Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 28.2015 Wójta Gminy Piątnica

z dnia 21 maja 2015r.

w sprawie korekty sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuję korekty sprawozdania z wykonania budżetu gminy Piątnica za 2014 rok przedłożonego przez Wójta Gminy Piątnica Zarządzeniem Nr 16.2015 z dnia 31 marca 2015 roku:

a) W treści zapisu § 1

- "pkt.1 lit. a dochody ogółem po wyrazach wykonanie zastąpienie kwoty "29 465 224,50" , kwotą "29 496 224,50" " .

- "pkt 1 lit. a dochody bieżące wykonanie zastąpienie kwoty "20 206 147,08" kwotą 29 296 147,08 zł".

b) W załączniku Nr 1 Sprawozdanie o dochodach budżetowych za 2014 rok

- w dziale 020 leśnictwo § 0750 wykonanie liczbę "4715,93", zastępuje się liczbą "4723,33" ,

- w dziale 600 transport i łączność § 0690 wykonanie liczbę "5118,02" ,zastępuje się liczbą "4715,93"

- Ogółem wykonanie liczbę "29 496 619,19" zł ,zastępuje się liczbą "29 496 224,50".

§ 2. Korekta sprawozdania podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie w terminie 14 dniu od dnia publikacji w dzienniku urzędowym.

Wójt


Krzysztof Ryszard Kozicki


Uzasadnienie

Korekty dokonano w wyniku błędów pisarskich.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe