reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/60/2015 Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 18 czerwca 2015r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza w Tykocinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 199), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza w Tykocinie nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Tykocin uchwalonego Uchwałą Nr XIV/131/2000 Rady Miejskiej w Tykocinie.

§ 2. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego cmentarza w Tykocinie, zwany dalej planem, składający się z ustaleń zawartych w niniejszej uchwale i rysunku planu.

2. Plan obejmuje obszar istniejącego cmentarza w Tykocinie i jego powiększenia oraz rezerwy wraz z przyległymi odcinkami dróg, o powierzchni 7,3514 ha.

3. Integralną częścią niniejszej uchwały są:

1) załącznik Nr 1 - stanowiący rysunek planu w skali 1:2000;

2) załącznik Nr 2 - zawierający rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

3) załącznik Nr 3 - określający sposób realizacji oraz zasady finansowania, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

§ 3. 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa bez bliższego określenia o:

1) infrastrukturze technicznej - należy przez to rozumieć sieci, urządzenia oraz inne obiekty budowlane służące do przesyłania i dystrybucji płynów, gazów, paliw, energii oraz sygnałów;

2) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linię oddzielającą tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) linii zabudowy nieprzekraczalnej - należy przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć ściana zewnętrzna budynku w kierunku ulicy lub sąsiedniego terenu;

4) osłonie śmietnikowej - należy przez to rozumieć zadaszone miejsce na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych

5) terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony wyróżniającym go spośród pozostałych terenów symbolem;

6) zieleni urządzonej - należy przez to rozumieć tereny pokryte roślinnością na gruncie rodzimym świadomie kształtowaną przez człowieka, o charakterze parkowym jako zieleń ozdoba lub izolacyjna towarzysząca obiektom budowlanym.

2. W odniesieniu do innych określeń i pojęć użytych w uchwale, niewymienionych w ust. 1, należy stosować definicje zawarte w innych obowiązujących przepisach.

§ 4. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające;

3) symbole i oznaczenia terenów;

4) linie zabudowy nieprzekraczalne,

5) granice obszarów pochówków.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne zawarte na rysunku planu, nie wymienione w ust. 1, mają charakter informacyjny.

Rozdział 1.
Przeznaczenie terenów, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu.

§ 5. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1ZC to zabytkowy zespół cmentarza rzymsko - katolickiego, który przeznacza się do dalszego użytkowania jako cmentarz.

2. Przy użytkowaniu terenu, o którym mowa w ust. 1, należy spełnić wszystkie przepisy szczególne w sprawie cmentarzy i chowania zmarłych.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, znajdują się zabytki ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków pod nr ew. 0317 i wpisane do rejestru zabytków decyzją znak RN-KM/4010-59/10 z dnia 15.07.2010 r. (nr rej.A-296 z 15.07.2010 r.):

1) cmentarz rzymskokatolicki- założony w 1795 r. z zabytkowymi nagrobkami i starodrzewem;

2) kościół rzymskokatolicki- z lat 1891 - 1895;

3) kaplica grobowa rodziny Glogerów - z 1885 r.;

4) katakumby - z lat 40-tych XIX w.;

5) brama i mur ogrodzenia cmentarnego - z 1895 r.

4. W zakresie ochrony obiektów zabytkowych, o których mowa w ust. 3 ustala się;

1) prowadzenie bieżących remontów kościoła i kaplic grobowych oraz ogrodzenia i bramy;

2) renowację nawierzchni głównej alei i utwardzenie pozostałych alejek;

3) konserwację najstarszych nagrobków;

4) uporządkowane zieleni.

5. Prowadzenie robót budowlanych, wymienionych w ust. 4 i innych prac przy zabytkach, o których mowa w ust. 3 wymaga uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

§ 6. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2ZC,ZP przeznacza się pod cmentarz i zieleń urządzoną jako powiększenie istniejącego cmentarza oznaczonego symbolem 1ZC.

2. Przed wystąpieniem o wyrażenie zgody na rozszerzenie cmentarza należy przeprowadzić specjalistyczne badania oceniające wpływ cmentarza na czystość wód powierzchniowych i głębinowych.

3. Przy urządzaniu i użytkowaniu terenu, o którym mowa w ust. 1, należy spełnić wszystkie przepisy szczególne w sprawie cmentarzy i chowania zmarłych

4. Na terenie, o którym mowa w ust 1, znajduje się stanowisko archeologiczne st. 33(36-63/21) - punkt osadniczy, nie wpisane do rejestru zabytków, ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków, oznaczone na rysunku planu.

5. W obrębie stanowiska archeologicznego, o którym mowa w ust. 3, prowadzenie robót ziemnych wymaga przeprowadzenia badań archeologicznych, o których zakresie i rodzaju decyduje wojewódzki konserwator zabytków.

6. W zagospodarowaniu terenu, o którym mowa w ust. 1, należy uwzględnić:

1) główną aleję spacerową prowadzona wzdłuż granicy z zabytkowym cmentarzem oznaczonym symbolem 1ZC o szerokości co najmniej 8 m;

2) zakaz lokalizacji grobów ziemnych poza terem wyznaczonym na pochówki na rysunku planu,

3) kolumbaria i obiekty małej architektury;

4) ogrodzenie pełne wzdłuż zewnętrznych granic od strony północnej, wschodniej i południowej;

5) nasadzenia zieleni urządzonej na co najmniej 30% powierzchni terenu, w tym zieleń izolacyjną wzdłuż odrodzenia, o którym mowa w pkt. 4 (wskazany również szpaler drzew) oraz zieleń ozdobną;

6) infrastrukturę techniczną i inne budowle związane z użytkowaniem cmentarza.

§ 7. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3R(ZC), stanowiący grunt rolny, pozostawia się w dotychczasowym rolniczym użytkowaniu jako ewentualną rezerwę na powiększenie cmentarza.

2. W zagospodarowaniu terenu, o którym mowa w ust. 1 należy uwzględnić:

1) kształtowanie nawierzchni w sposób zapobiegający spływaniu wód na teren cmentarza;

2) nasadzenie drzew wokół granic terenu.

§ 8. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 4KP przeznacza się pod ogólnodostępny parking wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.

2. W zagospodarowaniu terenu, o którym mowa w ust. 1 należy uwzględnić:

1) aleję do zabytkowej bramy cmentarza;

2) parking z miejscami postojowymi na samochody osobowe i zatoką na autokar;

3) infrastrukturę techniczną;

4) osłonę śmietnikową;

5) nasadzenia zieleni urządzonej na co najmniej 30% powierzchni terenu w tym polder zbierający wody gruntowe zlokalizowany we wschodniej części terenu (np. niecka wypełnione kamieniami polnymi obsadzona wokół drzewami);

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się możliwość lokalizacji:

1) obiektów tymczasowych związanych ze świętami lub innymi uroczystościami religijnymi;

2) zabudowy stałej lokalizowanej w miejscu wskazanym na rysunku planu nieprzekraczalną linią zabudowy, związanej z pochówkiem, administracją, obsługą sanitarną; techniczną i gospodarczą cmentarza oraz ewentualną sprzedażą kwiatów i zniczy:

a) o wysokości do 10 m (parter z poddaszem),

b) z dachami dwu lub wielospadowymi o kącie nachylenia połaci dachowych od 20o do 40o.

§ 9. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 5KP przeznacza się pod ogólnodostępny parking.

2. W zagospodarowaniu terenu, o którym mowa w ust. 1 należy uwzględnić:

1) drogę pieszą i dojazdową wzdłuż ogrodzenia cmentarza z miejscami postojowymi

2) plac gospodarczy z osłoną śmietnikową;

3) infrastrukturę techniczną;

4) nasadzenia zieleni urządzonej na co najmniej 30% powierzchni terenu, w tym polder zatrzymujący wody opadowe zlokalizowany wzdłuż terenu przy granicy z terenem 2R(ZC).

§ 10. Tereny oznaczony na rysunku planu symbolami 6KD-L i 7KD-D przeznacza się pod drogi, zgodnie z warunkami, o których mowa w §19.

Rozdział 2.
Zasady ochrony środowiska i przyrody oraz krajobrazu kulturowego.

§ 11. W obszarze planu nie występują elementy objęte szczególnymi forami ochrony przyrody.

§ 12. W zakresie ochrony środowiska i krajobrazu kulturowego ustala się :

1) zachowanie istniejącego starodrzewu w zabytkowej części cmentarza - dopuszcza się cięcia pielęgnacyjne;

2) nasadzenie zieleni ozdobnej i izolacyjnej na cmentarzu i parkingach;

3) zagospodarowanie zielenią nowej części cmentarza do czasu wprowadzenia pochówków.

§ 13. W zakresie ochrony wód powierzchniowych i gruntowych ustala się zakaz wprowadzania do wód lub do ziemi - ścieków i wód opadowych niespełniających obowiązujących norm.

§ 14. W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami wprowadza się zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń emitujących zanieczyszczenia do atmosfery w wielkościach ponad normowych.

§ 15. W zakresie gospodarki odpadami ustala się zagospodarowanie odpadów zgodnie z planem gospodarki odpadami dla województwa podlaskiego.

Rozdział 3.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 16. 1. Na terenie planu występują obiekty zabytkowe wymienione i chronione zgodnie z ustaleniami § 5 i § 6.

2. Istniejący cmentarz 1ZC wraz z jego powiększeniem w granicach terenu oznaczonego symbolem 2ZC,ZP stanowi również obiekt dziedzictwa kulturowego.

3. Zasady ochrony obiektów, o których mowa w ust. 1 i 2 określono w §5 i §6.

Rozdział 4.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

§ 17. 1. Przestrzeniami publicznymi na terenie objętym planem są drogi publiczne i parkingi.

2. Szczegółowe zasady kształtowania przestrzeni publicznych zostały określone w §8, §9 i §19.

Rozdział 5.
Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.

§ 18. 1. Na obszarze objętym planem nie wyznacza się terenów do objęcia procedurą scalenia i podziału nieruchomości.

2. Ustala się możliwość podziału istniejących nieruchomości wynikającą z powiększania cmentarza lub administrowania przez różne podmioty w zależności od bieżących potrzeb.

Rozdział 6.
Zasady obsługi komunikacyjnej i zaopatrzenia w infrastrukturę techniczną.

§ 19. Ustala się obsługę komunikacyjną terenu objętego planem istniejącymi drogami:

1) drogą powiatową 5KD - ulicą 11 Listopada, lokalną (jezdnia 1x2 pasy ruchu, obustronne chodniki,

2) drogą gminną 6KD - ulicą dojazdową (jezdnia 1x2 pasy ruchu).

§ 20. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się zaopatrzenie w wodę z istniejącego z wodociągu gminnego.

§ 21. W zakresie odprowadzenia ścieków ustala się odprowadzenie ścieków do gminnej sieci kanalizacyjnej w ul. 11 Listopada. .

§ 22. 1. W zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala się odprowadzenie wód opadowych do gruntu w granicach planu.

2. Wody opadowe narażone na zanieczyszczenie, z powierzchni utwardzonych, przeznaczonych pod komunikację (drogi i parkingi), należy ująć w szczelne systemy kanalizacji deszczowej i po oczyszczeniu w stopniu zgodnym z przepisami odprowadzić je do gruntu na użytkowanym terenie.

Rozdział 7.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

§ 23. 1. Na obszarze planu nie dopuszcza się innych warunków zabudowy niż określono w ustaleniach planu

2. W wyniku lokalizacji nowych miejsc pochówków nie zachodzi potrzeba wyznaczenia terenu ograniczonego użytkowania, gdyż w wyniku uchwalenia planu korzystanie z nieruchomości przyległych do granic planu w sposób dotychczasowy lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem będzie dalej możliwe.

Rozdział 8.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

§ 24. Na obszarze objętym planem nie występują tereny lub obiekty podlegające ochronie, ustalone na podstawie przepisów odrębnych, poza obiektami zabytkowymi: zespołem cmentarza, o którym mowa § 5 ust. 3 oraz stanowiskiem archeologicznym, o którym mowa w § 6 ust. 3.

Rozdział 9.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 25. Do czasu realizacji ustaleń planu, nie ustala się innej możliwości tymczasowego zagospodarowania terenów niż zgodnego ze stanem istniejącym.

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe.

§ 26. Dla obszaru objętego planem nie ustala się stawki procentowej służącej naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, ponieważ w wyniku uchwalenia planu nie nastąpi wzrost wartości nieruchomości.

§ 27. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.

§ 28. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Augustynowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/60/2015
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 18 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/60/2015
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 18 czerwca 2015 r.

Sposób rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza w Tykocinie

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) stwierdza się, że do projektu panu nie wniesiono uwag.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/60/2015
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 18 czerwca 2015 r.

Sposób realizacji zapisanych w planie zagospodarowania przestrzennego cmentarza w Tykocinie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) stwierdza się, że na obszarze planu nie przewiduje się realizacji infrastruktury technicznej należącej do zadań własnych gminy.


Uzasadnienie

Podstawą do podjęcia uchwały jest art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. ze zmianami) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 tj.).

Do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przystąpiono na podstawie uchwały Nr XXXVIII/270/2014 Rady Miejskiej Tykocin z dnia 23 lipca 2014 r. Obszar objęty granicami planu, o powierzchni 7,3514 ha, położony przy ul. 11 Listopada przy wjeździe do miasta od strony Złotorii (droga powiatowa nr 1380 B (Złotoria - Siekierki - Tykocin) obejmuje obszar istniejącego cmentarza w Tykocinie, jego powiększenia i rezerwy wraz z przyległym odcinkiem ul. 11 Listopada i drogi gminnej.

1 Celem opracowania planu jest powiększenie istniejącego cmentarza grzebalnego. Zgodnie art. 1 pkt. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 (Dz.U. z 2011 r. nr 118 poz. 687 z późn. zmianami) założenie lub rozszerzenie cmentarza może nastąpić na terenie przeznaczonym na ten cel w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Gmina Tykocin nie posiada stosownego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, więc plan taki należało sporządzić.

Istniejący cmentarz i działki do niego przyległe są własnością parafii rzymsko-katolickiej "Trójcy Przenajświętszej" w Tykocinie i od lat były rezerwowane na powiększenie cmentarza. Istniejący cmentarz jest zapełniony. Brakuje miejsca na nowe pochówki. Powieszenie cmentarza jest więc sprawą bardzo pilną.

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie cmentarzy należy do zadań własnych gminy. Istniejący cmentarz parafialny jest jedynym czynnym miejscem pochówku zmarłych w Tykocinie

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plan miejscowy nie może naruszać ustaleń studium.

Na rysunku "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Tykocin" przedstawiającym kierunki oznaczono istniejący cmentarz oraz rezerwę terenu na jego powiększenie. Opracowany plan jest zgodny z ustaleniami Studium.

Projekt przedmiotowego planu został sporządzony zgodnie z procedurą określoną w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jednocześnie został poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, określonej w art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm).

Do projektu planu nie płynął żaden wniosek. Nie złożono również uwag do wyłożonego projektu planu do publicznego wglądu.

W związku z uchwaleniem planu gmina Tykocin nie musi ponieść jakichkolwiek kosztów związanych z realizacją realizacji infrastruktury technicznej należącej do zadań własnych gminy. Istniejący wodociąg i kanalizacja zaspokoją potrzeby zasilania w infrastrukturę techniczną.

Jednak realizacja ustaleń planu będzie wymagała nakładów związanych z urządzeniem cmentarza i parkingów. Jest to jedyny cmentarz w Tykocinie. Jego rozszerzenie i budowa parkingów będą inwestycjami celu publicznego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Przybysz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama