reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/38/15 Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 24 lipca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379 i poz. 911) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 29.240 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 29.240 zł oraz dokonać przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 45.178 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem - 20.332.555 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 17.170.133 zł,

- majątkowe w wysokości - 3.162.422 zł;

2) wydatki ogółem - 21.303.408 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 16.057.157 zł,

- majątkowe w wysokości - 5.246.251 zł.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 970.853 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 970.853 zł.

2. Przychody z kredytów i pożyczek w kwocie 587.668 zl przeznacza się na planowane spłaty rat kredytów i pożyczek.

§ 5. Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr III/10/15 z dnia 21 stycznia 2015 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Szepietowa.

§ 7. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Sławomir Czarkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/38/15
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 24 lipca 2015 r.

Razem:

120 918,00

0,00

120 918,00

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

758

6 787 214,00

25 514,00

6 812 728,00

75814

137 000,00

25 514,00

162 514,00

2030

110 000,00

11 773,00

121 773,00

6330

0,00

13 741,00

13 741,00

852

275 000,00

16 649,00

291 649,00

85206

0,00

16 649,00

16 649,00

2030

0,00

16 649,00

16 649,00

900

2 023 251,00

- 12 923,00

2 010 328,00

90005

51 000,00

- 12 923,00

38 077,00

2007

51 000,00

- 12 923,00

38 077,00

Razem:

18 259 982,00

29 240,00

18 289 222,00

Rodzaj: Zlecone

Razem:

1 922 415,00

0,00

1 922 415,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/38/15
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 24 lipca 2015 r.Rodzaj:

Rodzaj: Porozumienia z JST

Razem:

120 826,00

0,00

120 826,00

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

1 231 218,00

- 7 178,00

1 224 040,00

60016

1 231 218,00

- 7 178,00

1 224 040,00

4270

362 840,00

- 7 178,00

355 662,00

750

2 620 390,00

8 794,00

2 629 184,00

75023

2 107 790,00

8 794,00

2 116 584,00

4300

112 000,00

8 794,00

120 794,00

801

8 280 154,00

35 000,00

8 315 154,00

80101

3 627 385,00

35 000,00

3 662 385,00

4270

0,00

35 000,00

35 000,00

80110

2 830 075,00

0,00

2 830 075,00

4210

137 971,00

- 30 000,00

107 971,00

4260

49 275,00

30 000,00

79 275,00

852

893 141,00

649,00

893 790,00

85206

20 257,00

16 649,00

36 906,00

4110

2 917,00

2 349,00

5 266,00

4120

455,00

300,00

755,00

4170

16 885,00

14 000,00

30 885,00

85295

96 000,00

- 16 000,00

80 000,00

3110

92 000,00

- 16 000,00

76 000,00

900

3 821 570,00

- 9 025,00

3 812 545,00

90005

60 000,00

- 15 203,00

44 797,00

4307

51 000,00

- 12 923,00

38 077,00

4309

9 000,00

- 2 280,00

6 720,00

90019

15 000,00

6 178,00

21 178,00

4300

8 000,00

6 178,00

14 178,00

926

189 860,00

1 000,00

190 860,00

92695

19 504,00

1 000,00

20 504,00

4300

5 900,00

1 000,00

6 900,00

Razem:

19 230 927,00

29 240,00

19 260 167,00

Rodzaj: Zlecone

Razem:

1 922 415,00

0,00

1 922 415,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/29/15
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 16 czerwca 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty

i pożyczki

środki pochodzące

z innych źródeł*

środki wymienione

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

600

60016

605

Integracja dróg gminnych z siecią dróg wyższych kategorii na terenie gminy

601 268

601 268

150 635

A. 300633
B. 150000
C.

Urząd Miejski

2

600

60016

605

Wykonanie parkingu na terenie przylegającym do świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Kościelnej w ramach funduszu sołeckiego wsi: Dąbrówka Kościelna, Wojny Piecki, Moczydły Stanisławowięta, Pułazie Świerże, Pułazie Wojdyły, Stawiereje Michałowięta, Stawiereje Podleśne, Średnica Pawłowięta, Wyszonki Posele, Wojny Izdebnik, Wojny Pogorzel

71 064

71 064

71 064

A.
B.
C.

Urząd Miejski

3

600

60016

605

Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Łazy - dokumentacja (fundusz sołecki)

9 009

9 009

9 009

A.
B.
C.

Urząd Miejski

4

600

60016

605

Przebudowa drogi gminnej Nowe Gierałty - dokumentacja (fundusz sołecki)

7 434

7 434

7 434

A.
B.
C.

Urząd Miejski

5

600

60016

605

Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Zabłotne - dokumentacja (fundusz sołecki)

6 000

6 000

6 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

6

600

60016

605

Przebudowa drogi gminnej Szepietowo Wawrzyńce - dokumentacja (fundusz sołecki)

10 000

10 000

10 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

7

600

60016

605

Zakup i montaż wiat Szepietowo Żaki, Szepietowo Janówka, Jabłoń Kikolskie (FS) Dąbrowa Dołęgi (FS)

16 915

16 915

16 915

A.
B.
C.

Urząd Miejski

600

razem

721 690

8

750

75023

605

"Przebudowa źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Szepietowo z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii tj. pomp ciepła, kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych" (UM)

318 116

318 116

56 228

A.
B.
C.

261 888

Urząd Miejski

9

750

75023

606

Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu " Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa"

61 830

61 830

9 275

A.
B. 52555
C.

Urząd Miejski

750

razem

379 946

10

801

80110

605

"Przebudowa źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Szepietowo z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii tj. pomp ciepła, kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych" (PG)

969 785

969 785

145 468

A.
B.
C.

824 317

Urząd Miejski

11

801

80195

605

Dokumentacja techniczna na wykonanie bieżni na boisku przy szkołach w Szepietowie

4 920

4 920

4 920

A.
B.
C.

Urząd Miejski

801

974 705

12

900

90095

606

zakup kosiarki (traktora) do utrzymania terenów zieleni na terenach rekreacyjnych we wsi Szepietowo Żaki (fundusz sołecki)

6 900

6 900

6 900

A.
B.
C.

Urząd Miejski

13

900

90095

606

zakup kosiarki do utrzymania terenów zieleni na terenach rekreacyjnych we wsi Szepietowo Podleśne (fundusz sołecki)

6 843

6 843

6 843

A.
B.
C.

Urząd Miejski

900

13 743

14

921

92109

605

"Przebudowa źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Szepietowo z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii tj. pomp ciepła, kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych" (GOK)

490 517

490 517

73 578

A.
B.
C.

416 939

Urząd Miejski

921

490 517

15

926

92601

605

"Przebudowa źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Szepietowo z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii tj. pomp ciepła, kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych" (Szatnia -Orlik)

19 493

19 493

2 924

A.
B.
C.

16 569

Urząd Miejski

16

926

92695

606

Wyposażenie placu zabaw we wsi Plewki (fundusz solecki)

7 504

7 504

7 504

A.
B.
C.

Urząd Miejski

926

26 997

Ogółem

2 607 598

2 607 598

584 697

0

A. 300633
B. 202555
C.

1 519 713

x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacja i środki z budżetu państwa (np. wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. inne dochody

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/38/15
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 24 lipca 2015 r.

Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych dochodów jednostek oświatowych na 2015 r.

Lp.

Wyszczególnienie

Źródła dochodów

Przeznaczenie

Stan środków obrotowych** na początek roku

Przychody*

Wydatki

Stan środków obrotowych** na koniec roku

ogółem

ogółem

1

2

3

4

5

6

7

8

I

Dochody własne jednostek budżetowych

368

360 000

360 370

0

z tego:

1. Szkoła Podstawowa w Szepietowie

Wynajem pomieszczeń szkolnych

Zakup sprzętu, wyposażenia i opłaty za utrzymanie rachunku

7

60 000

60 008

0

2. Publiczne Gimnazjum w Szepietowie

Wynajem pomieszczeń szkolnych

Zakup sprzętu sportowego, elektronicznego, wyposażenia i opłaty za utrzymanie rachunku

14

15 000

15 014

0

3. Publiczne Gimnazjum w Szepietowie

Żywienie

Zakup produktów spożywczych, materiałów i środków czystości oraz wyposażenia stołówki, opłaty za utrzymanie rachunku

347

285 000

285 348

0

Ogółem

368

360 000

360 370

0

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

*dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/38/15
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 24 lipca 2015 r.

1. Zwiększono gminie dotacje na zadania własne w opiece społecznej o 16.649 zl na dofinansowanie zatrudnienie asystenta rodziny.

2. W transporcie i łączności zmniejsza sie o7,.178 zl wydatki na remonty dróg gminnych, a zwiększa sie o 1.000 zł zakup usług w kulturze fizycznej i sporcie i 6.178 zł w ochronie środowiska. Powyższych przeniesień dokonuje się z związku ze zmiana przeznaczenia środków funduszu sołeckiego.

3. Zmniejsza się o 12.923 zł dochody planowane z POIiŚ oraz wydatki o kwotę 15.203 zł na Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, w związku z niższym kosztem tego zdania po przetargu.

4. Planuje się o 25.514 zł więcej zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym ze środków funduszu sołeckiego.

5. W oświacie i wychowaniu zwiększa się o 35.000zł wydatki remontowe na wymianę kotła węglowego w SP w Dąbrówce Kościelnej oraz przenosi się w Publicznym Gimnazjum kwotę 30.000 zł z wydatków na materiały na zakup energii.

6. W administracji zwiększa się o 8.794 zł wydatki na usługi.

7. W opiece społecznej zmniejsza się o 16.000 zł środki własne planowane na dożywianie.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama