reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/63/15 Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 2 lipca 2015r.

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siemiatycze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593, z 2015 r. poz. 87 i 122), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siemiatycze" w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLII/221/13 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siemiatycze (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 4493 i z 2014 r. poz. 81)

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Monika Zalewska


Załącznik do Uchwały Nr XII/63/15
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 2 lipca 2015 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siemiatycze

Rozdział 1

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością; jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową; wykonawcy robót budowlanych w przypadku budowy;

2) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;

3) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary lub masę nie mogą być zbierane w typowych pojemnikach na odpady;

4) odpadach zielonych - należy przez to rozumieć stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów;

5) odpadach opakowaniowych - należy przez to rozumieć opakowania z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, metalu, wielomateriałowe;

6) odpadach budowlanych - należy przez to rozumieć odpady materiałów budowlanych pochodzące z remontów i budów;

7) nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;

8) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;

9) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

Rozdział 2

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:

1) zielone;

2) papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma itp.);

3) odpady opakowaniowe ze szkła w tym szkło bezbarwne i kolorowe;

4) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe;

5) zużyte baterie i akumulatory;

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

7) przeterminowane leki;

8) chemikalia;

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

10) zużyte opony;

11) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;

12) popioły i żużel z palenisk domowych.

2. Zmieszane odpady komunalne nie mogą zawierać rodzajów odpadów wymienionych w ust. l.

§ 2. l. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia z części nieruchomości służących do użytku publicznego błota, śniegu i lodu niezwłocznie po ich wystąpieniu, natomiast innych zanieczyszczeń w miarę występujących potrzeb.

2. Uprzątnięte błoto, śnieg, lód oraz inne zanieczyszczenia mogą być gromadzone w miejscach nie powodujących zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, a w przypadku braku możliwości takiego gromadzenia usunięte z nieruchomości.

3. W przypadku oblodzenia należy część nieruchomości służącej do użytku publicznego posypać piaskiem lub innym środkiem zapobiegającym śliskości w celu jej zlikwidowania.

§ 3. l. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się pod warunkiem:

1) mycia jedynie nadwozia samochodu;

2) mycia na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości;

3) mycia przy użyciu środków ulegających biodegradacji;

4) odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej, zbiornika bezodpływowego lub kanalizacji deszczowej.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych;

2) niestwarzania uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości.

§ 4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest gromadzić odpady jedynie w przeznaczonych do tego pojemnikach w tym także w kompostownikach.

Rozdział 3

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 5. l. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

2. Pojemniki na odpady zmieszane w zabudowie wielorodzinnej zapewnia właściciel/zarządca nieruchomości, a w zabudowie jednorodzinnej - właściciel nieruchomości.

3. Pojemniki i worki (na odpady "zielone") - w zabudowie wielorodzinnej oraz worki - w zabudowie jednorodzinnej, na odpady zbierane selektywnie, zapewnia Miasto.

4. W przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie posiadają technicznych możliwości wyposażenia jej w odpowiednie pojemniki, obowiązek, o którym mowa w ust. l, może zostać zrealizowany w drodze porozumienia z właścicielem sąsiadującej nieruchomości. W takim przypadku minimalna pojemność pojemników stanowi sumę minimalnych pojemności dla poszczególnych nieruchomości, z uwzględnieniem częstotliwości odbioru odpadów na poszczególnych nieruchomościach.

§ 6. 1. Odpady komunalne zebrane selektywnie należy gromadzić w odpowiadających obowiązującym normom pojemnikach w następujących kolorach oraz oznaczonych napisem gromadzonych odpadów "Szkło", "Papier, tektura", "Plastik":

l) zielonym, z przeznaczeniem na szkło białe i kolorowe, o minimalnej pojemności 80 litrów;

2) żółtym, z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, o minimalnej pojemności 120 litrów;

3) niebieskim z przeznaczeniem na papier i tekturę, o minimalnej pojemności 120 litrów;

4) brązowym, z przeznaczeniem na odpady zielone, o minimalnej pojemności 120 litrów;

5) szarym, z przeznaczeniem na popiół i żużel z palenisk domowych, o minimalnej pojemności 120 litrów - w odniesieniu do zabudowy jednorodzinnej.

2. W zabudowie jednorodzinnej, do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych można stosować przezroczyste worki foliowe, w kolorach określonych w ust. 1, o pojemności 80 - 120 litrów.

3. Miejsce gromadzenia odpadów komunalnych z zabudowy wielorodzinnej należy wyposażyć w pojemniki na odpady zmieszane oraz w pojemniki w kolorach niebieski, żółty, zielony oznaczonych napisem gromadzonych odpadów "Szkło", "Papier, tektura", "Plastik", na odpady zebrane selektywnie.

§ 7. l. Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w wyłącznie do tego celu przeznaczonych pojemnikach, odpowiadających obowiązującym normom. Z wyjątkiem pojemników o których mowa w § 9 ust. 1, minimalna pojemność pojemnika na zmieszane odpady komunalne wynosi 120 litrów.

2. Nieruchomości powinny być wyposażone w pojemniki na zmieszane odpady komunalne o pojemności uwzględniającej następujące normy:

1) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych - 30 litrów na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 litrów;

2) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych - 8 litrów na mieszkańca;

3) dla żłobków i przedszkoli oraz szkół wszelkiego typu - 2 litry na każde dziecko, ucznia (studenta) i pracownika;

4) dla lokali gastronomicznych - 15 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne;

5) dla punktów gastronomicznych poza lokalem - co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 120 litrów;

6) dla budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza - minimum 30 litrów na każdą z działalności, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 litrów.

3. Lokale handlowe prowadzące sprzedaż artykułów spożywczych oraz uliczne punkty gastronomiczne, poza pojemnikami związanymi z prowadzoną działalnością, wystawiają dodatkowo dostateczną liczbę pojemników na odpady na zewnątrz lokalu, nie mniej jednak niż jeden kosz uliczny przy każdym wyjściu z lokalu.

§ 8. 1. Odpady komunalne zbierane selektywnie należy gromadzić w pojemnikach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o pojemności uwzględniającej normę 5 litrów na mieszkańca, w przypadku budynków wielorodzinnych.

2. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne, jeśli powstają na niej odpady, o których mowa w § l ust. 1 pkt 2 - 4, zobowiązany jest w związku z zapisem § l ust. 2, do wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki do segregacji odpadów komunalnych.

§ 9. 1. W miejscach publicznych (np. chodniki, place, parki, zieleńce, przystanki autobusowe itp.) drobne odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach o minimalnej pojemności 35 litrów.

2. Pojemniki, o których mowa w ust. 1, należy umieścić na przystankach komunikacji miejskiej, a na pozostałych terenach - w zależności od potrzeb.

3. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, mogą być wykorzystane na wyposażenie nieruchomości przeznaczonych do celów publicznych w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 10. 1. Pojemniki do zbierania odpadów powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla ich użytkowników, jak i dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania pojemników w należytym stanie sanitarnym, w tym poddawaniu pojemników co najmniej raz w roku dezynfekcji. Pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnego zapachu, nie powinien być uszkodzony i niekompletny (np. bez pokrywy).

3. Pojemniki, o których mowa w § 8 ust. l, należy utrzymywać w stanie technicznym uniemożliwiającym wydostawanie się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu i innych czynników zewnętrznych.

4. W zabudowie jednorodzinnej właściciel nieruchomości zobowiązany jest wystawić pojemniki na odpady przed posesję przed godz. 7 rano dnia, w którym odbierane są odpady.

Rozdział 4

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 11. 1. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych, nie rzadziej niż:

1) w zabudowie wielorodzinnej:

a) zmieszane odpady komunalne - 2 razy w tygodniu (z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych),

b) odpady zebrane selektywnie:

- szkło, papier i tektura - 2 razy w miesiącu,

- plastik, metal i opakowania wielomateriałowe - 1 raz w tygodniu,

- odpady zielone - 1 raz w miesiącu (luty, listopad) oraz 1 raz w tygodniu w okresie od kwietnia do października; gromadzone w workach dostarczonych przez Wykonawcę przy altanach śmietnikowych, a w przypadku ich braku, w miejscach wskazanych przez Zarządców Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowej. Gałęzie o długości do 1 metra pochodzące z przecinek sanitarnych, z wiatrołomów etc., winny być wiązane w wiązki i wystawiane przy altanach śmietnikowych. Poza wyznaczonymi terminami zbiórek, odpady zielone należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

2) w zabudowie jednorodzinnej:

a) zmieszane odpady komunalne - 1 raz na 2 tygodnie,

b) odpady zebrane selektywnie :

- szkło, papier i tektura - 1 raz w miesiącu,

- plastik, metal i opakowania wielomateriałowe - 1 raz w miesiącu,

- popiół i żużel z palenisk domowych - od 15 września do 15 maja - 2 razy w miesiącu, w pozostałym okresie 1 raz w miesiącu,

- odpady zielone - 1 raz w miesiącu (luty, listopad) oraz 1 raz na 2 tygodnie w okresie od kwietnia do października; gromadzone w workach dostarczonych przez Wykonawcę. Gałęzie o długości do 1 metra pochodzące z przecinek sanitarnych, z wiatrołomów etc., winny być wiązane w wiązki. Poza wyznaczonymi terminami zbiórek, odpady zielone należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, zmieszane odpady komunalne - l raz w miesiącu, z wyjątkiem lokali i punktów gastronomicznych - 1 raz w tygodniu;

4) nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, odpady zebrane selektywnie - l raz w miesiącu.

2. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się obowiązek niezwłocznego usuwania odpadów po zakończeniu imprezy oraz z terenów przyległych, jeżeli występuje taka potrzeba (zanieczyszczenie spowodowane imprezą).

§ 12. 1. Frakcje odpadów wymienione w § 1 ust. 1 odbierane są w sposób ciągły w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Właściciele nieruchomości niezamieszkałych mogą przekazać w/w odpady do PSZOK odpłatnie.

2. Zasady funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) określa odrębna uchwała.

§ 13. 1. Odpady powstałe w wyniku remontu obiektów na terenie nieruchomości należy gromadzić w specjalnych kontenerach, uniemożliwiających pylenie, zamówionych odpłatnie przez wykonawcę. W przypadku niewielkiego remontu prowadzonego samodzielnie, odpady budowlane i rozbiórkowe (z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych), w ilości wskazującej na pochodzenie z gospodarstwa domowego, należy dostarczyć do PSZOK.

2. Odpady budowlane i rozbiórkowe niebezpieczne (z grupy 17 katalogu odpadów) np. zawierające azbest, papa i inne, powinny być przekazane odpłatnie do PSZOK lub podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia na zbieranie, transport lub przetwarzanie ww. odpadów i wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej w Mieście Siemiatycze (wykaz dostępny na stronie internetowej www.siemiatycze.eu).

3. W zabudowie jednorodzinnej odpady zielone oraz inne odpady ulegające biodegradacji można poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu pod warunkiem, że nie będzie to powodować uciążliwości dla sąsiadów. W przypadku braku takich możliwości lub potrzeby oddania większej ilości tychże odpadów w wyznaczonych terminach zbiórki bądź poza wyznaczonymi terminami zbiórki o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2 lit. b, tiret czwarte należy dostarczyć je do PSZOK.

4. W zabudowie wielorodzinnej w razie potrzeby oddania odpadów zielonych poza wyznaczonymi terminami zbiórki o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 lit. b, tiret trzecie należy dostarczyć je do PSZOK.

5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe powstałe w gospodarstwach domowych odbierane są od mieszkańców w ramach zbiórek organizowanych 2 razy w roku oraz na bieżąco w PSZOK. W zabudowie wielorodzinnej odpady te odbierane są 1 raz w miesiącu przy altanach śmietnikowych, a w przypadku ich braku, w miejscach wskazanych przez Zarządców Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowej.

6. Przeterminowane leki należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach oraz w PSZOK.

7. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazać do punktu sprzedaży baterii i akumulatorów lub do PSZOK. Dodatkowo zużyte baterie można przekazać do pojemników ustawionych na terenie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadpodstawowych i Urzędu Miasta Siemiatycze.

8. Chemikalia oraz zużyte opony należy przekazać do PSZOK.

9. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy przekazać na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, do punktów zbierania zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu lub do PSZOK

10. Dopuszcza się sporadyczne spalanie na terenie nieruchomości zgromadzonych pozostałości roślinnych, o ile nie stanowi to zagrożenia ani uciążliwości dla mienia i okolicznych mieszkańców.

§ 13. Właściciel nieruchomości nieskanalizowanej jest zobowiązany do opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia uwzględniając następujące normy:

1) produkcja ścieków w gospodarstwach domowych - 3,0 m3/osoba/miesiąc;

2) usługi:

a) pralnie - 17,0 dm3 /kg bielizny/doba,

b) bary, restauracje, jadłodajnie - 3,0 m3/1 miejsce/miesiąc,

c) kawiarnie - 0,8 m3/1 miejsce/miesiąc,

d) sklepy spożywcze - 2,0 m3/1 zatrudniony/miesiąc,

e) sklepy (poza spożywczymi) - 0,9 m3/1 zatrudniony/miesiąc,

f) apteki - 3,0 m3/1 zatrudniony/miesiąc,

g) przychodnie zdrowia - 0,5 m3/1 zatrudniony/miesiąc,

h) zakłady fryzjerskie i kosmetyczne - 4,5 m3/1 zatrudniony/miesiąc,

i) zakłady usługowe inne - 0,45 m3/1 zatrudniony/miesiąc;

3) zakłady produkcyjne:

a) bez natrysków - 0,45 m3/1 zatrudniony/miesiąc,

b) z natryskami - 1,5 m3/1 zatrudniony/miesiąc.

§ 14. Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy mają obowiązek przechowywania dokumentów potwierdzających realizację obowiązków związanych z usuwaniem odpadów przez okres jednego roku.

Rozdział 5

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 15. l. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane stworzyć warunki uniemożliwiające wydostanie się zwierząt z terenu nieruchomości.

3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są obowiązane do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w obiektach oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych. Postanowienie to nie dotyczy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

§ 16. l. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do sprawowania nad nimi stałego i skutecznego nadzoru.

2. Osobom utrzymującym zwierzęta domowe nie wolno pozostawiać psa na uwięzi w taki sposób, że zagraża on otoczeniu.

3. Psy muszą być wyprowadzane na uwięzi i tylko przez osoby, które są w stanie sprawować odpowiedni nadzór nad zwierzęciem, a psy ras uznawanych za agresywne, ich mieszańce oraz inne zagrażające otoczeniu, wyłącznie przez osoby dorosłe.

4. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko z nałożonym kagańcem i gdy właściciel lub opiekun ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem. Nie wolno zwalniać ze smyczy psów ras uznawanych za agresywne, ich mieszańców oraz innych zagrażających otoczeniu.

Rozdział 6

Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 17. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w zabudowie mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej, na terenach ogrodów działkowych, na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustalił taki zakaz oraz w obrębie następujących ulic:

1) Adama Asnyka;

2) Akacjowa;

3) Gen. Władysława Andersa;

4) Brzozowa;

5) Bukowa;

6) Bursztynowa;

7) Fryderyka Chopina;

8) Cerkiewna;

9) Jarosława Dąbrowskiego;

10) Dębowa;

11) Fiołkowa;

12) Górna;

13) Jabłoniowa;

14) Anny Jabłonowskiej - do ul. Stefana Żeromskiego;

15) Kasztanowa;

16) Klonowa;

17) Jana Kochanowskiego;

18) Kościelna;

19) Krótka;

20) Szarych Szeregów;

21) Lawendowa;

22) Legionów Piłsudskiego;

23) Lipowa;

24) Leśna;

25) Leszczynowa;

26) Letnia;

27) 3 Maja;

28) Adama Mickiewicza;

29) Franciszka Miłkowskiego;

30) Młodych Orłów;

31) Stanisława Moniuszki;

32) Zofii Nałkowskiej;

33) Cypriana Kamila Norwida;

34) Ogrodowa;

35) Elizy Orzeszkowej;

36) Pałacowa;

37) Jana Pawła II;

38) Stanisława Przybyszewskiego;

39) Bolesława Prusa;

40) Mikołaja Reja;

41) Władysława Reymonta;

42) Rogińskiego Romana;

43) Sadowa;

44) Henryka Sienkiewicza;

45) Generała Władysława Sikorskiego;

46) Juliusza Słowackiego;

47) Sosnowa;

48) Sportowa - od ul. Adama Mickiewicza;

49) Świerkowa;

50) Szpitalna;

51) Księdza Piotra Ściegiennego;

52) Spacerowa;

53) Targowa;

54) Wesoła;

55) Wierzbowa;

56) Wiosenna;

57) Wiśniowa;

58) Wincentego Witosa;

59) Wrzosowa;

60) Zaszkolna;

61) Osiedle Zastawie;

62) Osiedle Muszkowie;

63) Osiedle Ciechanowieckie.

§ 18. Zezwala się na utrzymywanie drobnych zwierząt gospodarskich (ptactwa domowego) w zabudowie jednorodzinnej z zapewnieniem właściwych warunków sanitarnohigienicznych.

§ 19. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409);

2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem, zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona;

3) prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, zobowiązani są przestrzegać zapisów niniejszego Regulaminu, a ponadto:

a) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych,

b) gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany dla ścieków;

c) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku wiosną i jesienią, realizowaną przez podmiot uprawniony.

Rozdział 7

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 20. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:

1) skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego;

2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi do przetwórstwa bądź przechowywania lub składowania produktów rolno - spożywczych.

2. Deratyzację przeprowadza się corocznie w grudniu, o ile na obszarach wskazanych w ust. 1 stwierdzono występowanie gryzoni. Na terenach ogólnodostępnych w przypadku wzrostu populacji gryzoni na określonym obszarze miasta, burmistrz podejmuje decyzję o nakazie przeprowadzenia deratyzacji.

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Monika Zalewska

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Bojko

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama