reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/44/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 3.181.457 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.181.457 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmiany w załączniku nr 3 i 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr V/24/15 z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Białostocka na rok 2015, który otrzymuje brzmienie jak załączniki nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 39.612.743 zł

1) dochody bieżące - 34.435.134 zł

2) dochody majątkowe - 5.177.609 zł.

2. Plan wydatków ogółem - 39.619.743 zł

1) wydatki bieżące - 33.169.745 zł

2) wydatki majątkowe - 6.449.998 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/44/15
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/44/15
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/44/15
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 roku

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/44/15
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział

Rozdział

Paragraf

Podmiot dotowany

Kwota dotacji /w zł/

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

600

60014

6300

Powiat Sokólski - Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych o nr 1340B, 1344B poprzez ich integrację z drogą krajową nr 8 i wojewódzką nr 670 na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka - dofinansowanie

1126251

600

60014

6300

Powiat Sokólski - Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych nr 1251B na odcinku Bieniowce-Butrymowce-Kudrawka nr 1255B na odcinkach: Różanystok - Grzebienie - Butrymowce, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gm. Nowy Dwór, pow. Sokólski, woj. podlaskie - dofinansowanie

308929

750

75020

2710

Powiat Sokólski - Dofinansowanie utworzenia i funkcjonowania delegatury Wydziału Komunikacji i Dróg w Starostwie Powiatowym w Sokółce w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej

17071

851

85195

2710

Powiat Sokólski - Dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej i Sokółce

21372

921

92109

2480

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej

627600

921

92116

2480

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej

399800

Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

750

75023

2360

Wspieranie programów aktywizujących i integrujących środowisko lokalne

5000

801

80101

2540

Prowadzenie Szkół Podstawowych w Bagnach, Reszkowcach, Suchodolinie, Kamiennej Nowej

1350554

801

80101

2830

Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - Szkoła Podstawowa w Bagnach, Reszkowcach, Suchodolinie, Kamiennej Nowej

5853

801

80103

2540

Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Bagnach, Reszkowcach, Suchodolinie, Kamiennej Nowej

207414

801

80104

2540

Prowadzenie Punktów Przedszkolnych

160969

801

80149

2540

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - oddziały przedszkolne w szkole podstawowej w Bagnach, Reszkowcach, Suchodolinie, Kamiennej Nowej

22508

801

80150

2540

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - Szkoła Podstawowa w Bagnach, Reszkowcach, Suchodolinie, Kamiennej Nowej

128853

851

85154

2630

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych

30000

851

85195

2630

Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych

20000

900

90095

2630

Ochrona środowiska

5000

921

92120

2720

Ochrona zabytków

10000

926

92605

2830

Sport

216000

Ogółem

1710476

2897698

55000


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/44/15
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2015 rok

1. Zmniejszono wysokość dochodów w dziale 758 - "Różne rozliczenia" o kwotę 19.572 zł z tytułu zmniejszenia części wyrównawczej subwencji ogólnej.

2. Zwiększono wysokość dochodów w dziale 600 - "Transport i łączność" o kwotę 3.252.502 zł w ramach pomocy finansowej z tytułu dotacji z Powiatu Sokólskiego na realizację zadania p.n: "Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych o nr 1340B, 1344B poprzez ich integrację z drogą krajową nr 8 i wojewódzką nr 670 na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka - Etap I" dofinansowanego z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 1.626.251 zł, udział Powiatu 500.000 zł, udział Gminy 1.126.251 zł.

3. Zmniejszono wysokość dochodów w dziale 756 - "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" o kwotę 58.456 zł z tytułu udziału gminy w podatek dochodowym od osób fizycznych.

4. Zwiększono wysokość wydatków:

1) w dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" w kwocie 1.500 zł z przeznaczeniem na nagrody dla hodowców zwierząt,

2) w dziale 750 - "Administracja publiczna" w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na promocję gminy,

3) w dziale 758 - "Różne rozliczenia" w kwocie 110 z przeznaczeniem na odsetki od nienależnej części subwencji wyrównawczej,

4) w dziale 926 - "Kultura fizyczna" w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na zadania w zakresie kultury fizycznej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

5. Zwiększono wysokość dotacji na podstawie umowy Nr 0752/1013002/2015 zawartej z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 3.255 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod tytułem "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" dla jednostki OSP w Reszkowcach.

6. Zwiększono wysokość dotacji na podstawie umowy Nr 0751/1013001/2015 zawartej z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 3.728 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod tytułem "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" dla jednostki OSP w Olszy.

7. Przeniesień pozostałych wydatków dokonano w związku z bieżącą realizacją budżetu.


[1]) Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 532.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama