reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/35/2015 Rady Mejskiej w Suchowoli

z dnia 25 czerwca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2015 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 161.914,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 63.018,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 100.900,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.004,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów - 22.124.575,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 21.447.913,00 zł

b) dochody majątkowe - 676.662,00 zł

2) Plan wydatków - 20.304.169,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 19.627.507,00 zł

b) wydatki majątkowe - 676.662,00 zł Nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 1.820.406,00 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 6. Objaśnienia do Uchwały stanowi Załącznik Nr 3.

§ 7. Wprowadza się zmiany w Załączniku "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/35/2015
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

720

Informatyka

203 202,00

0,00

203 202,00

72095

Pozostała działalność

203 202,00

0,00

203 202,00

2337

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

61 322,00

61 018,00

122 340,00

6637

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

141 880,00

- 61 018,00

80 862,00

852

Pomoc społeczna

719 300,00

98 896,00

818 196,00

85295

Pozostała działalność

261 300,00

98 896,00

360 196,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

261 300,00

98 896,00

360 196,00

Razem:

19 237 752,00

98 896,00

19 336 648,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

2 033 209,00

0,00

2 033 209,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 027 000,00

- 2 000,00

2 025 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2 027 000,00

- 2 000,00

2 025 000,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

4 300,00

2 000,00

6 300,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

4 300,00

2 000,00

6 300,00

Razem:

2 787 927,00

0,00

2 787 927,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/35/2015
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Rodzaj: Porozumienia z JST

Razem:

20 398,00

0,00

20 398,00

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

738 495,00

- 3,00

738 492,00

60016

Drogi publiczne gminne

738 495,00

- 3,00

738 492,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

358 553,00

- 3,00

358 550,00

720

Informatyka

135 139,00

3,00

135 142,00

72095

Pozostała działalność

135 139,00

3,00

135 142,00

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

9 865,00

- 1,00

9 864,00

4307

Zakup usług pozostałych

6 691,00

1,00

6 692,00

6067

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

52 284,00

1,00

52 285,00

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

9 225,00

2,00

9 227,00

852

Pomoc społeczna

1 432 800,00

98 896,00

1 531 696,00

85295

Pozostała działalność

391 300,00

98 896,00

490 196,00

3110

Świadczenia społeczne

391 300,00

98 896,00

490 196,00

Razem:

17 396 948,00

98 896,00

17 495 844,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

2 033 209,00

0,00

2 033 209,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 027 000,00

- 2 000,00

2 025 000,00

3110

Świadczenia społeczne

1 921 636,00

- 2 000,00

1 919 636,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

4 300,00

2 000,00

6 300,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

4 300,00

2 000,00

6 300,00

Razem:

2 787 927,00

0,00

2 787 927,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/35/2015
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Objaśnienia

W dziale 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 100.896,00 zł, w tym:

- na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin
w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania o kwotę 98.896,00 zł (pismo Nr FB.-II.3111.2212015.MA z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego),

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w 2015 roku - 2.000,00 zł (Pismo Nr FB.-II.3111.252.2015.MA z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku) jak również zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 2.000,00 zł ze względu na zmniejszenie dotacji na świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W dziale 720 "Informatyka" dokonano zmian w planie wydatków o kwotę 61.018,00 zł (Uchwała Nr VIII/33/2015 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 25 maja 2015 r.), natomiast zmian w planie dochodów nie dokonano.

W związku z powyższym dokonuje się zmian w planie po stronie dochodów o kwotę 61.018,00 zł
o taką samą kwotę jak wydatki. Dotyczy to zadania: zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego".


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/35/2015
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 r.

L.p

Rozdział

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja

Rok rozp. - zakoń.

Wartość nakładów ogółem

Środki poniesione

do 31.12.2014 r.

Środki

wynikające

z planu na 2015 r.

- ogółem

w tym:

Środki pozab.

Planowane do pozyskania z

funduszy unijnych

i innych źródeł

środki własne budżetowe

Kredyty długoterminowe

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

72095

Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego - Część II - Administracja Samorządowa"

2014-2015

105.904,00

44.392,00

61.512,00

61.512,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

92601

Przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne lekkoatletyczne przy ZS w Suchowoli, w tym:

2015-2016

1.324.497,00

0,00

160.000,00

110.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

- dokumentacja

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- nadzór

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3.

75412

Agregat wysokościeniowy AWP - 40/40 (gaśniczo - wodno - piankowy) dla OSP Wólka

2015

19.000,00

0,00

19.000,00

8.200,00

0,00

0,00

10.800,00

0,00

4.

90005

Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Suchowola

2015

24.600,00

0,00

24.600,00

24.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

60016

Przebudowa drogi gminnej

2015

358.550,00

0,00

358.550,00

358.550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RAZEM

1.832.551,00

44.392,00

623.662,00

562.862,00

0,00

50.000,00

10.800,00

0,00

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Radkiewicz Adwokaci i Radcowie Prawni

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama