reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 52/IX/15 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 8 lipca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 211, art. 212 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. W załączniku "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015" wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 2.

§ 3. W załączniku "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej" wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 3.

§ 4. W załaczniku "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych" wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 4.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 5.

§ 6. Po dokonanych zmianach:

- plan dochodów ogółem wynosi:12.891.106 zł w tym: dochody bieżące 12.185.914 zł dochody majątkowe 705.192 zł

- plan wydatków ogółem wynosi:12.891.106 zł w tym: wydatki bieżące 11.217.432 zł wydatki majątkowe 1.673.674 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Jan Misiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 52/IX/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 8 lipca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 52/IX/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 8 lipca 2015 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015

w zł

L.p.

Dział

Rozdział

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)

Z tego źródła finansowania

Dochody własne j.s.t.

Nadwyżka
budżetowa

z lat ubiegłych

Środki z innych źródeł (wpłaty ludności)

Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 u. f. p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

010

01010

6057

6059

Regulacja systemu wodociągowo-wodnego poprzez budowę kanalizacji deszczowej i przebudowę części wodociągu w miejscowości Mystki-Rzym - Etap II

774.888

774.888

301.273

473.615

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

2.

010

01010

6057

6059

Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóski-Falki, Gmina Wysokie Mazowieckie

129.371

129.371

50.346

79.025

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

3.

010

01010

6050

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kolektora sanitarnego w miejscowości Brzóski-Falki

48.160

48.160

48.160

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym fundusz sołecki - 8.534 zł

4.

600

60016

6050

Umocnienie poboczy płytami ażurowymi i montaż barierek ochronnych na drodze relacji Mystki-Rzym - Brzóski-Brzezińskie

16.294

16.294

16.294

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

5.

600

60016

6050

Zakup 4 wiat przystankowych wraz z urządzeniem terenu wokół nich w m. Faszcze(2) i Brzóśki Stare(1), Nowa Ruś (1)

20.500

20.500

20.500

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym fundusz sołecki - 5.402 zł

6.

600

60016

6050

Wykonanie placu z kostki brukowej wokół wiaty przystankowej w miejscowości Tybory-Olszewo

8.602

8.602

8.602

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

7.

600

60016

6050

Ułożenie chodnika z kostki brukowej w m. Jabłonka Kościelna

6.499

6.499

6.499

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

8.

720

72095

6067

6069

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

103.788

103.778

15.568

88.220

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

9.

750

75023

6050

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku urzędu gminy

30.000

30.000

30.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

10.

754

75412

6050

Modernizacja bramy wjazdowej w garażu OSP w Starej Rusi - montaż automatyki i panelu okiennego

5.300

5.300

5.300

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

11.

754

75412

6060

Zakup agregatu oddymiającego dla OSP Stara Ruś

6.500

6.500

6.500

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

12.

754

75412

6060

Zakup motopompy szlamowej wtx-30 dla OSP Miodusy Wielkie

6.200

6.200

6.200

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

13.

900

90015

6050

Montaż hybrydowej lampy oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Osipy

12.000

12.000

12.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym fundusz sołecki - 5.311 zł

14.

900

90015

6050

Montaż lamp oświelenia ulicznego w miejscowościach: Brzóski-Brzezińskie, Jabłonka Kościelna, Michałki, Miodusy Wielkie, Miodusy-Stasiowięta, Mścichy, Osipy-Lepertowizna, Osipy-Wydziory Pierwsze, Osipy-Zakrzewizna.

165.805

165.805

165.805

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym fundusz sołecki - 33.522 zł

15.

900

90095

6050

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach: Brzóski-Brzezińskie, Brzóski-Tatary, Buczyno-Mikosy, Dąbrowa-Dzięciel, Święck-Nowiny, Tybory-Olszewo i Tybory-Wólka.

59.077

59.077

59.077

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym fundusz sołecki - 38.873 zł

16.

921

92109

6050

Montaż 2 klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Osipach-Kolonii

10.000

10.000

10.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

17.

921

92109

6050

Montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Święcku-Wielkim

18.000

18.000

18.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

18.

921

92109

6050

Ułożenie parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Wólka Duża

6.173

6.173

6.173

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie w całości z funduszu sołeckiego

19.

926

92601

6050

Montaż piłkochwytów na boisku w miejscowości Brzóski-Gromki

6.173

6.173

6.173

Urząd Gminy Wysokie z wyodrębnionego funduszu sołeckiego

20.

926

92695

6050

Urządzenie placów zabaw w miejscowościach Brzóski-Brzezińskie, Michałki i Miodusy-Stasiowięta, Bryki, Brzóski-Tatary

65.549

65.549

65.549

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym fundusz sołecki - 21.311 zł

OGÓŁEM

1.498.879

1.498.879

858.019

640.860

x

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Jan Misiewicz


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 52/IX/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 8 lipca 2015 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

w zł

Lp.

Nazwa i cel programu, projektu lub zadania

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Nazwa funduszu

Nazwa jednostki realizującej zadanie

Rok budżetowy 2015

z tego źródła finansowania

Wydatki własne j.s.t.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

Pozostałe
(w tym środki wymienione w art.5 ust 1 pkt.3)

Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt. 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Projekt pn. "Regulacja systemu wodociągowo-wodnego poprzez budowę kanalizacji deszczowej i przebudowę części wodociągu w miejscowości Mystki-Rzym" - Etap II

774.888

774.888

301.273

473.615

PROW 2007-2013 Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

2.

Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóski-Falki, Gmina Wysokie Mazowieckie

129.371

129.371

50.346

79.025

PROW 2007-2013 Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

3.

Projekt pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa"

107.343

107.343

16.101

91.242

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

4.

Projekt pn. "URWIS - Umiem, Rozumiem, Wiem i Stosuję"

224.940

224.940

15.937

10.390

198.613

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Zespół Szkół w Jabłonce Kościelnej

OGÓŁEM:

1.236.542

1.236.542

383.657

10.390

842.495

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Jan Misiewicz


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 52/IX/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 8 lipca 2015 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych

w zł

L.p.

Dział

Rozdział

§

Nazwa jednostki

Rodzaj dotacji

Kwota
w zł.

Rodzaj realizowanego zadania

1.

754

75405

6170

Komenda Powiatowa Policji
w Wysokiem Mazowieckiem

wpłata na państwowy fundusz celowy

8.000

Wydatek majatkowy

Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na użytek Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem

2.

851

85111

6220

Powiat wysokomazowiecki
w Wysokiem Mazowieckiem

celowa

136.795

Wydatek majątkowy

Zakup tomografu komputerowego dla Szpitala Ogólnego
w Wysokiem Mazowieckiem

Ogółem

144.795

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Jan Misiewicz


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 52/IX/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 8 lipca 2015 r.

Objaśnienia
dokonanych zmian w budżecie na 2015 rok

1. W drodze przesunięć w planie wydatków przeznacza się środki finansowe na:

- dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na użytek Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem w formie wpłaty na rachunek bankowy Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku - kwota 8.000 zł,

- montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w m. Święck Wielki - kwota 18.000 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale "Drogi publiczne gminne" - 2.000 zł.

2. W wyniku dokonanych zmian budżecie w okresie międzysesyjnym oraz zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą aktualizuje się nastepujące załączniki uchwały budżetowej:

- "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015",

- "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej",

- "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych".

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Jan Misiewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama