reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/58/15 Rady Gminy Suwałki

z dnia 12 czerwca 2015r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Osinki w gminie Suwałki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199), Rada Gminy Suwałki uchwala co następuje:

§ 1. 1. Stwierdza się, że plan nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suwałki" uchwalonego uchwałą Nr XVIII/114/01 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki i zaktualizowanego Uchwałą Nr XXVII/228/05 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 czerwca 2005 r., zmienionego Uchwałą Nr VIII/69/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 r., Uchwałą Nr XVII/176/08 Rady Gminy Suwałki z dnia 12 września 2008 r. oraz Uchwałą Nr XXVIII/230/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 lutego 2013 r.

2. Uchwala się Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Osinki w gminie Suwałki, w granicach określonych w uchwale Nr XXVIII/238/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Osinki w gminie Suwałki, zwany dalej planem.

3. Obszar opracowania planu obejmuje powierzchnię ok. 35 ha.

§ 2. Plan składa się z ustaleń stanowiących treść niniejszej uchwały oraz następujących załączników podlegających uchwaleniu i opublikowaniu:

1) rysunku planu w skali 1:2000, stanowiącego załącznik nr 1;

2) rozstrzygnięcia dotyczącego sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiącego załącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji i zasadach finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiącego załącznik nr 3.

Rozdział 1.
USTALENIA OGÓLNE

§ 3. Celem regulacji prawnych zawartych w ustaleniach planu jest:

1) przeznaczenie gruntów jeziora Osinki na inwestycję infrastrukturalną;

2) ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów oraz form ochrony terenów, z zachowaniem warunków określonych w ustawach i postanowieniach przepisów szczególnych;

3) zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze z przeznaczeniem pod zabudowę wraz z systemem komunikacyjnym, dostosowanym do potrzeb planowanych funkcji terenu;

4) kształtowanie ładu przestrzennego i harmonijnego krajobrazu kulturowego;

5) łagodzenie konfliktów przestrzennych.

§ 4. 1. W niniejszym planie, stosownie do jego problematyki, określa się:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania (Rozdział 1 oraz Załącznik nr 1- rysunek planu);

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego (Rozdział 2);

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego (Rozdział 3);

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (Rozdział 4);

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych (Rozdział 5);

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów (Rozdział 12);

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów (Rozdział 6);

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym (Rozdział 11);

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy (Rozdział 7);

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej (Rozdział 8);

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów (Rozdział 9);

12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Rozdział 10);

13) granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (Rozdział 5);

14) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości, kolorystykę obiektów budowlanych oraz pokrycie dachów; zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane; minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych (Rozdział 12).

§ 5. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

2) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek, sporządzony na odpowiednim podkładzie geodezyjnym w skali 1:2000, zawarty w granicach obszaru objętego planem, wraz z informacjami i oznaczeniami obrazującymi ustalenia niniejszego planu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

3) liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć linie rozgraniczające tereny o różnych przeznaczeniach lub różnych zasadach zagospodarowania wyznaczone na rysunku planu i stanowiące ustalenie planu;

4) terenie - należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, oznaczony numerem porządkowym i symbolem literowym, odpowiadającym temu przeznaczeniu, zgodnie z § 6 niniejszej uchwały;

5) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa na danym terenie - główny sposób zagospodarowania terenu, któremu muszą być podporządkowane inne funkcje;

6) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają, wzbogacają przeznaczenie podstawowe;

7) zabudowie zagrodowej - należy stosować definicję zawartą w przepisach odrębnych dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

8) budynkach gospodarstw rolniczych - należy przez to rozumieć budynki i budowle rolnicze powstające w zabudowie zagrodowej, które stanowią zorganizowaną całość wraz z budynkiem mieszkalnym np. budynki gospodarcze, inwentarskie, magazynowe, garaże, silosy, zbiorniki, płyty obornikowe, wiaty na potrzeby gospodarcze oraz budynki pomocnicze: wiaty, sauny, altany i deszczochrony dla potrzeb agroturystyki itp.;

9) budynkach i budowlach pomocniczych - należy przez to rozumieć budynki i budowle uzupełniające podstawowe przeznaczenie terenu np. budynki gospodarcze, magazynowe, garaże, sauny, altany, deszczochrony, wiaty na potrzeby gospodarcze, rekreacyjne itp.;

10) działce budowlanej - należy stosować definicję zawartą w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

11) całkowitej powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni zabudowy wszystkich obiektów kubaturowych na działce budowlanej, mierzoną po zewnętrznym obrysie ścian kondygnacji przyziemnej lub nadziemnej; do powierzchni zabudowy zalicza się również prześwity, przejścia, zadaszenia oraz inne elementy budynku mające oparcie na ziemi oraz wiaty i deszczochrony;

12) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, której nie wolno przekroczyć przez najdalej wysunięte elementy projektowanego budynku, takie jak: podesty, tarasy, balkony, wykusze, schody wyrównawcze, pochylnie, itp.; linia ta nie dotyczy elementów małej architektury;

2. Pojęcia i określenia użyte w planie, a nie zdefiniowane powyżej, należy rozumieć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku ich braku zgodnie z ich ogólnym rozumieniem słownikowym.

§ 6. 1. Ustala się następujące przeznaczenia terenów:

1) tereny lasów, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL;

2) tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZN;

3) teren rolniczy, oznaczony na rysunku planu symbolem R;

4) teren wód powierzchniowych, oznaczony na rysunku planu symbolem WS;

5) tereny rowów melioracyjnych, oznaczone na rysunku planu symbolem Wm;

6) teren zabudowy zagrodowej, oznaczony na rysunku planu symbolem RM;

7) teren rekreacyjny i sportowy, oznaczony na rysunku planu symbolem US;

8) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczone na rysunku planu symbolem KD-D;

9) teren drogi wewnętrznej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDW.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się przeznaczenie podstawowe, a w razie potrzeby przeznaczenie dopuszczalne oraz warunki jego dopuszczenia.

§ 7. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) symbole literowe określające przeznaczenie terenów oraz ich numery porządkowe;

5) granica strefy ochronnej od rzek, jezior i innych zbiorników wodnych o szerokości 100 m.

2. Oznaczenia graficzne znajdujące się na rysunku planu, niewymienione w ust. 1, mają charakter informacyjny.

3. Oznaczenia granic obszaru objętego planem, biegnące wzdłuż linii rozgraniczających, należy traktować jako biegnące w osi tych linii.

Rozdział 2.
ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

§ 8. 1. Podstawą ustaleń miejscowego planu jest zasada zrównoważonego rozwoju, przez którą rozumie się taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.

2. Budynki, których realizacja nie wymaga pozwolenia na budowę, należy realizować wyłącznie na terenach przeznaczonych w planie pod zabudowę lub na terenach z dopuszczeniem zabudowy, zgodnie z zasadami określonymi w planie.

3. Ogólne zasady kształtowania zabudowy:

1) wysokość budynków mieszkalnych ogranicza się do 2 kondygnacji nadziemnych, łącznie z użytkowym poddaszem;

2) w budynkach należy stosować dwuspadowe, równopołaciowe, wysokie dachy, o kącie nachylenia głównych połaci od 35° do 45°, z dopuszczeniem elementów dobudowanych harmonizujących z formą architektoniczną budynku;

3) należy stosować pokrycia dachów w odcieniach brązu, szarości, zieleni oraz cegły, jednakowe pod względem użytego materiału i koloru na wszystkich budynkach w granicach działki budowlanej;

4) do wystroju zewnętrznego budynków należy stosować materiały takie jak: drewno, kamień, wyroby ceramiczne oraz tynki w odcieniach pastelowych;

5) wszystkie budynki na działce budowlanej winny tworzyć harmonijnie ukształtowany zespół zabudowy.

4. Pozostałe zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zawarto są w ustaleniach szczegółowych w Rozdziale 12.

Rozdział 3.
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

§ 9. 1. Teren objęty planem położony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Północnej Suwalszczyzny", zgodnie z rozporządzeniem Nr 20/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 54, poz. 733 z późniejszymi zmianami). Ustala się dla tych terenów priorytet wymagań ochrony środowiska i przyrody a w szczególności ochrony krajobrazu poprzez wprowadzenie zakazów:

1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, lęgowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;

2) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;

3) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt a także minerałów i bursztynu;

4) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;

5) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;

6) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;

7) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.

2. Na rysunku planu wskazuje się granicę strefy ochronnej jeziora Osinki (1WS), szerokości 100 m, w której zakazy wymienione w ust. 1 pkt. 7 nie dotyczą ogólnodostępnego kąpieliska i plaży zlokalizowanej na terenie 1US.

3. Zgodnie z przepisami odrębnymi o ochronie przyrody, zakazy wymienione w ust. 1 nie dotyczą inwestycji celu publicznego, którymi są m.in.: linie elektroenergetyczne i drogi.

4. Zgodnie z przepisami prawa ochrony środowiska, dotyczącymi dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, ustala się, że tereny określone w § 6 ust. 1 pkt. 6, zalicza się do kategorii terenów przeznaczonych pod zabudowę zagrodową.

5. Dopuszczalne poziomy natężenia pola elektrycznego, pola magnetycznego oraz wartość progową poziomu hałasu należy określać zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony środowiska.

6. Chów i hodowla zwierząt w zabudowie zagrodowej może być prowadzona zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony środowiska i ochrony przyrody.

Rozdział 4.
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

§ 10. 1. Na terenie objętym planem nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków.

2. Na terenie objętym planem nie występują obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków.

3. Dolina rzeki Szwajcaria oraz przestrzeń wokół jeziora Osinki i samo jezioro stanowi jeden z najcenniejszych obszarów dziedzictwa archeologicznego Regionu Suwalskiego.

4. Na terenach, które są pod zainwestowaniem gminy - przed rozpoczęciem prac należy przeprowadzić badania archeologiczne powierzchniowe celem maksymalnego wykluczenia cennych stanowisk archeologicznych. Wszelkie prace w strefie torfowo-bagiennej i w obrębie akwenów mogą być prowadzone z udziałem archeologa, niezależnie od posiadanych AZP. Tylko taka metoda zabezpieczy możliwość uchwycenia artefaktów.

5. W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych na przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy:

1) wstrzymać wszelkie prace mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;

2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

3) niezwłocznie zawiadomić o tym konserwatora zabytków lub wójta gminy.

Rozdział 5.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

§ 11. 1. Za tereny przestrzeni publicznych uznaje się: tereny dróg oznaczone symbolami KD-D, teren jeziora Osinki oznaczony symbolem 1WS wraz z terenem rekreacyjnym i sportowym oznaczonym symbolem 1US oraz terenem buforowym od jeziora Osinki oznaczonym symbolem 3ZN, które są inwestycjami celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

2. W zagospodarowaniu terenów, w dostosowaniu do pełnionych funkcji, należy uwzględnić realizację ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, oświetlenia terenu, zieleni urządzonej, miejsc postojowych i parkingowych oraz obiektów małej architektury.

3. Niezabudowane i nieutwardzone powierzchnie, należy zagospodarować zielenią ozdobną.

4. Pozostałe wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych określono w ustaleniach szczegółowych, dotyczących terenów wymienionych w ust. 1.

Rozdział 6.
GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

§ 12. 1. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie przyrody ustalono w § 9 uchwały.

2. Granice i sposoby zagospodarowania terenów leśnych, podlegających ochronie na podstawie przepisów o lasach, oraz przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych, określono w ustaleniach szczegółowych planu (Rozdziała 12), dotyczących terenów oznaczonych symbolami od 1ZL do 9 ZL oraz na rysunku planu.

3. W granicach niniejszego planu nie występują obszary osuwania się mas ziemnych.

4. W granicach niniejszego planu nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz tereny górnicze.

5. Ustalenia dotyczące urządzeń melioracyjnych:

1) na terenach zmeliorowanych, ustala się możliwość przebudowy odcinków systemu urządzeń melioracji szczegółowych, w sposób zapewniający jej funkcjonowanie na okolicznych terenach rolniczych i leśnych;

2) zabrania się niszczenia lub uszkadzania urządzeń melioracji wodnych;

3) wszelkie przekształcenia systemu melioracji wymagają uzyskania pozwolenia wodno prawnego, zgodnie z przepisami odrębnymi Prawo wodne.

Rozdział 7.
SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY

§ 13. 1. Ograniczenia obowiązujące w Obszarze Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Północnej Suwalszczyzny", określono w § 9 ust. 1 i 2.

2. Wszelka planowana zabudowa o wysokości równej i wyższej od 50 m nad poziom terenu każdorazowo przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę podlega zgłoszeniu do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP.

3. Ustalenia w zakresie przepisów o ochronie przeciwpożarowej:

1) zabudowę należy realizować i użytkować zgodnie z przepisami budowlanymi;

2) należy zapewnić właściwą ochronę przeciwpożarową i zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków i budowli;

3) należy zapewnić zaopatrzenie w wodę na cele przeciwpożarowe;

4) istniejąca i projektowana komunikacja powinna umożliwiać dojazd i dostęp dla jednostek ratowniczo-gaśniczych straży pożarnej.

4. Ustalenia w zakresie przepisów o obronie cywilnej:

1) przygotowanie budowli ochronnych dla ludności - zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi obrony cywilnej;

2) stacje transformatorowe dostosować do systemu wygaszania oświetlenia zewnętrznego;

3) układ dróg powinien spełniać następujące warunki:

a) odpowiednią szerokość uniemożliwiającą ewentualne zagruzowanie,

b) połączenie z traktami przelotowymi zapewniające sprawną ewakuację ludności w okresie zagrożenia,

c) wyznaczenie bezpiecznych tras przejazdu dla pojazdów z niebezpiecznymi środkami chemicznymi.

Rozdział 8.
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 14. 1. Ustalenia w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji określono w ustaleniach szczegółowych dla terenów dróg oznaczonych symbolami: KD-D i KDW.

2. Na obszarze planu dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego stanowiących infrastrukturę techniczną o charakterze lokalnym i ponadlokalnym.

3. Realizacja inwestycji celu publicznego, na poszczególnych terenach musi być zgodna z przepisami odrębnymi i nie może uniemożliwiać zagospodarowania terenu zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w niniejszym planie.

4. System zaopatrzenia w media terenów budowlanych, wymaga wykorzystania, rozbudowy i ewentualnej przebudowy istniejących sieci infrastruktury technicznej (wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, telefonicznej, teleinformatycznej itp.) przebiegających przez obszar niniejszego planu oraz budowy nowych sieci infrastruktury technicznej na potrzeby zabudowy.

5. Budowa, przebudowa, rozbudowa oraz podłączenie do sieci infrastruktury technicznej są możliwe na podstawie niniejszego planu, w oparciu o warunki techniczne wydane przez administratora sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi.

6. Dla terenów bez dostępu do sieci infrastruktury technicznej, dopuszcza się rozwiązania indywidualne, zgodnie z przepisami odrębnymi.

7. Nie ogranicza się możliwości realizacji inwestycji telekomunikacyjnych, w tym związanych z sieciami szerokopasmowymi, zgodnie z przepisami o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, pod warunkiem przestrzegania pozostałych zapisów planu.

8. Zasady usuwania odpadów określają przepisy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozdział 9.
SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW

§ 15. 1. Ustala się, że tereny, dla których plan zmienia przeznaczenie, mogą być wykorzystane w sposób dotychczasowy, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem.

2. Dopuszcza się tymczasowe zajęcie terenów objętych planem a nie przeznaczonych pod zabudowę, na cele związane z budową dróg publicznych.

3. Po zakończeniu robót budowlanych, o których mowa w ust. 2, w części nie zajętej przez obiekty i urządzenia komunikacyjne, ustala się obowiązek bezzwłocznego przywrócenia terenu do stanu zgodnego z jego dotychczasowym użytkowaniem lub przeznaczeniem ustalonym w niniejszym planie.

Rozdział 10.
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003R.O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

§ 16. Dla nieruchomości w granicach planu, dla których w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, ustala się stawkę procentową wysokości 30% (słownie: trzydzieści procent).

Rozdział 11.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM

§ 17. 1. Na obszarze objętym planem nie wyznacza się granic terenów przeznaczonych do scalania i podziału nieruchomości.

2. Ustala się następujące ogólne zasady i warunki podziału nieruchomości:

1) wydzielone działki musza mieć bezpośredni dostęp do drogi publicznej lub wewnętrznej na szerokości zgodnej z ustaleniami zawartymi w pkt. 2;

2) szerokość frontu działki nie może być mniejsza niż 25 m o ile nie ustalono innej wartości w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów wyznaczonych w planie;

3) granice działek wydzielanych nieruchomości zgodnie z zasadą dokonywania nowego podziału wzdłuż istniejących granic dochodzących do granic terenów drogowych;

4) powierzchnia działek nie może być mniejsza niż 2000 m2, o ile nie ustalono innej wartości w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów wyznaczonych w planie.

3. Szczegółowe zasady i warunki podziału poszczególnych nieruchomości zawarto w Rozdziale 12, w ustaleniach szczegółowych dla wyznaczonych w planie terenów.

Rozdział 12.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

§ 18. 1. Ustala się tereny lasów, oznaczone symbolami 1ZL (o powierzchni około 0,35 ha), 2ZL (o powierzchni około 0,53 ha), 3ZL (o powierzchni około 3,47 ha), 4ZL (o powierzchni około 0,10 ha), 5ZL (o powierzchni około 2,77 ha), 6ZL (o powierzchni około 0,26 ha), 7ZL (o powierzchni około 0,14 ha), 8ZL (o powierzchni około 0,89 ha), 9ZL (o powierzchni około 0,52 ha).

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się ochronę zieleni naturalnej, którą należy traktować jako ważny element kształtowania krajobrazu i mikroklimatu.

3. Ustala się nakaz utrzymywania lasów w formie uporządkowanej, poprzez stosowanie niezbędnych cięć i wyrębów pielęgnacyjnych oraz prowadzenie nasadzeń.

4. Możliwości podziału geodezyjnego terenów ZL określają przepisy odrębne o gospodarce nieruchomościami.

§ 19. 1. Ustala się tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone symbolami 1ZN (o powierzchni około 5,91 ha), 2ZN (o powierzchni około 1,42 ha), 3ZN (o powierzchni około 3,15 ha), 4ZN (o powierzchni około 1,64 ha), 5ZN (o powierzchni około 0,79 ha), 6ZN (o powierzchni około 0,68 ha) i 7ZN (o powierzchni około 0,83 ha).

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się ochronę zieleni naturalnej na terenach użytków rolnych, użytków zielonych i nieużytków, które należy traktować jako ważny element krajobrazu i mikroklimatu.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 wprowadza się nakaz utrzymywania zieleni w formie uporządkowanej poprzez stosowanie niezbędnych cięć i wyrębów pielęgnacyjnych oraz prowadzenie nasadzeń.

4. W zakresie przeznaczenia podstawowego ustala się funkcję gospodarczą terenów zieleni.

5. Na terenie oznaczonym symbolem 3ZN, w strefie przybrzeżnej jeziora Osinki ustala się utworzenie strefy buforowej od jeziora z zachowaniem istniejących trzcinowisk i roślinności nawodnej.

6. Obowiązują ustalenia zawarte w § 10.

7. Możliwości podziału geodezyjnego terenów ZN określają przepisy odrębne o gospodarce nieruchomościami.

§ 20. 1. Ustala się tereny rowów melioracyjnych, oznaczone symbolami 1Wm (o powierzchni około 0,13 ha), 2Wm (o powierzchni około 0,17 ha), 3Wm (o powierzchni około 0,08 ha), 4Wm (o powierzchni około 0,05 ha), 5Wm (o powierzchni około 0,04 ha).

2. Na terenach, o których mowa w ust.1 ustala się:

1) główną zasadę zagospodarowania terenu - pozostawienie w dotychczasowym stanie zagospodarowania - istniejące urządzenia melioracji wodnych na gruntach rolnych i leśnych;

2) obowiązek konserwacji istniejących rowów melioracyjnych i użytkowanie ich zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się:

1) przebieg nowego uzbrojenia terenu;

2) możliwość podziałów geodezyjnych zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami.

§ 21. 1. Ustala się teren rolniczy, oznaczony symbolem 6R (o powierzchni około 1,19 ha).

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1 ustala się:

1) obowiązek rolniczego wykorzystanie terenu;

2) zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych;

3) możliwość podziałów geodezyjnych zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami.

3. Na terenie dodatkowo dopuszcza się lokalizację budynków gospodarstw rolniczych na następujących warunkach:

1) zabudowa związana jest z gospodarstwem rolnym prowadzonym na gruntach o powierzchni przekraczającej średniej wielkości gospodarstwo w gminie Suwałki;

2) w stosunku do obiektów zabudowy zagrodowej, stosować odpowiednio ustalenia dotyczące warunków i zasad zagospodarowania terenów oraz warunków i zasad kształtowania zabudowy zawarte w § 24;

3) zabudowę lokalizować w odległości nie mniejszej niż 20 m od linii rozgraniczających dróg;

4) zabudowę zagrodową należy lokalizować w odległości nie mniejszej niż 100 m od zbiornika wodnego znajdującego się na działce o nr geodezyjnym 15/16.

§ 22. 1. Ustala się teren wód powierzchniowych (jezioro Osinki), oznaczony symbolem 1WS (o powierzchni około 4,28 ha).

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się:

1) wykonanie prac budowlanych w celu odbudowy zbiornika wodnego - odtworzenia jeziora Osinki, zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym ustawy Prawo wodne;

2) urządzenie ogólnodostępnego kąpieliska;

2) możliwość realizacji pomostów i innych urządzeń do celów rekreacyjnych;

3) gospodarcze i rekreacyjne wykorzystanie zbiornika wodnego - jako inwestycji infrastrukturalnej - m.in. na cele retencyjne, hodowlane, ogólnodostępne kąpielisko.

3. Obowiązują ustalenia zawarte w § 10.

§ 23. 1. Ustala się teren rekreacyjny i sportowy, oznaczony symbolem 1US (o powierzchni około 2,05 ha).

2. Na terenie o którym mowa w ust. 1, ustala się:

1) urządzenie ogólnodostępnego kąpieliska i plaży;

2) możliwość realizacji pomostu i innych urządzeń do celów rekreacyjnych;

3) możliwość realizacji budynków i budowli pomocniczych takich jak: sanitariaty, przebieralnie, sauna, sezonowa gastronomia, grill, wiaty, miejsca wypoczynkowe oraz miejsca postoju i parkowania dla rowerów, miejsca parkowania dla samochodów;

4) zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu;

5) zakaz grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu.

3. Ustala się następujące warunki i zasady zagospodarowania terenu US:

1) całkowita powierzchnia zabudowy na terenie nie może przekroczyć 10% jej powierzchni;

2) powierzchnia biologicznie czynna terenu nie może być mniejsza niż 80% jej powierzchni;

3) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy, stanowiący stosunek całkowitej powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej:

a) maksymalna intensywność zabudowy - 0,1,

b) minimalna intensywność zabudowy - nie ustala się;

4) obsługę komunikacyjną terenu przewiduje się z drogi gminnej oznaczonej symbolem 1DKW;

5) ustala się konieczność zapewnienia nie mniej niż 5 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na wyznaczonym terenie;

6) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala się w odległości:

a) 5 m od linii rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem 1KDW,

d) 20 m od linii brzegowej jeziora Osinki;

7) budynki i budowle pomocnicze należy lokalizować z uwzględnieniem przepisów budowlanych.

4. Ustala się następujące warunki i zasady kształtowania zabudowy:

1) wysokość budynków i budowli mierzoną do kalenicy ogranicza się do 5,0 m od poziomu terenu;

2) nie dopuszcza się podpiwniczenia budynków;

3) należy stosować dwuspadowe wysokie dachy, o kącie nachylenia głównych połaci od 35° do 45°, z dopuszczeniem elementów dobudowanych takich jak: ganek, zadaszony taras itp. z kątem nachylenia połaci harmonizującym z formą architektoniczną budynku;

4) na budowlach pomocniczych, których powierzchnia zabudowy nie przekroczy 15 m2, dopuszcza się zastosowanie dachów o indywidualnych formach;

5) należy stosować pokrycia dachów w odcieniach brązu lub zieleni jednakowe pod względem użytego materiału i koloru na wszystkich obiektach budowlanych w granicach terenu;

6) do wystroju zewnętrznego obiektów budowlanych należy stosować materiały takie jak: drewno, kamień;

7) obiekty małej architektury, tablice i urządzenia reklamowe oraz ogrodzenia winne spełniać następujące wymagania:

a) gabaryty ogrodzeń: wysokość od strony drogi nie może przekroczyć 1,5 m; wymagana jest ażurowość ogrodzeń w stopniu nie mniejszym niż 80% powierzchni; ustala się zakaz stosowania ogrodzeń z murów pełnych i betonowych, prefabrykowanych przęseł ogrodzeniowych,

b) gabaryty obiektów małej architektury: powierzchnia informacyjna tablic i urządzeń reklamowych nie może przekraczać 1,5 m2; wysokość obiektów małej architektury nie może przekraczać 2,5 m,

c) standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane: ustala się konieczność stosowania materiałów tradycyjnych; preferowana jest konstrukcja drewniana z tradycyjnymi zdobieniami ciesielskimi; preferowane są pokrycia daszków wiórem, gontem, słomą; preferowane są elementy murowane z zastosowaniem okładzin z kamienia naturalnego; dopuszcza się zastosowanie wyrobów ceramicznych, metaloplastyki; dopuszcza się użycie materiałów zastosowanych na budynkach;

8) zabrania się powstawania tymczasowych obiektów budowlanych niespełniających niniejszych wymogów.

5. Ustala się zakaz podziału terenu na działki budowlane. Dopuszcza się podziały geodezyjne wynikające z potrzeb zarządców sieci infrastruktury technicznej i podziały określone przepisami odrębnymi o gospodarce nieruchomościami.

6. Obowiązują ustalenia zawarte w § 10.

§ 24. 1. Ustala się teren zabudowy zagrodowej, oznaczony symbolem 1RM (o powierzchni około 1,50 ha).

2. Na działce budowlanej przeznaczonej pod zabudowę zagrodową ustala się:

1) lokalizację budynku mieszkalnego, budynków gospodarstw rolniczych oraz urządzeń komunikacji wewnętrznej i urządzeń infrastruktury technicznej - zgodnie z zasadami i warunkami zawartymi w ust. 3 i 4.

3. Ustala się następujące warunki i zasady zagospodarowania terenu RM:

1) całkowita powierzchnia zabudowy na działce budowlanej nie może przekroczyć 40% jej powierzchni;

2) powierzchnia biologicznie czynna na działce budowlanej nie może być mniejsza niż 40% jej powierzchni;

3) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy, stanowiący stosunek całkowitej powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej:

a) maksymalna intensywność zabudowy - 0,4,

b) minimalna intensywność zabudowy - nie ustala się;

4) obsługę komunikacyjną terenu przewiduje się z drogi publicznej gminnej;

5) ustala się konieczność zapewnienia nie mniej niż 2 miejsc parkingowych na terenie działki budowlanej;

6) nieprzekraczalną linię zabudowy ustala się w odległości 20 m od linii rozgraniczającej drogi oznaczonej symbolem 1KD-D;

7) budynki gospodarstw rolniczych należy lokalizować w głębi działek budowlanych z uwzględnieniem przepisów budowlanych;

8) projektowane zagospodarowanie działki budowlanej winno uwzględniać przebieg istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej, z dopuszczeniem jej przebudowy i rozbudowy.

4. Ustala się następujące warunki i zasady kształtowania zabudowy:

1) wysokość budynków mieszkalnych ogranicza się do 2 kondygnacji nadziemnych, łącznie z użytkowym poddaszem;

2) wysokość budynków gospodarstw rolniczych ogranicza się do 1 kondygnacji nadziemnej, z dopuszczeniem użytkowego poddasza;

3) dopuszcza się podpiwniczenia budynków;

4) maksymalna wysokość zabudowy:

a) dla budynków mieszkalnych ustala się położenie kalenicy na wysokości nie większej niż 9 m od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku,

b) dla pozostałych budynków gospodarstw rolniczych ustala się położenie kalenicy na wysokości nie większej niż 9 m od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku,

c) w przypadku rozbudowy istniejących budynków o wysokości przekraczającej 9 m - istniejąca wysokość budynku jest nieprzekraczalna,

d) wysokość budowli rolniczych należy dostosować do wymogów technologicznych;

5) w budynkach mieszkalnych należy stosować dwuspadowe, równopołaciowe wysokie dachy, o kącie nachylenia głównych połaci od 35° do 45°, z dopuszczeniem elementów dobudowanych takich jak: ganek, zadaszony taras, lukarny garaż itp. z kątem nachylenia połaci harmonizującym z formą architektoniczną budynku;

6) na budynkach gospodarstw rolniczych należy stosować dwuspadowe, równopołaciowe wysokie dachy, o kącie nachylenia głównych połaci od 35° do 45°;

7) gabaryty budynków gospodarstw rolniczych winny harmonizować z budynkami mieszkalnymi na działce budowlanej;

8) na budynkach i budowlach pomocniczych, których powierzchnia zabudowy nie przekroczy 15 m2, dopuszcza się zastosowanie dachów o indywidualnych formach;

9) należy stosować pokrycia dachów w odcieniach brązu, szarości, zieleni oraz cegły jednakowe pod względem użytego materiału i koloru na wszystkich budynkach w granicach działki budowlanej;

10) do wystroju zewnętrznego budynków należy stosować materiały takie jak: drewno, kamień, wyroby ceramiczne oraz tynki w jasnych odcieniach pastelowych: kremowego, beżu, żółtego;

11) należy stosować okna o symetrycznych podziałach;

12) obiekty małej architektury, tablice i urządzenia reklamowe oraz ogrodzenia winne spełniać następujące wymagania:

a) gabaryty ogrodzeń: wysokość od strony dróg publicznych nie może przekroczyć 1,5 m; wymagana jest ażurowość ogrodzeń w stopniu nie mniejszym niż 50% powierzchni; ustala się zakaz stosowania ogrodzeń z murów pełnych i betonowych, prefabrykowanych przęseł ogrodzeniowych,

b) gabaryty obiektów małej architektury: powierzchnia informacyjna tablic i urządzeń reklamowych nie może przekraczać 1,5 m2; wysokość obiektów małej architektury nie może przekraczać 2,5 m,

c) standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane: ustala się konieczność stosowania materiałów tradycyjnych; preferowana jest konstrukcja drewniana z tradycyjnymi zdobieniami ciesielskimi; preferowane są pokrycia daszków wiórem, gontem, słomą; preferowane są elementy murowane z zastosowaniem okładzin z kamienia naturalnego; dopuszcza się zastosowanie wyrobów ceramicznych metaloplastyki; dopuszcza się użycie materiałów zastosowanych na budynkach;

13) zabrania się powstawania tymczasowych obiektów budowlanych niespełniających niniejszych wymogów.

5. Możliwości podziału geodezyjnego terenu określają przepisy odrębne o gospodarce nieruchomościami. Dopuszcza się podziały geodezyjne wynikające z potrzeb zarządców sieci infrastruktury technicznej.

§ 25. 1. Ustala się tereny dróg publicznych klasy dojazdowej - w ciągu dróg gminnych, oznaczone symbolami 1KD-D (o powierzchni około 0,59 ha), 2KD-D (o powierzchni około 0,45 ha), 3KD-D (o powierzchni około 0,42 ha).

2. Klasyfikacja techniczno-użytkowa: "D".

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:

1) szerokość w liniach rozgraniczających - nie mniej niż 10 m - zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;

2) szerokość jezdni do 5 m;

3) ustala się realizację nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej z uwzględnieniem ustaleń § 14 ust. 3.

4. W granicach pasa drogowego należy zrealizować i zapewnić:

1) nawierzchnię jezdną;

2) zjazdy na przyległe drogi i tereny;

3) w zależności od potrzeb chodnik, ścieżkę rowerową, obiekty i urządzenia małej architektury oraz urządzenia służące utrzymaniu porządku;

4) uzbrojenie techniczne.

§ 26. 1. Ustala się teren drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem 1KDW (o powierzchni około 0,28 ha).

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się:

1) szerokość w liniach rozgraniczających - od 5 m do 16 m - zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;

2) ustala się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej z uwzględnieniem ustaleń § 14 ust. 3;

3) obowiązują ustalenia zawarte w § 10.

3. W granicach pasa drogowego należy zrealizować i zapewnić:

1) nawierzchnię jezdną;

2) chodniki i zjazdy na przyległe drogi i tereny;

3) obiekty i urządzenia małej architektury oraz urządzenia służące utrzymaniu porządku;

4) infrastrukturę techniczną;

5) uzbrojenie techniczne.

Rozdział 13.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

§ 28. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Jeromin


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/58/15
Rady Gminy Suwałki
z dnia 12 czerwca 2015 r.

Rysunek planu

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/58/15
Rady Gminy Suwałki
z dnia 12 czerwca 2015 r.

ROZSTRZYGNIĘCIA DOTYCZĄCE SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) Rada Gminy Suwałki stwierdza, że w okresie wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 25 marca 2015 roku do 24 kwietnia 2015 roku oraz w terminie 14 dni po wyłożeniu tj. do dnia 08 maja 2015 roku włącznie, nie wniesiono żadnych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Osinki w gminie Suwałki.

Przewodniczący Rady


Marek Jeromin


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/58/15
Rady Gminy Suwałki
z dnia 12 czerwca 2015 r.

ROZSTRZYGNIĘCIA O SPOSOBIE REALIZACJI I ZASADACH FINANSOWANIA ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA

Zgodnie z art. 20 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) rozstrzyga się o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, ujętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Osinki w gminie Suwałki, w sposób następujący:

LP

RODZAJ INWESTYCJI

SPOSÓB REALIZACJI

1.

budowa infratruktury technicznej na terenach przestrzeni publicznych

zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym - finansowanie budżet gminy oraz środki zewnętrzne

2.

rozbudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej

zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym - finansowanie budżet gminy oraz środki zewnętrzne

3.

budowa gminnych dróg publicznych

zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym - finansowanie budżet gminy oraz środki zewnętrzne

Zakłada się możliwość i celowość pozyskania wsparcia finansowego na realizację celów publicznych w zakresie uzbrojenia terenów i usprawnienia komunikacji publicznej.

Przewodniczący Rady


Marek Jeromin

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka AKS

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama