reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 14/2015 Burmistrza Miasta Tykocin

z dnia 24 kwietnia 2015r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tykocin za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zm.), Burmistrz przedstawia:

§ 1. 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2014, według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi18.704.722,00 zł

- wykonanie18.666.067,14 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1,

- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi19.893.131,00 zł

- wykonanie18.835.019,95 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków z zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Zestawienie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na wyodrębnionych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Tykocin za 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać:

1. Radzie Miejskiej w Tykocinie

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Tykocina


Krzysztof Chlebowicz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2015
Burmistrza Miasta Tykocin
z dnia 24 kwietnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 14/2015
Burmistrza Miasta Tykocin
z dnia 24 kwietnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 14/2015
Burmistrza Miasta Tykocin
z dnia 24 kwietnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 14/2015
Burmistrza Miasta Tykocin
z dnia 24 kwietnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 14/2015
Burmistrza Miasta Tykocin
z dnia 24 kwietnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 14/2015
Burmistrza Miasta Tykocin
z dnia 24 kwietnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 14/2015
Burmistrza Miasta Tykocin
z dnia 24 kwietnia 2015 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TYKOCIN ZA 2014 ROK.

Budżet Gminy Tykocin na 2014 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXXIII/238/2013 Rady Miejskiej w Tykocinie na sesji w dniu 30 grudnia 2013. Ustalał dochody w kwocie 17.233.000 zł, w tym dochody bieżące - 16.592.855 zł i dochody majątkowe - 640.145 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 17.163.000 zł, w tym wydatki bieżące - 15.339.341 zł i wydatki majątkowe - 1.823.659 zł. Nadwyżkę budżetu w kwocie 70.000 zł planowano przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek.

Budżet gminy był zmieniany sześciokrotnie na Sesji Rady Miejskiej oraz dwadzieścia dwa razy dokonano zmian Zarządzeniem Burmistrza.

12. Po zmianach plan dochodów wynosił 18.704.722 zł i jest wyższy o 8,54 % od planu pierwotnego, a plan wydatków - 19.893.131 zł, wyższy o 15,94 % od planu na początku roku. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1.188.409 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami.

13. Planowane dochody wykonano w wysokości 18.666.067,14 zł, tj. 99,79 % planu. Plan dochodów majątkowych wynosił 246.518 zł i został zrealizowany w wysokości 237.978,31 zł (96,54 %).

Struktura wykonanych dochodów gminy przedstawia się następująco:

- subwencje ogólne - 9.188.117 zł, co stanowi 49,22 % wykonanych dochodów gminy,

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone - 2.900.137,12 zł (15,54 % wykonanych dochodów),

- pozostałe dotacje z budżetu państwa - 1.030.742,29 zł (5,52 %),

- dotacje otrzymane w ramach umów z Powiatem Białostockim - 31.270,61 zł,

- dotacje otrzymane z Województwa Podlaskiego - 12.000 zł

- dotacje celowe na realizację projektów unijnych - 265.317,74 zł,

- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa - 1.269.025,97 zł (6,8 %),

- dochody własne gminy - 3.969.456,41 zł (21,27 % wykonanych dochodów), z tytułu podatków i opłat lokalnych, ze sprzedaży i wynajmu składników majątku gminy.

Na koniec roku należności budżetowe (zaległości) ogółem wynosiły 528.150,49 zł, nadpłaty należności budżetowych wynosiły 16.518,70 zł. Największa część zaległości dotyczy podatków i opłat lokalnych - 508.745,68 zł. Pracownicy urzędu na bieżąco podejmują działania w celu wyegzekwowania zaległości - powiadamiają telefonicznie o mniejszych zaległościach, wysyłają upomnienia i wystawiają tytuły egzekucyjne.

Plan wydatków - 19.893.131 zł wykonano w wysokości 18.835.019,95 zł, co stanowi 94,68 %.

Na wydatki ogółem składają się wydatki majątkowe: plan - 2.510.333 zł, wykonane w wysokości 2.239.185,76 zł (89,20 %) i wydatki bieżące: plan - 17.382.798 zł, wykonane w wysokości 16.595.834,19 zł (95,47 % planu).

Na koniec roku zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych stanowią kwotę 889.626,39 zł. W większości jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników samorządowych oraz wyrównanie wynagrodzeń nauczycielom oraz faktury za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

W 2014 roku spłacano raty kredytów i pożyczek w wysokości 220.000 zł zgodnie z zawartymi umowami. Kwotę 40.000 zł przeznaczono na spłatę rat pożyczek w WFOŚiGW, a kwotę 180.000 zł na spłatę rat kredytów zaciągniętych bankach w latach 2011 - 2013.

Na koniec półrocza zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 3.370.000 zł, co stanowi 18,05 % wykonanych dochodów.

Wykonanie budżetu gminy przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów 593.626 zł wykonano w kwocie 593.625,62 zł (100,00 %).

Dochody te uzyskano z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, dotacja wpłynęła w kwocie wynikającej z zapotrzebowania na zwrot podatku akcyzowego rolnikom zawartego w cenie paliwa za 2014 rok.

Plan wydatków w wysokości 620.626 zł został wykonany w kwocie 618.267,12 zł (99,62 %).

Wydatki majątkowe w wysokości 8.400 zł zostały poniesione na sporządzenie projektu sieci wodociągowej Jeżewo Stare - kol. Pajewo, sieć wodociągowa została wykonana również w 2014 roku przez GZGKiM w Tykocinie.

Wpłaty na Izby rolnicze zostały przekazane w kwocie 16.241,50 zł (95,54 % planu).

Wydatki z tytułu zwrotu akcyzy rolnikom wyniosły 593.625,62 zł. Kwotę 581.985,90 zł wypłacono rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za 2014 rok. Koszty obsługi wypłat (2 %) wyniosły 11.639,72 zł, wykorzystano tę kwotę na wynagrodzenie pracownikom obsługującym wypłatę, na pokrycie kosztów wysłania decyzji, koszty bankowe i zakup materiałów biurowych.

Dział 020 - Leśnictwo

Planowane dochody z tytułu czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie w kwocie 4.200 zł zostały zrealizowane w wysokości 4.022,57 zł (95,78 %). Czynsze przekazują Starostwa z Białegostoku, Moniek i Wysokiego Mazowieckiego na podstawie zawartych umów z kołami łowieckimi.

Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo

Z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie żwiru z terenu gminy Tykocin uzyskano dochody w wysokości 10.976 zł (99,78 % planu).

Wydatki związane ze żwirownią w Tykocinie wyniosły 27.512,37 zł (95,53 %). Poniesiono je na wynagrodzenie kierownika zakładu odkrywkowego, prace porządkowe na żwirowni, wykonanie tablic informacyjnych oraz na opłaty eksploatacyjne.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan dochodów 37.066 zł został wykonany w kwocie 27.577,78 zł (74,40 % planu). Na wykonane dochody składa się dotacja z Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych - 20.270,61 zł (67,57 %), przekazana zgodnie z zawartym porozumieniem do wysokości poniesionych wydatków na zimowe utrzymanie dróg. Kwotę 6.769,67 zł uzyskano z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych, a kwotę 537,50 zł z tytułu darowizn na utrzymanie dróg gminnych.

Planowane wydatki na drogi w kwocie 1.232.400 zł wykonano w wysokości 998.300,01 zł, tj. 81 %.

W zakresie wydatków na drogi powiatowe z planowanej kwoty 190.000 zł zostało wydane 168.956,81 zł (88,92 % planu). Kwotę 20.270,61 zł przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, wydatki poniesiono ze środków z dotacji. Zgodnie z podpisaną umową z Powiatem Białostockim przekazano dotację w wysokości 148.686,20 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1553B we wsi Radule". Przekazana dotacja stanowiła 20 % wartości wykonanych robót - 743.431 zł.

Wydatki na drogi gminne zrealizowano w kwocie 816.225,69 zł (81,51 % planu), z tego wydatki inwestycyjne wyniosły 438.132,71 zł (86,32 % planu), a wydatki bieżące 378.092,98 zł (86,32 % planu).

Wydatki inwestycyjne przeznaczono na:

- Przebudowa ulicy Browarnej wraz z infrastrukturą celem poprawy bezpieczeństwa drogowego w Tykocinie i spójności z drogą wojewódzką Nr 671 - 22.585 zł, na wykonanie dokumentacji projektowej,

- Budowa chodnika we wsi Dobki - 14.022,42 zł, za kwotę zakupiono obrzeża chodnikowe i krawężniki oraz ułożono chodnik na długości 115 metrów.

- Przebudowa dróg gminnych - utwardzenie kruszywem naturalnym - 257.734,33 zł, przebudowano 11 odcinków dróg żwirowych w miejscowościach: Sierki, Pajewo, Radule Rzędziany, Kapice Stare i Stelmachowo o łącznej długości 9,5 km.

- Budowa odcinka drogi gminnej nr 105523B w miejscowości Radule - dokumentacja - 3.690 zł, wykonano projekt drogi.

W 2014 roku przekazano dotację Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania pn. "Budowa odcinka drogi gminnej nr 105495B w miejscowości Radule" - 140.100,96 zł, za tę kwotę wykonano warstwę wyrównawczą na istniejącej nawierzchni brukowej oraz warstwę ścieralną asfaltu na całej długości drogi.

Na zimowe utrzymanie dróg gminnych wydano 35.324,20 zł.

Za kwotę 33.167 zł wyremontowano chodnik przy ul. Jordyka i Klasztornej.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:

- zakup masy na zimno do naprawy dróg asfaltowych - 4.698 zł,

- transport pospółki piaskowo - żwirowej w kwocie 63.176 zł przeznaczonej do remontu dróg gminnych,

- wynajem równiarki w celu wyrównania nawierzchni żwirowych dróg gminnych w okresie wiosny i jesieni - 19.969 zł,

- równanie nawierzchni żwirowych, plantowanie pospółki, naprawa przepustów - 145.789 zł,

- wykonanie i ustawienie tablic adresowych przy drogach gminnych, ustawienie luster przy drogach oraz znaków drogowych - 18.166 zł.

Prace remontowe zostały wykonane na drogach gminnych o długości 22 km położonych w następujących miejscowościach: Pajewo, Rzędziany, Dobki, Łopuchowo, Kapice Lipniki, Tykocin, Saniki, Radule, Leśniki i Sawino.

Wykonano remont nawierzchni drogi gminnej Słomianka - Szafranki poprzez wzmocnienie nawierzchni pospółką piaskowo - żwirową na całej długości drogi tj. 2,5 km - 36.068 zł.

Kwotę 1.530 zł wydano na ubezpieczenie samochodu ciężarowego Star pracującego przy remontach dróg.

Na wydatki związane z utrzymaniem przystanków wydano 13.117,51 zł (35,65 % planu). Ustawiono wiaty przystankowe w Nieciecach, Jeżewie Nowym (2 szt.) oraz w Sanikach. Wyremontowano też wiatę przystankową w miejscowości Nieciece.

Planowane wydatki majątkowe na zakup przystanków 20.000 zł nie zostały zrealizowane. Przystanki zostały zamówione w grudniu i dostarczone na początku 2015 roku.

Dział 630 - Turystyka

W 2014 roku wpłynęła dotacja celowa w ramach PROW na realizację projektu pn. Promocja Miasta i Gminy Tykocin - wydanie folderu turystycznego w wysokości 7.414,40 zł, projekt był realizowany w 2013 r. oraz dotacja na projekt pn. Spotkajmy się w Tykocinie w wysokości 5.775,12 zł.

Plan wydatków został zrealizowany w kwocie 10.679,25 zł (100 % planu), kwotę tę wydano na odnowienie oznakowania pieszego szlaku turystycznego "Szlak Zygmunta Glogera" - 1.800 zł oraz na ustawienie tablic informacyjnych w Tykocinie w ramach projektu pn. Spotkajmy się w Tykocinie - 8.879,25 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w kwocie 296.798 zł wykonano w wysokości 280.526,87 zł, tj. 94,52 %.

Wpływy z tytułu wpłat za użytkowanie wieczyste wyniosły 28.810,70 zł (96,04 % planu). Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały uzyskane dochody w wysokości 138.036,45 zł (95,20 %). Kwotę 21.207,13 zł uzyskano z tytułu ogrzewania budynków ośrodków zdrowia w Tykocinie i Jeżewie Starym (103,04 % planu). Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości uzyskano dochody w kwocie 91.460,08 zł (91,46 % planu). Dochody te uzyskano ze sprzedaży nieruchomości w Jeżewie Starym - 18.496 zł, odszkodowania za wywłaszczone działki na potrzeby przebudowy drogi wojewódzkiej Tykocin - Jeżewo Stare - 38.557,84 zł, sprzedaży działki w Sierkach (1.900 m 2) - 4.554,24 zł, sprzedaży części nieruchomości w Tykocinie - 14.432 zł oraz wpłaty rat za mieszkania zakupione w latach ubiegłych - 15.420 zł

Uzyskano też dochody z tytułu odsetek - 665,41 zł, w tym 448,78 zł od depozytu złożonego w sądzie oraz wpłaty za wycenę mieszkania - 347,10 zł.

Plan wydatków w kwocie 149.843 zł wykonano w wysokości 148.133,96 zł, tj. 98,86 %, na wydatki bieżące.

Kwota 16.237,69 zł to wydatki związane zatrudnieniem palacza oraz konserwatora w budynkach ośrodków zdrowia w Tykocinie i Jeżewie Starym. Na zakup węgla do budynku w Tykocinie wydano 13.866 zł, na zakup oleju do ogrzania ośrodka zdrowia w Jeżewie Starym wydano 11.015,32 zł. Został zakupiony również olej do budynku przy ul. Złotej 2, który od 1 kwietnia został przekazany w użyczenie dla CKSiTZT - 7.340 zł.

Na energię elektryczną i wodę w budynkach komunalnych wydano 19.454,84 zł (97,76 % planu). Na zakup usług remontowych w budynkach komunalnych wydano 12.460,29 zł (98,11 % planu), z tego kwotę 3.712 zł przekazano Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Wiesiołowskiego tytułem wpłat na fundusz remontowy, a kwotę 7.552,87 zł na remonty mieszkalnych budynków komunalnych. Kwotę 30.996 zł wydano na wykonanie zmiany klasyfikacji działek, których właścicielem jest gmina Tykocin. Kwota 3.145,98 zł to opłata notarialna związana z nabyciem przez Gminę działki w Dobkach pod urządzenie boiska oraz mieszkania komunalnego w Stelmachowie. Przygotowanie dokumentacji dotyczących nieruchomości gminnych tj. operaty szacunkowe, mapki, wyrysy i ogłoszenia w prasie kosztowały 4.665 zł. Kwotę 1.135 zł wydano na sporządzenie wyrysów i wypisów działek, na które zostały złożone wnioski o komunalizację. Kwotę 3.075 zł wydano na podział działki gminnej. Kwotę 2.160 zł wydano za wynajem mieszkania komunalnego. Kwotę 1.230 zł wydano na konserwację windy przy ośrodku zdrowia w Tykocinie. Kwotę 6.447 zł wydano na uporządkowanie nieruchomości gminnej w Leśnikach. Kwota 1.186 zł to podatek leśny od nieruchomości gminnych przeksięgowany na dochody gminy. W 2014 roku poniesiono także koszty sądowe związane z wpłatą zasądzonej należności dla wspólnoty mieszkaniowej - 733 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan wydatków w kwocie 27.000 zł został zrealizowany w wysokości 5.846,10 zł.

Kwotę przeznaczoną na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydano w wysokości 276,75 zł na ogłoszenie o rasie o przystąpieniu do sporządzenia planu. W 2014 roku podpisano umowę z wykonawcą planu za kwotę 20.000 zł, plan powinien być sporządzony w I półroczu 2015 roku.

Wydatki na cmentarze poniesiono w kwocie 5.569,35 zł na wykonanie remontu i renowacji mogiły zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1920 roku znajdującej się na cmentarzu w Tykocinie oraz na uporządkowanie grobów.

Dział 720 - Informatyka

Dochody otrzymane w kwocie 60.371,35 zł (100 % planu) to dotacja ze środków unijnych na projekt pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa. Dotacja została wykorzystana na opłacenie faktur za sprzęt komputerowy - 16 zestawów komputerów stacjonarnych, na potrzeby Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych, skanery .

Planowane wydatki w kwocie 87.044,18 zł zostały poniesione na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu unijnego oraz na ubezpieczenie sprzętu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan dochodów w kwocie 111.657 zł wykonano w wysokości 110.858,27 zł, tj. 99,28 %.

Dotacja na realizację zadań urzędu wojewódzkiego wpłynęła w wysokości 84.337 zł.

Dochody realizowane przez urząd miejski wykonano w wysokości 26.499,57 zł (97,07 % planu). Na kwotę tę składają się dochody z tytułu refakturowania usług, zwrot kosztów wystawianych upomnień, usługi ksero, darowizny na rzecz gminy, spadek po mieszkance Tykocina (15.557 zł), prowizja za przekazany podatek dochodowy od osób fizycznych.

Plan wydatków w kwocie 2.172.518 zł wykonano w wysokości 2.103.733,41 zł, tj. 96,83 %.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych tj. na realizację zadań urzędu wojewódzkiego wyniosły 84.337 zł (100 %). Wydano je na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji państwowej (USC, ewidencja działalności gospodarczej) oraz na zakup materiałów biurowych, opłaty za rozmowy telefoniczne, szkolenie i podróże służbowe pracowników.

Na utrzymanie Rady Miejskiej wydatkowano 95.513,68 zł (98,76 %), z tego 90.990 zł to diety radnym, 3.293,68 zł to koszt przygotowania sesji i posiedzeń komisji.

Wydatki Urzędu Miejskiego wykonano w kwocie 1.803.078,83 (96,9 % planowanej kwoty).

Wydatki majątkowe poniesiono w wysokości 14.981 zł (83,23 % planu) na zakup urządzenia wielofunkcyjnego - drukarka i ksero.

Wydatki bieżące wyniosły 1.788.097,43 zł. Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz inne koszty związane z zatrudnieniem pracowników Urzędu Miejskiego wydano 1.539.737,68 zł, co stanowi 86,11 % wykonanych wydatków bieżących. Ważniejsze wydatki bieżące to:

- zakup materiałów biurowych - 25.045 zł,

- zakup laptopa na potrzeby stanowiska informatyka - 3.138 zł,

- zakup i montaż żaluzji w budynku urzędu - 4.403 zł,

- zakup opału do ogrzania dwóch budynków urzędu - 31.795 zł,

- zakup wyposażenia - drukarki, niszczarki, suszarki do rąk, odkurzacz, podgrzewacz do wody - 5.126 zł

- badania okresowe pracowników - 1.340 zł,

- energia elektryczna - 19.958 zł,

- zakup dostępu do sieci internet - 1.102 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych stacjonarnych - 6.977 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych komórkowych - 2.123 zł,

- usługi pocztowe - 20.869 zł,

- usługi bankowe - 10.950 zł,

- konserwację sprzętu informatycznego, usługi informatyczne, aktualizację oprogramowania - 7.144 zł,

- opłata za udział w spartakiadzie sportowej - 1.680 zł,

- organizację spotkania opłatkowego pracownikom Urzędu, jednostek organizacyjnych oraz Radnym - 4.600 zł,

- szkolenia pracowników - 4.665 zł,

- delegacje pracowników i ryczałty na jazdy lokalne - 15.653,60 zł,

- składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich - 1.611 zł,

- składka członkowska w Stowarzyszeniu N.A.R.E.W. - 3.915 zł,

- składka członkowska w Stowarzyszeniu Gmin Górnej Narwi - 5.220 zł,

- wpłaty na PFRON - 26.167 zł.

Na promocję Gminy Tykocin wydano 29.334,98 zł (87,05 % planu). Wydatki poniesiono między innymi na współorganizację obchodów 70 rocznicy wywózki mieszkańców Tykocina - 3.212 zł, wydanie katalogu "Kamienne świadectwo" upamiętniającego wywózkę mieszkańców Tykocina - 1.537,50 zł, opłatę za promocję gminy podczas rajdu zabytkowych samochodów - 1.500 zł, organizację Święta Plonów - 10.720 zł, zakup nagród na konkurs "Najładniejszy ogród" - 4.331,74 zł, emisję pakietu spotów reklamowych "Tykocińska Biesiada Miodowa" - 3.979 zł.

Wydatki na rzecz sołtysów oraz na pozostałą działalność poniesiono w kwocie 91.468,92 zł (94,30 % planu). Na diety i zwroty kosztów delegacji sołtysom wydano 30.334 zł. Wydatki związane z poborem podatków poniesiono w kwocie 57.059 zł, z tego prowizja sołtysom - 43.138 zł oraz usługi informatyczne dotyczące programów podatkowych, usługi pocztowe, prowizja od pobranej opłaty targowej, opłata egzekucyjna. Za dzierżawę wieży kościelnej na potrzeby Internetu szerokopasmowego wydano - 4.076 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa.

Plan dochodów wyniósł 90.841 zł i został zrealizowany w kwocie 69.325 zł (76,31 %), w tym dotacja z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców - 1.135 zł, dotacja na zorganizowanie wyborów samorządowych - 45.274 zł oraz dotacja na zorganizowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 22.916 zł. Niższa o 21.516 zł od planu dotacja na wybory samorządowe wynika z faktu, że nie odbyła się druga tura wyborów na Burmistrza. Otrzymane kwoty wydano między innymi na diety członkom komisji wyborczych, zakup wyposażenia do lokali wyborczych, zakup materiałów biurowych, wynagrodzenie za obsługę informatyczną.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan dochodów - 58.848 zł zrealizowano w wysokości 16.415,68 zł (78,50 %).

Na dochody składają się:

- dochody z tytułu wpływu z usług - 10.247 zł uzyskano za ogrzewanie wynajmowanych pomieszczeń w strażnicy OSP w Tykocinie,

- wpłata jednostek OSP na zakup mundurów - 2.100 zł,

- dotacja z Komendy Głównej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia i sprzętu bojowego jednostek OSP - 11.848 zł,

- dotacja z Województwa Podlaskiego na zakup wyposażenia - 12.000 zł,

- dotacja z Powiatu Białostockiego na realizację inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP w Piaskach w celu utworzenia garażu na samochód specjalny, pożarniczy ciężki - 10.000 zł.

Plan wydatków na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w kwocie 669.664 zł został zrealizowany w wysokości 652.162,81 zł, tj. 97,39 %.

Kwota 5.000 zł stanowi wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy Tykocin.

Wydatki na ochotnicze straże pożarne wyniosły 637.686,14 zł (97,47 % planu).

Z planowanej kwoty wydatków inwestycyjnych w wysokości 208.000 zł wydano 204.635,46 zł (98,38 % planu) na:

- Przebudowa budynku remizy OSP w Jeżewie Starym - 40.264,11 zł, ukończono przebudowę budynku remizy, w tym wykonano ocieplenie ścian oraz elewację,

- Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP w Piaskach w celu utworzenia garażu na samochód specjalny, pożarniczy ciężki - dobudowa garażu - 141.371,35 zł, na wykonanie dokumentacji, wymieniono pokrycie dachowe, dobudowano garaż, wykonano elewację oraz zagospodarowano teren wokół budynku,

- Przebudowa budynku remizy OSP w Rzędzianach - 20.500 zł, wykonano instalację wentylacyjną,

- dotację celową dla jednostki OSP w Jeżewie Starym na zakup wyposażenia - 2.500 zł, jednostka dodatkowo pozyskała 2.500 zł w Powiatu Białostockiego.

Wydatki bieżące zostały poniesione w wysokości 433.050,68 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia i pochodne kierowcom wozów strażackich - 156.857 zł,

- wynagrodzenie ryczałtowe za zapewnienie stałej gotowości bojowej jednostek OSP - 22.140 zł,

- ekwiwalenty za udział w akcjach bojowych i szkoleniach - 23.624,34 zł,

- materiały pędne i oleje do samochodów pożarniczych - 19.918,65 zł,

- części zamienne do samochodów strażackich i sprzętu - 3.212 zł,

- materiały do remontu strażnicy OSP w Tykocinie - 21.775 zł,

- materiały do remontu strażnicy OSP w Nieciecach - 3.235,34 zł,

- wykonanie prac przy elewacji budynku strażnicy OSP w Tykocinie - 2.500 zł,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w strażnicy OSP w Tykocinie - 19.212 zł,

- wykonanie zabudowy okapu w strażnicy OSP w Tykocinie - 2.435 zł,

- opał do ogrzania strażnicy OSP w Tykocinie - 16.708 zł,

- wynagrodzenie palacza w budynku strażnicy OSP Tykocin - 5.600 zł,

- materiały do remontu strażnicy OSP w Radulach - 6.931 zł,

- prace remontowe w strażnicy OSP w Radulach - 2.300 zł,

- zakup sprzętu bojowego na potrzeby OSP w Jeżewie Starym - 9.724 zł,

- materiały do remontu strażnicy OSP w Jeżewie Starym - 11.326 zł,

- wykonanie prac remontowych strażnicy OSP w Jeżewie Starym - 2.512 zł,

- wydatki związane z organizacją zawodów OSP - 4.597 zł,

- naprawa sprzętu strażackiego - 6.603 zł,

- ubezpieczenie samochodów bojowych, wyposażenia i strażaków - 18.557 zł

- opłaty za energię elektryczną - 13.406 zł,

- badania techniczne samochodów i przegląd sprzętu - 3.268 zł,

- badania lekarskie strażaków - 7.732 zł.

Z kwoty dotacji w wysokości 12.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego zakupiono wyposażenie i ubrania ochronne na potrzeby jednostek OSP w Łopuchowie, Rzędzianach, Radulach i Jeżewie Starym.

Wydatki na obronę cywilną wykonano w wysokości 9.476,37 zł (90,76 %) i przeznaczono na zatrudnienie pracownika opiekującego się magazynkiem obrony cywilnej.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan dochodów w kwocie 4.574.980 zł wykonano w wysokości 4.665.930,52 zł, tj. 101,99 %.

Planowane dochody z podatku opłacanego w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 4.378,76 zł (62,55 % planu), dochody te są realizowane przez Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku.

Dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zostały zaplanowane w kwocie 1.104.393 zł i uzyskano je w wysokości 1.123.453,07 zł, tj. 101,73 %. Największą część w tych podatkach stanowi podatek od nieruchomości - 956.784,83 zł, podatek leśny - 79.280,03 zł oraz podatek od czynności cywilnoprawnych - 51.192 zł. W II połowie roku wpłynęła z budżetu państwa rekompensata w wysokości 13.393 zł z tytułu utraconych dochodów w podatku od nieruchomości od terenów objętych ochroną w parkach i rezerwatach.

Planowane dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 1.596.600 zł uzyskano w wysokości 1.605.442,04 zł, tj. 100,55 %. Najwyższe dochody uzyskano z tytułu podatku rolnego - 801.314,03 zł (99,54 % planu), podatku od nieruchomości - 531.698,34 zł (104,25 % planu), podatku leśnego - 102.336,51 zł (102,34 % planu) i podatku od czynności cywilnoprawnych - 94.281,53 zł (94,28 % planu). Podatek od środków transportowych wpłynął w kwocie 44.737,50 zł (89,48 %), opłata targowa - 13.590 zł, podatek od spadków i darowizn - 13.630,93 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochód budżetu gminy wyniosły 663.630,68 zł tj. 108,60 % planu. Z opłaty skarbowej uzyskano 22.105 zł (92,10 % planu). Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 86.549,59 zł (100 % planu).

W rozdziale tym zostały zaplanowane wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 550.000 zł, dochody te uzyskano w kwocie 554.087,22 zł (110,82 %). Uzyskano także dochody w wysokości 412,41 zł z tytułu opłaty adiacenckiej.

Planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 1.255.887 zł uzyskano w wysokości 1.269.025,97 zł, tj. 101,05 %. Plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów w kwocie 1.223.887 zł, wykonanie wyniosło 1.237.472 zł (101,11 %).

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w wysokości 31.553,97 zł (98,61 % planu), dochody te są realizowane przez urzędy skarbowe.

Wykonane dochody podatkowe w kwocie 4.665.930,52 zł stanowią 25 % wykonanych dochodów gminy ogółem.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego.

Plan wydatków w kwocie 135.000 zł wykonano w wysokości 129.183,23 zł (95,69 %). Zostały opłacone odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Dział 758 - Różne rozliczenia.

Plan dochodów w kwocie 9.245.117 zł zrealizowano w wysokości 9.247.863,36 zł (100,03%), z tego subwencje wpłynęły w kwocie 9.188.117 zł: oświatowa - 5.076.074 zł, wyrównawcza - 3.958.319 zł i równoważąca - 453.724 zł. Kwota 59.746,36 zł (104,82 % planu) to odsetki bankowe od środków pozostających na rachunkach bankowych.

W pierwszym półroczu została zwrócona do Ministerstwa Finansów subwencja wyrównawcza w wysokości 47.886 zł pobrana w nadmiernej wysokości w 2012 roku, zwrot wynikał z naliczenia podatku od gruntów, których właścicielem jest gmina Tykocin, dodatkowo zostały przekazane odsetki w wysokości 10.637 zł.

Na koniec roku pozostały w planie rezerwy ogólne i celowe w wysokości 133.597, w tym ogólna w wysokości 15.797 zł oraz rezerwy celowe na zarządzanie kryzysowe - 40.000 zł oraz wynagrodzenia nauczycielom - 77.800 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie.

Na planowane dochody w kwocie 314.251 zł otrzymano kwotę 299.696,77 zł (95,37 % planu). Na otrzymane dochody składają się:

- dotacja celowa na realizację projektu "Nasze dzieci - nasza przyszłość" - 78.138,17 zł,

- dotacja celowa na realizację projektu w Zespole Szkół w Radulach "Ku przyszłości" - 37.471,82 zł,

- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne - 5.349,46 zł,

- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej 8.670 zł (66,69 zł), wpłaty wynoszą 1 za godzinę,

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego - 164.484 zł (100 % planu), w okresie I-VIII.2014 r. z wychowania przedszkolnego korzystało 95 dzieci, a w okresie IX-XII.2014 r. - 104 dzieci, średnioroczna liczna dzieci wyniosła 98. Przekazana dotacja stanowi 26,71 % kosztów realizacji zadania. Ze środków własnych gminy na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wydano kwotę 450.979,97 zł.

- dochody z tytułu umieszczenia na autokarach reklamy - 917,25 zł,

- wynajem autokarów szkolnych - 4.522 zł.

Plan wydatków na oświatę i wychowanie w kwocie 7.301.056 zł wykonano w wysokości 7.179.309,41 zł, tj. 98,33 %.

Na wydatki bieżące w Zespołach Szkół w Tykocinie i Radulach zaplanowano 6.768.031 zł i wydano 6.650.130,73 zł (98,26 %), z tego na wydatki w dziale 801 - 6.502.830 zł, w tym:

- Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - plan 5.118.283 zł, wykonanie 5.027.980 zł (98,24 %),

- Zespół Szkół w Radulach - plan 1.497.813 zł, wykonanie 1.474.850 zł (98,47 %).

Pozostałe wydatki poniesiono w ramach działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie

Wydatki w rozdz. 80101 szkoły podstawowe poniesiono w wysokości 2.513.512 zł (99,34 % planu).

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.152.208 zł (85,63 % wydatków w tym rozdziale), pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na: odpisy na ZFŚS - 79.518 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zastępstwa za pracowników będących na zwolnieniach lekarskich) - 39.000 zł, zakup opału (drewno) - 34.000 zł, materiały do napraw bieżących i remontu sal lekcyjnych - 22.221 zł, materiały do remontu sal gimnastycznych - 25.040 zł, środki czystości - 3.895 zł, wyposażenie - 14.488 zł (suszarki, kamery, rejestrator, serwer do monitoringu, ksero, blaty, meble na blok sportowy, podgrzewacz wody, komputer), wydatki na sport (sprzęt sportowy, stroje dla klasy sportowej) - 4.864 zł, pomoce dydaktyczne (książki, słowniki) - 1.189 zł, podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej - 4.864 zł, programy komputerowe (antywirusowe i do przekazywania PIT) - 2.541 zł, opłaty za energię elektryczną i wodę - 29.233 zł, usługi transportowe (drewna i materiałów do remontu) - 9.240 zł, usługi informatyczne - 4.613 zł, konserwacja i naprawa urządzeń (ksero, kotły c.o.) - 3.913 zł, różne opłaty i składki (opłaty za emisję pyłów, ubezpieczenie budynków i wyposażenia, składki ZNP) - 8.688 zł, opłata za odbiór odpadów - 4.779 zł.

Od września 2013 roku do końca czerwca w szkole podstawowej był realizowany projekt POKL "Rozwiń skrzydła" Wydatki na ten cel w 2014 roku wyniosły 43.675 zł i poniesiono je na prowadzenie zajęć dodatkowych oaz dodatki specjalne za zarządzanie projektem. Dodatkowo opłacono za przewóz dzieci na zajęcia w soboty, wyjazdy do Opery Podlaskiej, Centrum Nauki Kopernik i Zamku Królewskiego w Warszawie.

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych poniesiono w kwocie 143.805 zł (99,25 % planu) i przeznaczono w większości na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli.

Wydatki na utrzymanie przedszkola wyniosły 401.545 zł (99,62 % planu). Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 347.590 zł (86,56 % poniesionych wydatków), pozostałe wydatki przeznaczono między innymi na zakup oleju opałowego - 12.226 zł, opłaty za energię i wodę - 10.282 zł, środki czystości - 3.695 zł, materiały do remontu - 1.082 zł.

Na gimnazja została wydatkowana kwota 1.404.392 zł (99,23 % planu), z czego na wynagrodzenia i pochodne - 1.221.659 zł (86,99 % wydatków w tym rozdziale), odpis na ZFŚS - 53.270 zł. Pozostałe wydatki bieżące to zakup opału (drewno) - 5.693 zł, wyposażenie (rolety, meble do pracowni językowej, ksero, tablice) - 6.678 zł, materiały do remontów (drewno na ławki, opłaty za energię i wodę - 17.927 zł, usługi informatyczne (w tym dziennik elektroniczny) - 4.062 zł, ubezpieczenie mienia oraz różne opłaty - 4.794 zł.

Również w gimnazjum od września 2013 roku do końca czerwca był realizowany projekt POKL "Rozwiń skrzydła" Wydatki na ten cel w 2014 roku wyniosły 46.094 zł i poniesiono je na prowadzenie zajęć dodatkowych, a także opłacono za przewóz dzieci na zajęcia w soboty , wyjazdy do Opery Podlaskiej, Centrum Nauki Kopernik i Zamku Królewskiego w Warszawie.

Na utrzymanie liceum ogólnokształcącego wydano 125.970 zł (76,28 % planu), w tym na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń - 105.247 zł (73,55 % wydatków w tym rozdziale), odpis na ZFŚS - 9.000 zł, opłaty za energię i wodę - 2.693 zł. W pierwszym półroczu w liceum była jedna klasa - maturalna, do której uczęszczało 21 uczniów, od września brak jest uczniów w liceum.

Wydatki związane z prowadzeniem technikum wyniosły 96.342 zł, tj. 99,12 % planu, z tego wynagrodzenia i pochodne - 86.981 zł, ZFŚS - 3.000 zł, materiały do pracowni językowej, książki do biblioteki - 1.000 zł, środki czystości - 1.348 zł. W pierwszym półroczu w technikum była jedna klasa - II, do której uczęszczało 19 uczniów, od września 19 uczniów uczęszcza do III klasy, nie było naboru do klasy pierwszej.

Na utrzymanie stołówki w szkole i przedszkolu wydano 289.243 zł (99,53 % planu). Na wynagrodzenia i pochodne wydano 271.167 zł (94,16 % wydatków w tym rozdziale), odpis na ZFSŚ - 5.400 zł, środki czystości - 4.384 zł, zakup gazu - 3.656 zł, wyposażenie (garnki) - 1.054 zł, ekwiwalent za pranie i używanie odzieży - 1.179 zł.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydano 5.674 zł (23,3 % planu) na szkoleniowe rady pedagogiczne oraz szkoleniowe wyjazdy dla nauczycieli oraz dofinansowanie kursu dydaktycznego i studiów magisterskich.

Plan wydatków na odpisy na ZFŚS emerytów w wysokości 40.197 zł został zrealizowany w całości

Ze środków zaplanowanych na fundusz zdrowotny zostały wypłacone 22 świadczenia na ogólną kwotę 7.300 zł.

Zespół Szkół w Radulach

Wydatki bieżące w szkole podstawowej wyniosły 929.483 zł (98,99 % planu). Na wydatki na prowadzenie szkoły podstawowej w większości składają się wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń - 807.702 zł (86,9 % wydatków w tym rozdziale). Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na: odpisy na ZFŚS - 32.677 zł, zakup opału (drewno) - 12.500 zł, transport opału - 3.006 zł, wykonanie odwodnienia - 10.766 zł, opłaty za energię elektryczną i wodę - 7.888 zł, środki czystości - 3.986 zł, materiały do napraw bieżących, łazienek i impregnacji ogrodzenia - 1.169 zł, zakup wyposażenia (podesty do pracowni komputerowej, stół, krzesła, telefon, radiomagnetofon) - 2.121 zł, środki na utrzymanie boiska - 1.505 zł, sprzęt sportowy - 2.573 zł, pomoce dydaktyczne - 2.017 zł,

Od września w szkole podstawowej jest realizowany projekt POKL "Ku przyszłości". Wydatki na ten cel w 2014 roku wyniosły 20.099 zł i poniesiono je między innymi na prowadzenie zajęć dodatkowych - 15.088 zł, zakup pomocy dydaktycznych (książki, mikroskop, laptop, projektor) - 4.081 zł.

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych wyniosły 69.614 zł (98,13 % planu). Kwota ta została przeznaczona na wynagrodzenie i pochodne nauczyciela.

Na gimnazjum została wydatkowana kwota 454.535 zł (98,04 %), z czego na wynagrodzenia i pochodne - 406.480 zł (89,43 % wydatków w tym rozdziale), pozostałe wydatki bieżące to: odpisy na ZFŚS - 12.880 zł, opłaty za energię i wodę - 5.248 zł, prenumeraty - 475 zł, wykonanie odwodnienia - 700 zł, zakup książek do biblioteki - 901 zł.

W ramach realizowanego od września projektu POKL "Ku przyszłości" wydatkowano 14.887 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 9.892 zł, pomoce dydaktyczne (laptop, projektor, radiomagnetofon) - 4.298 zł, doradztwo edukacyjno - zawodowe - 456 zł.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydano 4.500 zł (62,94 % planu) na dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych dla 3 nauczycieli.

Ze środków funduszu zdrowotnego wypłacono świadczenia 3 osobom w kwocie 1.800 zł (83,72 % planu). Na fundusz świadczeń socjalnych emerytów przekazano kwotę 10.500 zł.

Kwota 3.278 zł została wydana na pokrycie kosztów uczęszczania dziecka z naszej gminy do przedszkola w Białymstoku.

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół wykonano w kwocie 669.863,98 zł (98,75 % planu). Kwota 344.228 zł to wydatki związane z zatrudnieniem kierowców i opiekunów. Na paliwo wydano 203.151 zł, na części zamienne i materiały eksploatacyjne wydano 59.594 zł. Na usługi związane z naprawą autobusów wydano 41.359,59 zł, na ubezpieczenie autobusów - 14.310 zł, opłaty za emisję zanieczyszczeń do środowiska - 1.656 zł.

Kwotę 6.556,56 zł wydano na uczęszczanie dziecka z terenu gminy do przedszkola w Białymstoku.

Wydatki na zadania z zakresu oświaty oraz na edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosły w 2014 roku - 7.585.633,42 zł, co stanowi 40,27 % wydatków gminy ogółem. Wydatki zostały sfinansowane z subwencji oświatowej - 5.076.074 zł, z dotacji celowej na realizację programów unijnych - 115.609,99 zł, z dotacji z budżetu państwa - 396.861,46 zł i ze środków własnych gminy - 1.997.087,97 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Plan wydatków w kwocie 119.657 zł wykonano w wysokości 119.654,99 zł (100 % planu), na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii, zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zostały wydane wszystkie środki otrzymane z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2014 roku oraz wszystkie środki niewykorzystane w 2013 roku.

Kwota 276,70 to wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii (medale na zawody sportowe).

Kwotę 22.515 zł wydano na zakup sprzętu na plac zabaw przy Zespole Szkół w Tykocinie - zestaw zabawowy, karuzela, ścianka wspinaczkowa, huśtawki, piaskownica. Kwotę 13.136 zł wydano w ramach wydatków majątkowych, a 9.379 zł to wydatki bieżące.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 96.862,89 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia profilaktyczno - sportowe, pozalekcyjne zajęcia sportowe z piłki nożnej, tenisa stołowego, lekkiej atletyki, siatkówki - 24.737 zł, w zajęciach uczestniczą dzieci ZSiP w Tykocinie, ZS w Radulach, członkowie klubu sportowego "Orzeł Tykocin"

- wspomaganie klubu sportowego "Orzeł Tykocin" poprzez zakup sprzętu sportowego, opłacanie przejazdów na mecze, opłacenie delegacji sędziowskich - 19.535 zł,

- wspomaganie klubu sportowego "Hetman Tykocin" poprzez zakup sprzętu sportowego - 2.525,99 zł,

- organizowanie imprez integracyjnych w sołectwach - zabaw choinkowych, Dnia Dziecka, zakup sprzętu sportowego, organizowanie zajęć dla dzieci w okresie ferii zimowych i wakacji - 24.908 zł,

- wydatki związane z terapią osób uzależnionych - 3.980 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna.

Plan dochodów w kwocie 2.881.978 zł wykonano w wysokości 2.812.961,24 zł, tj.97,61 %. Na dochody składają dotacje na zadania zlecone - 2.152.849,50 zł oraz dotacje na zadania własne - 639.430,29 zł, przekazywane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z zapotrzebowaniem sporządzonym przez kierownika MGOPS w Tykocinie. Dodatkowo uzyskano następujące dochody własne: refundacja wpłat za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej - 7.406,25 zł, wpłaty dłużników alimentacyjnych - 8.442,30 zł, wpłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze - 53,74 zł, refundacja z Urzędu Pracy za prace społecznie - użyteczne - 4.301,52 zł, odpłatność za zakup posiłków wysokości 50 % miesięcznych kosztów - 409,64 zł.

Plan wydatków w kwocie 3.354.894 zł wykonano w wysokości 3.286.684,82 zł (97,97 %) .

Na realizację zadań zleconych z planu 2.217.951 zł otrzymano i wydatkowano kwotę 2.152.849,50 zł, tj. 97,06 % planu. Wykonanie wydatków zleconych gminie przedstawia się następująco:

- w rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne - z planowanej kwoty dotacji 2.115.000 zł otrzymano i wydatkowano 2.059.035,25 zł (97,35 %). Kwotę 1.864.935,64 zł stanowią wypłacone zasiłki rodzinne - pobierało je 420 rodzin, w tym zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu urodzenia dziecka - 35 rodzin, zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 12 rodzin, zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 23 rodziny, zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 39 rodzin, zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 295 rodzin, zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 153 rodziny, zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 97 rodzin. Na podstawie wydanych decyzji świadczenia opiekuńcze pobierało 201 osób, w tym przyznano: świadczenia pielęgnacyjne - 24 osobom, specjalny zasiłek opiekuńczy - 8 osobom, zasiłki pielęgnacyjne 160 osobom, zasiłek dla opiekuna - 9 osobom. Fundusz alimentacyjny wypłacono w kwocie 99.020 zł. Pomocą zostało objętych 27 osób uprawnionych do alimentów (17 rodzin).

Kwotę 33.160,91 zł stanowiły składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe opłacane za 16 osób, w tym: 9 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, za 4 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 3 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna. Kwotę 1.946,80 zł stanowią odsetki od wypłaconych zasiłków dla opiekuna. Wydatki na utrzymanie stanowisk pracy do obsługi świadczeń rodzinnych zostały wykorzystane w kwocie 59.971,90 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (1,5 etatu), zakup materiałów biurowych, wyposażenia, koszty obsługi bankowej opłata za korzystanie z licencji na program Nemezis i Amazis do obsługi świadczeń rodzinnych i FA .

- w rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych planowaną dotację w kwocie 6.200 zł otrzymano w wysokości 6.044,40 zł i wydatkowano w kwocie 6.044,40 zł (97,49% planu) na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie było opłacane za 12 osób, w tym: 5 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 3 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, 4 osoby pobierające specjalny zasiłek dla opiekuna.

- w rozdz. 85215 - zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - z planu 3.844 zł otrzymano i wykorzystano kwotę 3.599,05 zł. (93,63 % planu). Kwotę 3.528,48 zł stanowią dodatki energetyczne. Wydatki na obsługę (2%) przeznaczono na prowizję bankową w kwocie 70,57 zł. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2014 r. wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez:

- osobę samotną wynosi 11,36 zł miesięcznie

- gospodarstwo domowe składające się z 2 do 4 osób wynosi 15,77 zł miesięcznie

- gospodarstwo domowe składające się z co najmniej 5 osób - wynosi 18,93 zł miesięcznie.

Wypłacono ogółem 214 dodatków.

- w rozdz. 85228 z planu 37.793 zł otrzymano i wykorzystano kwotę 29.457 zł (77,94 % planu) na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Opieką zostały objęte 4 osoby z zaburzeniami psychicznymi.

- w rozdz. 85295 :

- wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne planowaną dotację w kwocie 54.178 zł otrzymano i wydatkowano w kwocie 54.178 zł. (100,00 % planu) na dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 200 miesięcznie, pomocą objęto 24 osoby. Kwotę 52.600 zł stanowią wypłacone świadczenia. Wydatki na obsługę (3 %) zostały wykorzystane w kwocie 1.578 zł na dodatek do wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1.206,40 zł, na prowizję bankową w kwocie 281,60 zł oraz na zakup materiałów biurowych - 90,00 zł.

- ogólnopolska Karta Dużej Rodziny - na plan w kwocie 936 otrzymano i wykorzystano 535,80 zł (57,24 % planu ). Złożono i wprowadzono 60 wniosków, w tym 59 rodzin, wydano 312 kart dla 310 osób. Całość dotacji przeznaczona jest na obsługę: po 8,93 zł za obsługę kompletnego wniosku włącznie z wydaniem kar. Wydatki na obsługę zostały wykorzystane na dodatek do wynagrodzenia wraz z pochodnymi .

Z planowanej dotacji na zadania własne 640.777 zł otrzymano i wydatkowano 639.430,29 zł (99,79 % planu) , z tego :

- w rozdz. 85206 na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej otrzymano i wydatkowano dotację w kwocie 27.039 zł (100,00% ) na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia asystenta rodziny. Całkowity koszt realizacji zadania to 33.728,58 zł. Ze środków budżetu gminy wydatkowano 6.689,58 zł na wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, ryczałt na jazdy lokalne i odpis na ZFŚS. Wsparcie otrzymało 10 rodzin, w tym 31 dzieci.

- w rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych planowaną dotację w kwocie 9.918 zł otrzymano i wydatkowano w kwocie 9.294,76 zł (93,72 % planu) na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie jest opłacane za 21 osób.

- w rozdz. 85214 - zasiłki okresowe planowaną dotację 223.586 zł otrzymano i wydatkowano w kwocie 223.565 zł (99,99 % planu) na wypłaty zasiłków okresowych, pomocą objęto 109 rodzin,

- w rozdz. 85216 - zasiłki stałe z planu dotacji 108.234 zł otrzymano i wykorzystano 107.531,53 zł (99,35 % planu), opieką objęto 24 osób w formie zasiłków stałych.

- w rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej, planowaną dotację 88.000 zł otrzymano i wydatkowano w kwocie 88.000 zł (100 % planu) na utrzymanie MGOPS w Tykocinie - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na zakup materiałów biurowych, szkolenia, opłatę za energię i telefony oraz ryczałty na jazdy lokalne. Ze środków budżetu gminy na utrzymanie MGOPS w Tykocinie wydatkowano 243.440,81 zł, tj. 99,76 % planu. Z ogólnej kwoty wydatków na ten cel - kwota 213.271,88 (87,61%) to koszty zatrudnienia pracowników ośrodka,

- w rozdz. 85295 - pozostała działalność, planowaną dotację 184.000 zł otrzymano i wydatkowano w kwocie 184.000 zł (100 %) na realizację rządowego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania " Pomoc państwa w zakresie dożywiania " na lata 2014-2020". Z tej formy pomocy skorzystały 532 osoby. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 230.000 zł, z tego środki z budżetu gminy 46.000 zł (20 %). Dodatkowo poniesiono koszt opłaty za posiłek wyłącznie ze środków własnych dla osoby, której na podstawie Uchwały RM nr XXXIV/249/2014 z dnia 30.01.2014r. przysługuje posiłek z 50 % odpłatnością - w kwocie 867,28 zł. Wszystkie potrzeby w zakresie dożywiania zostały zabezpieczone.

Na zadania z zakresu pomocy społecznej ze środków własnych gmina wydała 494.405,03 zł.

Oprócz kwot opisanych wyżej, wydanych na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, utrzymanie MGOPS w Tykocinie, realizację rządowego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020 - razem 296.997,67 zł, poniesiono jeszcze wydatki na :

- opłacenie pobytu czterech mieszkańców Tykocina w Domach Pomocy Społecznej - 67.726,71 zł,

- realizację ustawy z dnia 10 czerwca 2010r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie plan wydatków wynosi 1.004 zł, wydatki poniesione zostały w kwocie 1.002,65 zł. i przeznaczone zostały na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego (zakup artykułów biurowych, usług telekomunikacyjnych oraz opłat pocztowych ) .

- wydatki związane z wypłatą i egzekucją świadczeń alimentacyjnych wyniosły - 8.442,30 zł, środki na ten cel pochodziły z wpłat dłużników alimentacyjnych. Wydatki poniesiono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi w kwocie 1.727 zł, zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 4.339,18 zł (między innymi na: urządzenie wielofunkcyjne, krzesła, szafka na dokumenty), zakup usług pozostałych - 2.077,72 zł (prowizja bankowa, opłaty pocztowe, dostęp do programu LEX ) oraz 298,40 zł na szkolenie, usługi telekomunikacyjne i remontowe,

- zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne, wydatkowano kwotę 28.780,04 zł (99,61 % planu), z tej formy pomocy skorzystały 73 rodziny,

- wypłatę dodatków mieszkaniowych, na ten cel wydano 39 224,22 zł (99,89 % planu), wypłacono ogółem 289 dodatków. Przeciętna miesięczna wysokość dodatku wyniosła 135,72 zł,

- świadczenie usług opiekuńczych, poniesiono wydatki w kwocie 45.062,24 zł (99,12 % planu), na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń osoby wykonującej świadczenia opiekuńcze oraz pokrycie kosztów dojazdu, z usług opiekuńczych skorzystało 5 osób.

- świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne - 7.169,20 zł, skorzystały z tej formy pomocy 3 osoby, które przepracowały łącznie 969 godzin.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w kwocie 232.780 zł otrzymano w wysokości 227.028 zł (97,53 % planu).

Dotacja na pomoc materialną dla uczniów została wykorzystana w kwocie 195.765 zł, tj. 99,35 %. Pomocą zostały objęte 162 rodziny. Wydano 533 decyzje przyznające pomoc 297 uczniom w kwotach od 85,00 zł do 212,00 zł miesięcznie. Wysokości te zostały ustalone w stosunku do posiadanych środków. Zgodnie z regulaminem przyznawania stypendium, do wniosku należy dołączyć imienne rachunki, faktury i inne dowody dokumentujące wydatki związane z ponoszeniem kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, zakupem pomocy rzeczowych i pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania. Niewykorzystana kwota 1.280 zł wynika z faktu, że część mieszkańców nie przedłożyła rachunków potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne.

Ogółem na realizację tego zadania wydano 244.706,28 zł, udział środków własnych gminy wyniósł 48.941,28 zł, co stanowi 20 % wydatków na realizację tego zadania.

Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników planowana w kwocie 35.735 zł została wykorzystana w kwocie 31.263 zł (87,49 %). Z przekazanej dotacji opłacono zakup podręczników dla 120 uczniów.

W czerwcu zostały też wypłacone stypendia uczniom za wyniki w nauce - 8.000 zł. Stypendia otrzymało 34 uczniów, którzy uzyskali średnią ocen na świadectwie na koniec roku powyżej 5,20, w tym 26 uczniów z Zespołu Szkól w Tykocinie i 8 z Zespołu Szkół w Radulach.

Na utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowano 108.037,73 zł (99,85 % planu). Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów wynosił 177.019 zł i wykonano w wysokości 158.999,11 zł, tj. 89,82 %.

Na uzyskane dochody składają się:

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację projektu "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Tykocin" - 16.123,08 zł (50 % planu), pozostała kwota wpłynęła w 2015 roku,

- wpływy z kar za korzystanie ze środowiska - 22.686,32 zł, tj. 90,75 % planu,

- wpływy z opłaty produktowej - 727,75 zł,

- refundacja z Urzędu Pracy za robotników publicznych - 43.315,08 zł,

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, stanowiąca refundację poniesionych wydatków w 2013 roku na inwestycję pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie SGGN - przebudowa budynku przy ul. Złotej 2 w Tykocinie w wysokości 76.147 zł.

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.428.002,67 zł (84,45 % planu).

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 663.500 zł i wykonane w wysokości 586.409,37 zł (88,38 % planu), z tego:

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina (dokumentacja) - 6.484 zł - wykonano projekt sieci oraz wykonano mapy na potrzeby dokumentacji projektowej (ul. Zagumienna),

- Zamknięcie i rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Tykocinie, gm. Tykocin na działce o numerze ewid. geod. 756 w Tykocinie - 34.953,40 zł, prace wykonywał GZGKiM w Tykocinie, nawieziono warstwę ziemi,

- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Tykocinie - wydano 135.102,50 zł na wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonane zostały prace przygotowawcze, wykonano wiatę, ustawiono oświetlenie oraz wylano asfalt,

- Przebudowa budynku przy ul. Złotej 2 w Tykocinie - 78.696 zł, inwestycja została zakończona i budynek został przekazany w użytkowanie Centrum Kultury w Tykocinie.

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych GZGKiM w Tykocinie, z zaplanowanej kwoty 108.000 zł przekazano 39.673,85 zł (36,74 %), zgodnie z wnioskami kierownika zakładu, na budowę linii wodociągowej i kanalizacyjnej,

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji GZGKiM pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tykocinie - 291.500 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 841.593,33 zł, w tym:

- opłata za umieszczenie linii wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie drogi wojewódzkiej - 4.385 zł,

- wydatki na gospodarkę odpadami - 298.002,61 zł, za zakup materiałów i usług związanych z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym prowizja sołtysom - 13.193,37 zł i opłata firmom za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 241.482,78 zł, kwota 82.166,64 zł dotycząca faktur za IV kwartał 2013 r. oraz I i II kwartał 2014 r. została wstrzymana w związku z nienależytym wykonaniem umowy, opłata za usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Tykocin - 32.552,25 zł,

- wydatki na oczyszczanie miast i wsi - 74.894,37 zł (98,84 % planu) - na kwotę tę składa się wywóz nieczystości stałych i prace porządkowe na terenie miasta i gminy Tykocin wykonywane przez GZGKiM w Tykocinie, również z tych środków opłacono za utylizację odpadów zwierzęcych, za kwotę 9.766 zł zostały zakupione kosze na śmieci, które zostały ustawione na ulicach Tykocina,

- na utrzymanie zieleni wydano kwotę 8.809,30 zł (97,88 % planu), na koszenie trawników i przycinanie krzewów oraz obsadzenie rabat na Placu Czarnieckiego i przy budynku urzędu,

- na oświetlenie ulic, placów i dróg wydano 249.236,45 zł (96,23 % planu), z tego na zakup energii 224.805,08 zł (97,32 % planu), konserwację instalacji - 12.068,14 zł oraz ustawienie lamp,

- na utrzymanie szaletu miejskiego oraz za odłów bezpańskich psów - 94.605 zł (91,85 % planu),

- na zatrudnienie czterech robotników publicznych - 92.949,17 zł, z tego ok. 47 % zostało zrefundowane z Urzędu Pracy.

Dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie przekazano w wysokości 18.711 zł (74,84 %), zgodnie z wnioskiem kierownika GZGKiM w Tykocinie, dotacja stanowi dopłatę do wywozu nieczystości ciekłych z gopodarstw domowych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na dochody w tym dziale składa się dotacja z Powiatu Białostockiego w wysokości 1.000 zł na dofinansowanie VII Konkursu Piosenki pn "Piosenki pokolenia naszych rodziców". Za środki z dotacji zakupiono nagrody.

Kwota 35.920,50 zł to kara potrącona na podstawie umowy wykonawcy robót budowlanych przy realizacji projektu "Utworzenie świetlicy wiejskiej w Sawinie, gmina Tykocin" za opóźnienie, niezależnie od jego przyczyn, w umownym terminie wykonania i zakończenia robót.

Plan wydatków w kwocie 1.292.936 zł wykonano w wysokości 1.253.012,45 zł (96,91 %).

Wydatki majątkowe zostały wydatkowane w kwocie 620.470,20 zł na:

- dotację dla CKSiTZT - 3.999,96 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia do malowania linii na stadionie miejskim,

- projekt pn. Utworzenie świetlicy wiejskiej w Sawinie, gmina Tykocinie - 416.470,24 zł,

przebudowano budynek remizy OSP, zagospodarowano teren i zakupiono wyposażenie,

- dofinansowanie realizacji zadania pn. Wykonanie elewacji pasa górnego budynku Kościoła p.w. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie - 200.000 zł.

W 2014 roku została podpisana umowa z Caritas Diecezji Łomżyńskiej na dofinansowanie prac konserwatorskich - Remont zabytkowej bramy - dzwonnicy Bernardyńskiego Zespołu Poklasztornego na kwotę 25.000 zł. Z uwagi na złe warunki atmosferyczne, prace nie zostały wykonane i dotacja zostanie przekazana w 2015 roku.

Wydatki bieżące na utrzymanie świetlic i klubów wykonano w wysokości 44.697,25 zł na wynajem klubu w Żukach, na ubezpieczenie budynków świetlic opłaty za energię elektryczną, wykonanie schodów do świetlicy w Stelmachowie oraz zakup wyposażenia do świetlicy w Tykocinie - krzesła 200 szt, wyposażenia do karnisze i firany, krzesła i stoły do świetlicy w Leśnikach oraz wyposażenie świetlicy w Sawinie.

Dotację podmiotową dla Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej przekazano w kwocie 432.500 zł (99,43 % planu). Dla Biblioteki Publicznej została przekazana dotacja podmiotowa w kwocie 112.500 zł (96,98 % planu). Przekazane dotacje w całości zabezpieczyły potrzeby instytucji kultury. Bibliotece Publicznej została przekazana dotacja celowa w wysokości 40.845 zł z przeznaczeniem na przebudowę dachu na budynku biblioteki.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 129.114 zł i wykorzystano w wysokości 128.890,90 zł (99,83 %) na:

- Budowa boiska we wsi Dobki - 29.500 zł,

- Oświetlenie boiska w Tykocinie - 22.777 zł,

- Budowa infrastruktury sportowo-turystycznej w Tykocinie, gmina Tykocin - stadion piłkarski z zespołem boisk - 76.613,76 zł, opłacono zgodnie z wyrokiem sądu część faktury za wykonanie robót dodatkowych.

Inwestycje zostały zakończone i przyjęte do użytkowania.

Dodatkowo zostały opłacone odsetki wynikające z wyroku sądu w kwocie 27.505,39 zł oraz częściowo koszty postępowania sądowego - 218,30 zł.

Dotacje na realizację zadań w zakresie rozwijania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu zostały przekazane w wysokości 109.997,57 zł (100 % planu). Dotację dla Klubu Sportowego "Hetman" przekazano w kwocie 110.000 zł, zgodnie z zapotrzebowaniem i przedstawionymi dokumentami na poniesione wydatki: organizowanie i przygotowanie masowych imprez sportowych, wyjazdy na imprezy sportowe poza teren gminy, prowadzenie rozgrywek ligowych. Klub w wyniku rozliczenia dotacji zwrócił 2,43 zł. Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Radule" została przekazana w wysokości 10.000 zł i wykorzystana w całości.

Informacja wynikająca z art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego (środki unijne).

Nazwa programu

Nazwa dokumentu

Wysokość planowanych wydatków (po zmianach)

Uwagi

Spotkajmy się w Tykocinie - PROW

Uchwała Nr XXXIII/238/2013 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 30.12.2013 r.

15.990,00

Ujęto w budżecie gminy na 2014 r. zgodnie z zawartą umową.

Zarządzenie Nr 60/2014 Burmistrza Tykocina z dnia 20.10.2014

15.990,00

Zmieniono paragrafy wydatków, w związku ze zmniejszeniem wydatków kwalifikowalnych

Uchwała Nr XXXVIII/271/2014 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 23.07.2014 r.

8.879,00

Dokonano zmian zgodnie z aneksami na dofinansowanie

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - RPO WP

Uchwała Nr XXXIII/238/2013 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 30.12.2013 r.

168.695,00

Środki zostały ujęte w budżecie na podstawie zawartego porozumienia z Urzędem Marszałkowskim

Uchwała Nr XXXVIII/271/2014 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 23.07.2014 r.

86.305,00

Na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego środki zostały zaplanowane w budżecie na 2014 rok

Zarządzenie Nr 60/2014 Burmistrza Tykocina z dnia 20.10.2014 r.

84.753,00

Nasze dzieci - nasza przyszłość - POKL

Projekt był realizowany w Zespole Szkół

i Przedszkole

w Tykocinie

Uchwała Nr XXXIII/238/2013 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 30.12.2013 r.

97.639,00

Ujęto w budżecie gminy na 2014 r. zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy

Zarządzenie Nr 36/2014 Burmistrza Tykocina z dnia 30.06.2014 r.

99.587,00

Zmieniono paragrafy wydatków, zwiększono plan o udział własny gminy

Ku przyszłości - POKL

Projekt był realizowany w Zespole Szkół

w Radulach

Uchwała Nr XXXVIII/271/2014 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 23.07.2014 r.

42.074,00

Ujęto w budżecie gminy na 2014 r. zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy

Zarządzenie Nr 86/2014 Burmistrza Tykocina z dnia 31.12.2014 r.

42.074,00

Zmieniono paragrafy wydatków

Utworzenie świetlicy wiejskiej w Sawinie, gmina Tykocin - PROW

Uchwała Nr XXXIII/238/2013 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 30.12.2013 r.

732.509,00

Ujęto w budżecie gminy na 2014 r. zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy

Uchwała Nr XXXVIII/271/2014 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 23.07.2014 r.

416.471,00

Dokonano zmian zgodnie z aneksami na dofinansowanie

Zarządzenie Nr 86/2014 Burmistrza Tykocina z dnia 31.12.2014 r.

416.471,00

Zmieniono paragrafy wydatków, w związku ze zmniejszeniem wydatków kwalifikowalnych.


Informacja wynikająca z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Nazwa projektu ujętego w wykazie przedsięwzięć

Łączne nakłady

Wykonanie

Uwagi

POKL "Ku przyszłości"

realizowany w Zespole Szkół w Radulach

98.896

34.985,84

Wydatki wykonano zgodnie z harmonogramem, projekt zostanie zakończony w 2015 roku.

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - RPO WP

209.188

86.304,18

Wydatki wykonano zgodnie z harmonogramem, projekt zostanie zakończony w 2015 roku.

Przebudowa ulicy Browarnej wraz z infrastrukturą celem poprawy bezpieczeństwa drogowego w Tykocinie i spójności z drogą wojewódzką Nr 671

1.814.165

22.585

Wydatki poniesiono na dokumentację projektową, roboty budowlane zostaną wykonane w 2015 roku.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama