reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/64/2015 Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie nadania Statutu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku

Na podstawie art. 12 punkt 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Z 2013 r. Poz. 595, 645 r. Z 2014 r. Poz. 379,1072) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. O finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646 z 2014 poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. Poz. 238,532) Rada Powiatu Białostockiego uchwala co następuje:

§.1. Nadaje się Statut Powiatowemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§.2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§.3. Traci moc uchwała Nr XL/350/2006 z dnia 25 maja 2006 r. W sprawie Statutu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku.

§.4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Anna Grycuk


Załącznik do Uchwały Nr VIII/64/2015
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 28 maja 2015 r.

S T A T U T
POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ
I KARTOGRAFICZNEJ W BIAŁYMSTOKU

I. Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku (zwany dalej PODG i K) jest jednostką organizacyjną Powiatu Białostockiego, powołaną uchwałą Rady Powiatu Białostockiego Nr XXIX/161/2001 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku wykonującą zadnia Starosty Powiatu Białostockiego z zakresu geodezji i kartografii. PODG i K działającą na podstawie niniejszego statutu oraz obowiązującego prawa, a w szczególności następujących aktów prawnych:

1) ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

3) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

4) ustawy z dnia 04 czerwca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

2. PODGiK jest jednostką budżetową Powiatu Białostockiego

3. Siedzibą Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej jest miasto Białystok, ul. Adama Mickiewicza 3

4. Terenem działania PODGiK jest obszar powiatu białostockiego.

5. Nadzór merytoryczny nad działalnością PODG i K sprawuje Starosta Powiatu Białostockiego poprzez Geodetę Powiatowego

II. Zakres działania

§ 2. PODGiK realizuje zadania w zakresie geodezji i kartografii wynikające z obowiązujących przepisów prawa w tym:

1) gromadzi materiały i zbiory danych w powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zwanego dalej "zasobem".

2) pozyskuje, ewidencjonuje, przechowuje i zabezpiecza materiały i zbiory danych zasobu,

3) udostępnia materiały i dane z zasobu zachowując odpowiedni sposób i tryb udostępniania,

4) realizuje wymianę danych pomiędzy poszczególnymi częściami zasobu oraz między bazami danych zasobu, a wykonawcami prac geodezyjnych i kartograficznych,

5) wyłącza materiały i zbiory danych do właściwych archiwów państwowych zgodnie z obowiązującym trybem i sposobem wyłączania,

6) prowadzi bieżącą aktualizację zasobu, w oparciu o dane przekazywane przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego uzyskane w trakcie realizowanych prac geodezyjnych i kartograficznych,

7) prowadzi techniczną obsługę operatu ewidencji gruntów, budynków i lokali EG i B, poprzez:

- wprowadzanie zmian w części opisowej i kartograficznej operatu Eg i B na podstawie otrzymywanych dowodów zmian (w tym odpisy aktów notarialnych, odpisów postanowień sądowych, ostatecznych decyzji administracyjnych, opracowań geodezyjno - kartograficznych, odpisów z Ksiąg Wieczystych, wniosków dot. zmian nazwiska, adresu itp.),

- techniczne sporządzanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów, budynków i lokali,

- prowadzenie Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości na podstawie przedkładanych danych w tym z aktów notarialnych i wyciągów z operatów szacunkowych,

8) prowadzi i gromadzi dane Systemu Informacji o Terenie,

9) prowadzi obsługę materialno - techniczną Narad Koordynacyjnych uzgadniania dokumentacji projektowej,

10) prowadzi bazy danych osnów geodezyjnych - BDSOG,

11) prowadzi i publikuje Geoportal powiatowy - w technologii firmy Geobid,

§. 3. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne PODGiK współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej.

III. Organizacja Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjneji Kartograficznej w Białymstoku

Zasady Kierowania, Gospodarka finansowa, Sprawy pracownicze

§. 4. 1. Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu Białostockiego.

2. Dyrektor reprezentuje PODG i K na zewnątrz, a ponadto:

1) organizuje pracę w PODG i K oraz sprawuje nadzór nad realizacją zadań przez podległych mu pracowników,

2) przy pomocy Głównego Księgowego sprawuje nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem mieniem i środkami finansowymi na podstawie obowiązującego budżetu PODG i K,

3) jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników PODG i K i jako pracodawca wykonuje wobec pracowników PODG i K czynności z zakresu prawa pracy,

4) pracownicy PODG i K posiadają status pracowników samorządowych i są zatrudniani oraz wynagradzani na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych,

5) liczba etatów w PODG i K jest ustalana w zależności od realizowanych zadań, w ramach środków określonych w planie finansowym, po uprzednim uzgodnieniu ze Starostą Białostockim.

§. 5. W strukturze organizacyjnej PODG i K wyodrębniona jest filia PODGiK w Łapach, ul Bohaterów Westerplatte 8, obsługująca miasto i gminę Łapy, miasto i gminę Suraż oraz gminę Poświętne.

§. 6. Ośrodek dzieli się na następujące komórki organizacyjne:

1. Dział Obsługi Klienta, Archiwum PZG i K, Obsługa kancelaryjna,

2. Dział Obsługi Numerycznych Baz Danych,

3. Dział Technicznej Obsługi Ewidencji Gruntów, Budynków i Lokali,

4. Dział Finansowo Księgowy i Spraw Pracowniczych,

5. Dział Technicznej Obsługi Narad Koordynacyjnych (uzgadniania dokumentacji projektowej),

6. Filia PODG i K w Łapach,

§. 7. Zasady kierowania i podział zadań na poszczególne komórki organizacyjne określa regulamin organizacyjny.

IV. Gospodarka finansowa

§. 8. PODG i K prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami ustawy z dnia 27.08.2009 O finansach publicznych

według szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych obowiązujących w jednostkach budżetowych.

§. 9. Podstawą gospodarki finansowej PODGiK jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody oraz wydatki.

§.10. PODG i K gospodaruje mieniem, zapewniając jego odnowę i należyte wykorzystanie.

V. Postanowienia końcowe

§.11. Zmiany w statucie uchwala Rada Powiatu Białostockiego w trybie przewidzianym do jego nadania.

§.12. W sprawach nieuregulowanych statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

Przewodniczący Rady Powiatu


Anna Grycuk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Nowodworski Estates

Biuro Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama