reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 38/2015 Wójta Gminy Filipów

z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/9/2014 Rady Gminy Filipów z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 5.353 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 96.029 zł a zmniejsza o kwotę 90.676 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2015 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 13.304.023 zł:

- bieżące - 12.404.570 zł,

- majątkowe - 899.453 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 13.304.023 zł:

- bieżące - 11.464.757 zł,

- majątkowe - 1.839.266 zł.

§ 3. Na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznacza się:

1) wolne środki w kwocie 359.915 zł wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

2) planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 170.085 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt


Sylwester Koncewicz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2015
Wójta Gminy Filipów
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2015 rok

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

20 211,00

5 103,00

25 314,00

80101

Szkoły podstawowe

11 759,00

2 830,00

14 589,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

11 759,00

2 830,00

14 589,00

80110

Gimnazja

7 852,00

2 273,00

10 125,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

7 852,00

2 273,00

10 125,00

852

Pomoc społeczna

1 816 115,00

250,00

1 816 365,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

1 450,00

250,00

1 700,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 450,00

250,00

1 700,00

Razem:

2 125 057,00

5 353,00

2 130 410,00

Na ogólne dochody w wysokości 13.304.023 zł złożyły się:

1. Dochody bieżące w kwocie 12.404.570 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 41.062 zł,

- wpływy pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska - 12.000 zł,

- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 27.806 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 899.453 zł, w tym:

- dochody z tytułu sprzedaży majątku oraz prawa użytkowania wieczystego - 4.000 zł,

- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 660.082 zł.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2015
Wójta Gminy Filipów
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2015 rok

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

1 046 942,00

0,00

1 046 942,00

60016

Drogi publiczne gminne

926 942,00

0,00

926 942,00

4300

Zakup usług pozostałych

78 651,00

- 1 509,00

77 142,00

4430

Różne opłaty i składki

0,00

1 509,00

1 509,00

750

Administracja publiczna

1 715 215,00

0,00

1 715 215,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 290 424,00

- 9 000,00

1 281 424,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

810 307,00

- 60 000,00

750 307,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

54 421,00

25 000,00

79 421,00

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

3 731,00

- 2 246,00

1 485,00

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

659,00

- 397,00

262,00

4300

Zakup usług pozostałych

76 120,00

25 000,00

101 120,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

5 000,00

1 000,00

6 000,00

6067

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

35 995,00

2 246,00

38 241,00

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

6 351,00

397,00

6 748,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

9 000,00

4 000,00

13 000,00

4430

Różne opłaty i składki

9 000,00

4 000,00

13 000,00

75095

Pozostała działalność

303 615,00

5 000,00

308 615,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

35 000,00

5 000,00

40 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

168 006,00

0,00

168 006,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

168 006,00

0,00

168 006,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

19 000,00

- 500,00

18 500,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 326,00

500,00

1 826,00

801

Oświata i wychowanie

4 415 299,00

0,00

4 415 299,00

80106

Inne formy wychowania przedszkolnego

106 497,00

2 324,00

108 821,00

4430

Różne opłaty i składki

2 326,00

2 324,00

4 650,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

309 516,00

- 2 324,00

307 192,00

4300

Zakup usług pozostałych

82 650,00

- 2 324,00

80 326,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

154 151,00

0,00

154 151,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7 000,00

- 3 000,00

4 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

145,00

3 000,00

3 145,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

185 099,00

0,00

185 099,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

133 099,00

- 15 750,00

117 349,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

0,00

6 500,00

6 500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

3 000,00

4 000,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

0,00

1 000,00

1 000,00

4260

Zakup energii

0,00

1 000,00

1 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

1 000,00

1 000,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

0,00

150,00

150,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

300,00

300,00

4430

Różne opłaty i składki

0,00

500,00

500,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 880,00

2 000,00

4 880,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

0,00

300,00

300,00

852

Pomoc społeczna

1 215 567,00

0,00

1 215 567,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

81 051,00

0,00

81 051,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

0,00

100,00

100,00

4260

Zakup energii

0,00

350,00

350,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

350,00

- 350,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

13 108,00

- 100,00

13 008,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

170 000,00

- 4 000,00

166 000,00

3110

Świadczenia społeczne

169 000,00

- 4 000,00

165 000,00

85216

Zasiłki stałe

103 680,00

- 400,00

103 280,00

2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

680,00

- 400,00

280,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

282 015,00

4 400,00

286 415,00

4260

Zakup energii

1 000,00

400,00

1 400,00

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

4 000,00

14 000,00

Razem:

11 173 614,00

0,00

11 173 614,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

20 211,00

5 103,00

25 314,00

80101

Szkoły podstawowe

11 759,00

2 830,00

14 589,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

116,00

28,00

144,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

11 643,00

2 802,00

14 445,00

80110

Gimnazja

7 852,00

2 273,00

10 125,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

78,00

22,00

100,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

7 774,00

2 251,00

10 025,00

852

Pomoc społeczna

1 816 114,00

250,00

1 816 364,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 758 100,00

0,00

1 758 100,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

100,00

- 100,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

100,00

1 100,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

1 450,00

250,00

1 700,00

3110

Świadczenia społeczne

1 421,00

246,00

1 667,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

29,00

4,00

33,00

Razem:

2 125 056,00

5 353,00

2 130 409,00

Na ogólne wydatki w kwocie 13.304.023 złożyły się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 11.464.757 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych - 8.179.317 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.315.277 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 2.864.040 zł,

2) dotacje na zadania bieżące - 373.963 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.648.454 zł,

4) wydatki na na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 175.023 zł.

5) wydatki na obsługę długu - 88.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.839.266 zł:

1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 782.545 zł.


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 38/2015
Wójta Gminy Filipów
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Objaśnienie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Ad zał. Nr 1 - Nr 2. Dokonane zmiany w planie związane są z:

- zwiększeniem dotacji na wypłatę dodatku energetycznego,

- przyznaniem dotacji na zakup podręczników dla uczniów Zespołu Szkół w Filipowie.

Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu gminy.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marta Dobrzycka

Wykładowca Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, gdzie prowadzi zajęcia z autorskiego przedmiotu “Dyplomacja w służbach publicznych”

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama