reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/85/15 Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki w gminie Sokółka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457) oraz art. 221 i 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) Rada Miejska w Sokółce uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące na terenie gminy Sokółka żłobek mogą otrzymywać dotację celową z budżetu gminy Sokółka, na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zwanej dalej "dotacją".

2. Żłobki, o których mowa w ust. 1 powinny posiadać wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Sokółki.

§ 2. Z dotacji, o której mowa w § 1 można pokrywać następujące wydatki:

a) wynagrodzenie wraz z pochodnymi dyrektora, opiekunów oraz innych pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje do zapewnienia opieki pielęgnacyjnej i dydaktycznej zatrudnionych na potrzeby żłobka,

b) koszty utrzymania i funkcjonowania żłobka, do których zalicza się: czynsz, opłatę za wodę, kanalizację, opłatę za energię elektryczną, ciepło i gaz oraz opłatę za wywóz śmieci.

§ 3. 1. Podmioty, o których mowa w § 1 ust. 1 kierują do Burmistrza Sokółki wniosek o udzielenie dotacji z budżetu gminy Sokółka. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Warunkiem przyznania dotacji na rok 2015 jest złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, w terminie do 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały. Dotacji na lata kolejne udziela się na wniosek podmiotu prowadzącego żłobek złożony do dnia 30 września roku poprzedniego.

§ 4. Ustala się wysokość miesięcznej dotacji celowej w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) na każde dziecko objęte opieką w żłobku.

§ 5. Ustala się następujące zasady rozliczania dotacji:

1) Wysokość dotacji będzie zależała od liczby dzieci objętych opieką w żłobku wg stanu na pierwszy dzień danego miesiąca, którego dotyczy płatność. Wzór wykazu stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały, który należy składać do 10 dnia każdego miesiąca.

2) Dotacja, o której mowa w § 1 będzie przekazywana z dołu w miesięcznych transzach do ostatniego dnia każdego miesiąca, w wysokości będącej iloczynem stawki określonej odpowiednio w § 4 i liczby dzieci objętych opieką w żłobku w danym miesiącu, na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

3) Dotacja za grudzień danego roku przekazywana będzie do 15 grudnia.

4) Podmiot zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków finansowych z przekazanej dotacji, dokumenty winne być opisane: "wydatki w kwocie ........ zrealizowano ze środków budżetu gminy Sokółka".

5) Podmiot zobowiązany jest do składania kwartalnych rozliczeń z wykorzystania otrzymanej dotacji w terminie do 10 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału, wzór kwartalnego rozliczenia stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

6) Termin wykorzystania dotacji upływa z dniem 31 grudnia każdego roku.

7) Roczne rozliczenie otrzymanej dotacji, podmiot zobowiązany jest przedłożyć Burmistrzowi Sokółki do 15 stycznia roku następnego po roku, w którym została udzielona dotacja, wzór rocznego rozliczenia stanowi załącznik Nr 4.

8) W zakresie dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

§ 6. 1. Burmistrzowi Sokółki przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji w zakresie:

1) liczby dzieci objętych opieką w żłobku,

2) danych osobowych dziecka, tj. imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz miejsca zamieszkania,

3) sprawdzenia zgodności złożonego kwartalnego i rocznego rozliczenia z wykorzystania dotacji z dokumentacją organizacyjną i finansową prowadzoną przez dotowany podmiot.

2. Udzielenie dotacji celowej nastąpi na podstawie umowy zawartej zgodnie z art. 250 ustawy o finansach publicznych, pomiędzy gminą Sokółka a podmiotem prowadzącym żłobek.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/85/15
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 30 czerwca 2015 r.

................................................................

(pieczęć podmiotu prowadzącego żłobek)

WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Sokółka na sprawowanie opieki nad dziećmiw żłobku
przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
na …………………..rok

I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY:

1. Nazwa i adres oraz siedziba podmiotu prowadzącego żłobek (telefon, e-mail, fax):

…………………………………………………………………………………………………...............................

…………………………………………………………………………………………………...............................

2. Status prawny podmiotu prowadzącego żłobek (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, NIP, Regon, pesel):

…………………………………………………………………………………………………...............................

…………………………………………………………………………………………………...............................

3. Osoba kierująca żłobkiem (imię i nazwisko, funkcja, adres zamieszkania):

………………………………………………………..………………………………………….............................

……………………………………………………………………………………………………...........................

4. Nazwa banku oraz numer rachunku bankowego podmiotu, któremu dotacja przysługuje:

…………………………………………………………………………………………………...............................

II. INFORMACJE O ŻŁOBKU:

1. Nazwa i adres żłobka, telefon, e-mail, fax:

…………………………………………………………………………………………………...............................

…………………………………………………………………………………………………...............................

2. Numer oraz data wpisu żłobka do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Burmistrza Sokółki:

…………………………………………………………………………………………………...............................

3. Data rozpoczęcia działalności:

…………………………………………………………………………………………………...............................
4. Planowana liczba dzieci objętych opieką w żłobku:

…………………………………………………………………………………………………...............................

………………………….. .............…………………………

(data) (podpis wnioskodawcy)


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/85/15
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 30 czerwca 2015 r.

…………………………………..........…

(pieczęć podmiotu prowadzącego żłobek)

WYKAZ dzieci objętych opieką w żłobku w miesiącu…………………..
……………..…… roku

L.p.

Imię i nazwisko dziecka

objętego opiekąw żłobku

Data urodzenia dziecka

Miejsce zamieszkania dziecka

……………………………..……………………………………………

(miejscowość, data)(podpis i pieczęć wnioskodawcy)


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/85/15
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 30 czerwca 2015 r.

ROZLICZENIE KWARTALNE OTRZYMANEJ DOTACJI

Termin składania rozliczenia:

1) do 10 kwietnia - za okres od 1 stycznia do 31 marca,

2) do 10 lipca - za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca,

3) do 10 października - za okres od 1 lipca do 30 września,

4) do 10 stycznia roku następującego po udzieleniu dotacji za okres od 1 października do 31 grudnia.

1. Nazwa i adres placówki:

…………………………………………………..…………………………….......………………

…………………………………………………..………………………….......…………………

2. Kwota dotacji otrzymanej w okresie od ………....…….. 20…....... r. do …….....………. 20…...... r.

wynosi …..........…………… zł (słownie:.............................................................................................)

3. Zestawienie wydatków sfinansowanych z dotacji:

L.p.

Nazwa wydatku

Kwota wydatku

sfinansowana środkami

dotacji

1.

Wynagrodzenie pracowników

2.

Pochodne od wynagrodzeń pracowników

3.

Czynsz

4.

Energia elektryczna, cieplna, gaz

5.

Woda, kanalizacja

6.

Wywóz śmieci

OGÓŁEM

4. Kwota dotacji niewykorzystanej: ………………………………………………………............

5. Oświadczam, że wszystkie podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.

……………………………..……………………………………………

(miejscowość, data)(podpis i pieczęć wnioskodawcy)


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/85/15
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 30 czerwca 2015 r.

……………………………………

(pieczęć podmiotu prowadzącego żłobek)

ROCZNE ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI
na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku
otrzymanej w roku ………………………

1. Rozliczenie za okres od dnia ………........….. roku …...………….. do dnia ……………..……..

roku……….……

Forma organizacyjna……….......……...………………………………………………..……….

Osoba kierująca żłobkiem……...........………................……....……………………..........……

Miesiąc

Liczba dzieci objętych opieką z wykazów miesięcznych

Wysokość przyznanej dotacji

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień


2. Całkowita kwota dotacji otrzymanej w okresie rozliczeniowym:…………………………………… zł, (słownie…………………………………..…. zł).

3. Różnica: ………………………………(dotacja należna - dotacja otrzymana) zł.

4. Wykorzystanie dotacji:

a) dotacja wykorzystana do 31 grudnia ………............... roku w całości, tj. w wysokości………......... zł (słownie:………..........................................................................................................................................…….. zł),

b) część dotacji niewykorzystanej do 31 grudnia ....................... roku, tj. w wysokości …………………………….. zł (słownie: .......................................... zł),data dokonanego/planowanego zwrotu dotacji,

c) część dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości, tj. w wysokości……..............................……….zł (słownie:………...........................…zł), data dokonanego zwrotu/planowanego zwrotu dotacji.

5. Wykaz dowodów księgowych potwierdzających sfinansowanie wydatków bieżących podmiotu w ramach dotacji celowej przekazanej przez gminę Sokółka w roku:….....…………….słownie złotych: ……………………………………………………………………………

L.p.

Rodzaj i numer dowodu księgowego

Rodzaj wydatku

Data wystawienia

Data zapłaty

Kwota w

1.

2.

3.

Ogółem dotacja

6. Oświadczam, że wszystkie podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.

sporządził: ...........................................

data: ………………...............………

………………………………........

(podpis i pieczęć wnioskodawcy)

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Szczerbowski

Prawnik, ekspert prawa cywilnego, podatkowego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama