicieli obiektów zabytkowych o możliwościach pozyskania środków na odnowę zabytków.

IV. Określenie zasad udostępniania zabytków w celach turystycznych.

1. Ustalenie z właścicielami obiektów zabytkowych zasad udostępniania w celach turystycznych.

2. Oznakowanie obiektów udostępnianych w celach turystycznych.

3. Opracowanie tablic informacyjnych umieszczonych na zewnątrz obiektów, zawierających podstawowe dane historyczne o obiekcie.

V. Edukacja w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego.

1. Włączenie tematyki ochrony dóbr kultury do zajęć szkolnych w jednostkach prowadzonych przez gminę.

2. Publikacja materiałów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w prasie lokalnej, w materiałach promocyjnych oraz na stronie internetowej gminy.

VI. Zagrożenia oraz sposoby ochrony zabytków w zależności od zagrożenia.

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz. U. Nr 212, poz. 2153), powstał Plan Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla gminy. Określa on istniejące zagrożenia dla zabytków oraz sposoby ich ochrony.

Gminny program opieki nad zabytkami powinien w szczególności brać pod uwagę wytyczne Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych w celu uniknięcia ewentualnych strat w substancji zabytkowej miasta w różnego typu sytuacjach kryzysowych.

VII. Wykaz zabytków nieruchomych z terenu gminy.

L.p.

Miejscowość

Obiekt

Datowanie

Nr rejestru zabytków

1.

Chojny Młode

cmentarz wojenny żołnierzy niemieckich z czasów I wojny światowej

1915 r.

A-257 z 27.02.1987 r.

2.

Chojny Młode

cmentarz wojenny żołnierzy rosyjskich z czasów I wojny światowej

1915 r.?

A-258 z 3.03.1987 r.

3.

Czaplice Pączkowizna

dwór w zespole dworsko-folwarcznym, obecnie szkoła

ok. 1860 r.

A-467 z 30.12.1991 r.

4.

Czapilce Pączkowizna

park w zespole dworsko-folwarcznym

2. połowa XIX w.

---

5.

Gać

cmentarz wojenny żołnierzy niemieckich z czasów I wojny światowej

?

A-246 z 23.02.1987 r.

6.

Gać

młyn wodny, drewniany

?, odbudowany po 1945 r.

---

7.

Konarzyce

dwór w zespole dworsko-folwarcznym, obecnie budynek szkoły

1928 r.

A-506 z 17.11.1993 r.

8.

Konarzyce

dawny park dworski, obecnie dwa szpalery lipowe po N i E granicy założenia

XIX w. ?

---

9.

Kupiski Nowe

wylewka pod fundament schronu bojowego pozycji Jednaczewo, odcinka Łomża

1939 r.

---

10.

Kupiski Stare

dwór w zespole dworsko-folwarcznym

połowa XIX w., przebudowany 1962 r.

---

11.

Kupiski Stare

spichlerz w zespole dworsko-folwarcznym

połowa XIX w.

---

12.

Kupiski Stare

obora lub stajnia w zespole dworsko-folwarcznym

połowa XIX w.

---

13.

Kupiski Stare

czworak w zespole dworsko-folwarcznym

początek XX w.

---

14.

Kupiski Stare

pozostałość parku w zespole dworsko-folwarcznym

?

---

15.

Kupiski Stare

kapliczka murowana

początek XX w.

---

16.

Kupiski Stare

nieukończony schron bojowy pozycji Jednaczewo, odcinka Łomża

1939 r.

---

17.

Mikołajki

krzyż przydrożny, żeliwny

1937 r.

---

18.

Pniewo

cmentarz z czasów II wojny światowej

1942 r.

A-444 z 30.12.1991 r.

19.

Puchały

cmentarz przykościelny

?

A-360 z 7.04.1988 r.

20.

Puchały

cmentarz rzymskokatolicki, "nowy" II

przed 1833 r.

A-359 z 7.04.1988 r.

21.

Puchały

kaplica cmentarna murowana na cmentarzu rzymskokatolickim

początek XX w.

A-359 z 7.04.1988 r.

22.

Puchały

kaplica cmentarna drewniana

połowa XIX w.

A-359 z 7.04.1988 r.

23.

Puchały-Milewo

aleja lipowa

2. połowa XVIII w.?

---

24.

Puchały-Pniewo

aleja kasztanowo-lipowa

2. połowa XVIII w.?

---

25.

Sierzputy

cmentarz wojenny z czasów I wojny światowej

1915 r.

---

26.

Stara Łomża

grodzisko wczesnośredniowieczne (gródek i dwa podgrodzia)

A-148 z 30.03.1967 r.

27.

Stara Łomża (Wzgórze Św. Wawrzyńca)

cmentarzysko wczesnośredniowieczne

A-163 z 2.11.1972 r.

VIII. Postanowienia końcowe.

Realizacja programu poddana zostanie ocenie Rady Gminy Łomża po upływie dwóch lat od jego uchwalenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Eksperci prawa kanoniczego, prawo wyznaniowego oraz prawo rodzinnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama