reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/35/15 Rady Gminy Jaświły

z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. art. 211, 212, 214-217, art. 220 i art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379), Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych gminy na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych gminy na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą pomniejsza nadwyżkę budżetu roku bieżącego o kwotę 142.409,15 zł, która wyniesie 47.242,85 zł. Kwotę tak ustalonej nadwyżki przeznacza się w całości na spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Zwiększa się plan przychodów z wolnych środków o 142.409,15 zł zł, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek do wysokości 379.328,15 zł i przeznacza na spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

3. W związku z powyższym wprowadza się zmiany w załączniku do uchwały budżetowej na rok 2015 pn. "Budżet gminy na 2015 rok - zbiorczo", zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W związku ze zmianą wydatków na zadania inwestycyjne, dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej na rok 2015 pn. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie gminy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem 15.973.220,64 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 14.782.766,17 zł

2) dochody majątkowe - 1.190.454,47 zł

2. Wydatki ogółem - 15.925.977,79 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 14.411.914,25 zł

2) wydatki majątkowe - 1.514.063,54 zł

3. Nadwyżka budżetu w kwocie 47.242,85 zł, którą przeznacza się na spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

4. Przychody ogółem w kwocie 379.328,15 zł, w tym:

1) z wolnych środków z lat ubiegłych wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek - 379.328,15 zł,

5. Rozchody ogółem w kwocie 426.571 zł, w tym:

1) spłata kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu - 270.260,00 zł,

2) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 156.311,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Robert Wojtkielewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/35/15
Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Wykaz zmian dochodów budżetowych na rok 2015


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/35/15
Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2015


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/35/15
Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Budżet gminy na 2015 rok - zbiorczo (po zmianach)

Wyszczególnienie

Kwota zł

Wyszczególnienie

Kwota zł

I. DOCHODY, w tym:

15.973.220,64

III. WYDATKI, w tym:

15.925.977,79

- dochody bieżące

14.782.766,17

- wydatki bieżące

14.411.914,25

- dochody majątkowe

1.190.454,47

- wydatki majątkowe

1.514.063,54

II. PRZYCHODY, w tym:

379.328,15

IV. ROZCHODY, w tym:

426.571,00

- z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

379.328,15

- spłata długoterminowych kredytów i pożyczek, z tego:

426.571,00

1. spłata pożyczki długoterminowej do WFOŚiGW zaciągniętej w X.2011 r.

32.760,00

2. spłata pożyczki zaciągniętej w X.2012 r. w WFOŚiGW na finansowanie planowanego deficytu

50.000,00

3. spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w VI. 2012 r. na finansowanie planowanego deficytu w BGK O/Białystok

187.500,00

4. spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w XI.12 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych

w BS Mońki

58.784,00

5. spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w XI.13 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych

w BS Mońki

97.527,00

Razem I + II

16.352.548,79

RAZEM III + IV

16.352.548,79

1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy w roku 2015 stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 47.242,85 zł, którą przeznacza się na spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Przychody z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynoszą 379.328,15 zł.

3. Rozchody w kwocie łącznej 426.571 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych z lat ubiegłych.

Przewodniczący Rady


Robert Wojtkielewicz


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/35/15
Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 roku - po zmianach

Nazwa zadania

inwestycyjnego i

jego lokalizacja

Rok

rozp.

zak.

Wartość kosztorys.

zadania

Dotych-czas ponie- sione

wydatki do końca 2014r.

Środki

wynikające

z planu

na 2015 r.

ogółem

w tym

Wydatki planowane do poniesienia w latach przyszłych

Środki

własne

budżetu

Środki z

fund.

celo-wych

FOGR

Środki do pozyskania

z UE*

(umowy o pomocy podpisane)

Inne źródła, kredyty i pożyczki

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. .Budowa kanału sanitarnego tłocznego i sieci wodociągowej we wsi Jaświły i Jaświłki w ramach PROW na lata 2007-2013

Dz. 010, rozdz. 01010 § 6059 i 6057

2014- 2015

185.188

-

185.188

77.671

-

107.517

-

-

2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji do wsi Mikicin i Brzozowa w ramach PROW na lata 2007-2013

Dz. 010, rozdz. 01010 § 6059

2015

60.000

-

60.000

60.000

-

-

-

-

3. Przebudowa drogi Nr 1357B na odcinku Bobrówka - Kamionka długości 995 mb

Dz. 600, rozdz. 60014 § 6050

2015

409.027

-

409.027

102.257

-

-

102.2571)

204.5132)

-

4. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, Administracja samorządowa

Dz. 720, rozdz. 72095 § 6067 i 6069

2014-2015

86.850,73

21.740,25

65.110,48

9.766,57

-

55.343,91

-

-

5. Kolektory słoneczne w gminie Jaświły

Dz. 900, rozdz. 90005 § 6057 i 6059

2015

503.823,50

-

503.823,50

135.811,50

-

368.012,00

-

6. Opracowanie projektów przebudowy dróg gminnych Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050

2015

40.357

-

40.357

40.357

-

-

-

-

7. Budowa wiaty przystankowej we wsi Mociesze

Dz. 600, rozdz. 60004 § 6050

2015

3000

-

3000

3000

-

-

-

-

8. Zakup aparatu fotograficznego cyfrowego do Gimnazjum w Jaświłach, Dz. 801, rozdz. 80101 § 6060

2015

4.349

-

4.349

4.349

-

-

-

-

9. Zakup drabiny przenośnej do OSP Jaświły Dz. 754, rozdz. 75412 § 6060

2015

3.600

-

3.600

3.600

-

-

-

-

10. Budowa wodociągu wiejskiego we wsi Jaświły Dz. 010, rozdz. 01010 § 6050

2015

30.000

-

30.000

30.000

-

-

-

-

11. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie, Dz. 600, rozdz. 60016 § 6057

2015

65.568,56

-

65.568.56

-

-

-

65.568,563)

RAZEM

1.391.763,79

21.740,25

1.370.023,54

466.812,07

-

530.872,91

372.338,56

-

1) Kwota dofinansowania z budżetu Powiatu Monieckiego na podstawie zawartego umowy o partnerstwie z dnia 25.09.2014 r. w sprawie realizacji inwestycji oraz przekazania Gminie Jaświły w zarząd drogi powiatowej nr 1357B

2) Kwota przewidziana do dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

3) Kwota dotacji na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na wspólnej realizacji Projektu ujęta na podstawie umowy wykonawczej Nr 18/2015 zawartej z Województwem Podlaskim w dniu 29.06.2015 r. na udzielenie dotacji celowej. Inwestycja będzie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Przewodniczący Rady


Robert Wojtkielewicz


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/35/15
Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Do załącznika Nr 1:

Zmiana planowanych dochodów na realizację zadań własnych została dokonana:

- w zakresie dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 71.693,56 zł, w tym w:

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo; zwiększono plan środków do pozyskania z PROW na lata 2007-2013 w rozdz. 01010 § 6207 o kwotę 4.125 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem z Programu na "Budowę kanału sanitarnego tłocznego i sieci wodociągowej we wsi Jaświły i Jaświłki". Zadanie ujęto w pozycji 1 Wykazu zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 roku, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dz. 600 - Transport i łączność; wprowadzono środki z dotacji celowej z Województwa Podlaskiego w rozdz. 60016 § 6637 w kwocie 65.568,56 zł na podstawie umowy wykonawczej Nr 18/2015 zawartej w dniu 29.06.2015 r. na udzielenie dotacji celowej na sfinansowanie Projektu pn. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie. Inwestycja będzie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

3. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 6290 - przeniesiono środki z dotacji celowej Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP w kwocie 2.000 zł na zakupy środków trwałych dla OSP Brzozowa z wprowadzonej wcześniej dotacji na zakupy bieżące.

- w zakresie dochodów bieżących zwiększono o kwotę 78.426,73 zł, w tym w:

1. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 2700 - zmiana wynika z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 7.973 zł ze środków KG PSP na zakup wyposażenia bieżącego dla jednostek uczestniczących w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego, w tym OSP Jaświły - 4440 zł i OSP Zabiele 3.533 zł oraz przeniesienia dotacji celowej KG PSP w kwocie 2.000 zł, omyłkowo ujętej w dochodach bieżących, do dochodów majątkowych.

2. Dz. 801 - Oświata i wychowanie, zwiększono środki z rezerwy celowej łącznie o kwotę 28.423,53 zł, w tym w rozdz. 80101 § 2010 o kwotę 14.998,89 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych do Zespołu Szkół w Jaświłach na kwotę 11.539,15 zł i do SP w Dolistowie na kwotę 3.459,74 zł oraz w rozdz. 80110 § 2010 o kwotę 13.424,64 zł na zakup wymienionych materiałów do Gimnazjum w Jaświłach. Plan zwiększono na podstawie pism PUW w Białymstoku nr FB-II.3111.155.2015.BB z dnia 7.05.15 r. i 25.06.15 r.

3. Dz. 852 - Pomoc społeczna. Zwiększenia dokonano w rozdz. 85212 § 0920 w związku z otrzymaną wpłatą odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego o kwotę 1,20 zł oraz w rozdz. 85295 § 2030 o kwotę 44.029 zł w ramach otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie dożywiania zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 11.06.2015 r. znak: FB-II.311.221.2015.MA.

Do załącznika Nr 2:

Zmiana planowanych wydatków majątkowych została dokonana w:

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo w rozdz. 01010 § 6057 o kwotę 4.125 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem z PROW na lata 2007-2013 inwestycji ujętej w poz. 1 objaśnień do zmian dochodów.

2. Dz. 600 - Transport i łączność; wprowadzono środki w rozdz. 60016 § 6057 z przydzielonej dotacji celowej z Województwa Podlaskiego na sfinansowanie wspólnego Projektu pn. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie, zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie zadania. W ramach inwestycji na terenie gminy Jaświły zostanie dokonane oznakowanie szlaków rowerowych na drogach gminnych oraz budowa miejsca obsługi rowerzystów (MOR) we wsi Dolistowo Stare na kwotę łączną 65.568,56 zł.

3. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne. Zmiany w § 6060 wynikają ze zwiększenia wydatków majątkowych łącznie o 8.460 zł, z tego: na zakup pompy pływającej do OSP Brzozowa w kwocie 4.860 zł, w tym z dotacji KG PSP - 2.000 zł oraz z przeniesienia kwoty 3600 zł z wydatków bieżących.

Zmiany planowanych wydatków bieżących do wysokości otrzymanych dochodów zostało dokonane w następujących działach:

Zadania zlecone:

1. Dz. 801 - Oświata i wychowanie, zwiększono plan łącznie o 28.423,53 zł, z tego: w rozdz. 80101 § 4240 - zwiększono środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych do szkół podstawowych o kwotę 14.998,89 zł oraz w rozdz. 80110 § 4240 o kwotę 13.424,64 zł z przeznaczeniem na zakup wymienionych wyżej podręczników i materiałów do gimnazjum.

Zadania własne:

1. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne. Zmiana wydatków na zakupy bieżące w § 4210 wynika z wprowadzenia środków z dotacji KG PSP w kwocie 7.973 zł dla jednostek OSP uczestniczących w KSRG, przeniesienia części wydatków bieżących do wydatków majątkowych, w tym na zakup zakup drabiny do OSP Jaświły za 3.600 zł i pompy pływającej Niagara do OSP Brzozowa za 4.860 zł. Zmiany powyższe spowodowały zmniejszenie łącznych wydatków w § 4210 o kwotę 487 zł.

2. 2. Dz. 852 - Pomoc społeczna, zwiększono plan w rozdz. 85212 § 4580 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń podlegające przekazaniu do PUW w Białymstoku o kwotę 1,20 zł oraz w rozdz. 85295 § 3110 - wydatki na dożywianie dzieci w szkołach zwiększono o 44.029 zł, stosownie do otrzymanego pisma PUW w Białymstoku.

Wprowadzono do planu wydatków środki stanowiące nadwyżkę dochodów nad poniesionymi wydatkami w zakresie:

1. Środków pochodzących z uzyskanych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, nie wykorzystanych na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie łącznej 14.624,61 zł, w tym w Dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 § 4210 - zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.624,51 zł i w tym samym rozdziale zwiększono plan § 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 4.000 zł, z przeznaczeniem na działania wynikające z Programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

2. Środków pozyskanych z opłat za gospodarowanie odpadami, nie wykorzystanych w latach 2013-2014 na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami, w tym w Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 § 4300 - opłaty za odbiór i utylizację odpadów komunalnych w kwocie 126.784,64 zł. Z tej sumy w roku 2013 nadwyżka z gospodarowania odpadami wyniosła 87.304,31 zł, z roku 2014 - 39.480,33 zł.

Dalsze zmiany wydatków dotyczyły przeniesienia planu w zakresie zadań własnych z wydatków bieżących do wydatków majątkowych, w tym:

1. w Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarow a, zmniejszono środki na zakupy bieżące wyposażenia w rozdz. 75412 § 4210 o kwotę 3.600 zł, zwiększono plan wydatków majątkowych w rozdz. 75412 § 6060 o kwotę 3.600 zł na zakup środków trwałych do OSP, opisanych wyżej.

2. w Dz. 801 - Oświata i wychowanie, zmniejszono środki w rozdz. 80110 § 4210 o 4.349 zł i przeniesiono na zwiększenie wydatków na zakup aparatu cyfrowego w rozdz. 80010 § 6060 w kwocie 4.349 zł.

Powyższe przeniesienia były ujęte w Zarządzeniu nr 22/15 Wójta Gminy Jaświły w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. z 30.04.2015 r. i zostały uchylone w tej części przez RIO w Białymstoku.

Ponadto część środków z Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 4210 w kwocie 4.500 zł przeniesiono do Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 3240 z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla uczniów za wyniki w nauce w kwocie 4.500 zł.

Na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Mońkach przeznaczono kwotę 1.000 zł na zorganizowanie dodatkowych służb zewnętrznych w celu zabezpieczenia imprez organizowanych na terenie gminy Jaświły. Pomoc policji zostanie udzielona z rozdz. 75405 § 3000 przez Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Mońkach na w/w cel.

Łącznie wydatki zostały zwiększone o kwotę 292.529,44 zł, natomiast dochody o 150.120,29 zł. Różnica w wysokości 142.409,15 zł będzie pokryta z planowanych dochodów budżetu i spowoduje zmniejszenie nadwyżki bieżącej budżetu gminy przeznaczonej na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Po dokonaniu powyższych zmian planowana nadwyżka bieżąca wyniesie 47.242,85 zł i będzie przeznaczona na spłaty zobowiązań pożyczkowych z lat ubiegłych. Plan spłat zobowiązań wynosi 426.571 zł, a zatem reszta będzie spłacana z wolnych środków z lat ubiegłych. Uchwałą Rady z dnia 19.05.15 r. zaangażowane wolne środki stanowiły kwotę 236.919 zł, po zmianach ujętych w niniejszej uchwale zaangażowane wolne środki wyniosą 379.328,15 zł.

Przewodniczący Rady


Robert Wojtkielewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Narkiewicz-Tarłowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama