reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 73/XII/15 Rady Miejskiej Łomży

z dnia 8 lipca 2015r.

zmieniająca uchwałę nr 525/LXIX/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Łomża

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 1 pkt 1e ustawy z dnia 21 czerwca 2013 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885, z późn. zm) Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

§ 1. 1. § 7 otrzymuje brzmienie:

1. Prezydent Miasta ogłasza każdego roku nabór wniosków o udzielenie dotacji.

2. Dopuszcza się dodatkowy nabór wniosków w ramach otwartego konkursu w przypadku gdy kwota zarezerwowana na ten cel w budżecie pozostaje niewykorzystana. Wnioski należy składać w terminie do 30 dni od ogłoszenia tego konkursu.

3. Termin z ust. 2 nie ogranicza możliwości późniejszego składania wniosku o dotację w przypadku, gdy dotacja ma sfinansować prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku zniszczeniem.

4. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

5. Wnioski o przyznanie dotacji opiniuje komisja powołana przez Prezydenta Miasta, w skład której wchodzą: dwóch przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Łomży, w tym przewodniczący, przedstawiciel Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej Łomży.

2. Wprowadza się "Sprawozdanie z wykonania prac przy zabytku znajdującym się na terenie Miasta Łomża" jako załącznik nr 2 do uchwały, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży


Bernadeta Krynicka


Załącznik do Uchwały Nr 73/XII/15
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 8 lipca 2015 r.

Poświadczenie złożenia sprawozdania

SPRAWOZDANIE
z wykonania prac przy zabytku znajdującym się na terenie Miasta Łomża
....................................................................................................................................................
(nazwa zadania)

w okresie od ........................do .........................,

określonego w umowie nr .......................,

zawartej w dniu ....................,

pomiędzy

MIASTEM ŁOMŻA

a

....................................................................................................................................................

(nazwa podmiotu)

Data złożenia sprawozdania : .............................

Część I. Informacje ogólne

1. Czy zakładane cele zostały zrealizowane w wymiarze określonym w załącznikach do umowy (wniosku, harmonogramie, kosztorysie)?

2. Szczegółowy zakres prac przy zabytku, objętych dotacją

3. Rezultaty i korzyści z realizacji zadania (odpowiednio do wniosku)

4. Rola partnerów w realizacji zadania (ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji publicznej)

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

A. Informacja o wydatkach poniesionych przy wykonaniu zadania

Całkowity koszt ……….. [...............................................................................]

(słownie)

w tym kwota dotacji……. [.........................................................................]

(słownie)

w tym środki własne ……... [..........................................................................]

(słownie)

Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów

Lp.

Rodzaj kosztów i sposób ich kalkulacji

Całość zadania

(zgodnie z umową)

Całość zadania

(zgodnie z rzeczywistym wykonaniem)

koszt

całkowity

z tego z

dotacji

z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów*

koszt

całkowity

z tego z

dotacji

z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów*

1.

2.

Ogółem

Kosztorys ze względu na źródło finansowania:

Źródło finansowania

Całość zadania

(zgodnie z umową)

Bieżący okres sprawozdawczy - w przypadku sprawozdania końcowego - za okres realizacji zadania

%

%

1

Środki własne

2

Środki pochodzące z dotacji

3

Środki publiczne (podać nazwę organu). Na jakiej podstawie przyznali lub zapewnili środki finansowe?

4

Sponsorzy prywatni (podać nazwę). Na jakiej podstawie przyznali lub zapewnili środki finansowe?

Ogółem

100 %

100 %

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

B. Zestawienie faktur (rachunków)3

lp.

numer dokumentu księgowego

numer pozycji kosztorysu

data

nazwa wydatku

kwota (zł)

w tym ze środków pochodzących z dotacji (zł)

1.

2.

Łącznie

Część III. Dodatkowe informacje

........................................................................................................................................

Załączniki:

1. Poświadczone za zgodność z oryginałem, opisane kserokopie prawidłowych

dowodów księgowych dokumentujących poniesione wydatki,

2. Dokumentacja fotograficzna po wykonaniu zadania,

3. Protokoły z odbioru prac lub robót,

4. Inne załączniki ……………………………………………………………..

Oświadczam/my, że:

1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny podmiotu,

2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,

3) wszystkie kwoty w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione,

4) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.

........................................................................................................................................

(pieczęć podmiotu)

.......................................................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu)

__________

* niepotrzebne skreślić

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama