reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 56/15 Wójta Gminy Narewka

z dnia 30 lipca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r

Na podstawie art.257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r poz.885, poz.938, poz.1646 z 2014r, poz.379, poz.911, poz. 1146, poz. 1626, poz.1877 z 2015r poz.238, poz.532) oraz § 12 ust.3 Uchwały Nr III/8/14 Rady Gminy Narewka z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2015, zarządzam co następuje :

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 24 180 640,02 zł w tym:

- dochody bieżące : 15 392 453,02 zł

- dochody majątkowe: 8 788 187,00 zł

2) wydatki ogółem : 24 492 744,02 zł w tym:

- bieżące : 13 428 329,02 zł

- majątkowe: 11 064 415,00 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


mgr Mikołaj Pawilcz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/15
Wójta Gminy Narewka
z dnia 30 lipca 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2015r.

Rodzaj zadania: porozumienia jst

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zwiększenie

Plan po zmianach

majątkowe razem:

269 787,00

0,00

269 787,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

269 787,00

0,00

269 787,00

Rodzaj zadania: własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zwiększenie

Plan po zmianach

bieżące

852

Pomoc społeczna

555 281,00

40 633,00

595 914,00

85206

Wspieranie rodziny

0,00

15 033,00

15 033,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0,00

15 033,00

15 033,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

15 000,00

1 600,00

16 600,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

15 000,00

1 600,00

16 600,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

207 000,00

19 000,00

226 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

207 000,00

19 000,00

226 000,00

85216

Zasiłki stałe

184 000,00

5 000,00

189 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

184 000,00

5 000,00

189 000,00

bieżące razem:

14 102 875,00

40 633,00

14 143 508,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 082 758,00

0,00

1 082 758,00

majątkowe razem:

8 518 400,00

0,00

8 518 400,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

6 750 950,00

0,00

6 750 950,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zwiększenie

Plan po zmianach

bieżące

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

19 494,00

4 681,00

24 175,00

75110

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

0,00

4 681,00

4 681,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

4 681,00

4 681,00

852

Pomoc społeczna

1 120 104,72

47,13

1 120 151,85

85215

Dodatki mieszkaniowe

202,72

47,13

249,85

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

202,72

47,13

249,85

bieżące razem:

1 244 216,89

4 728,13

1 248 945,02

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

Ogółem:

24 135 278,89

45 361,13

24 180 640,02

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

8 103 495,00

0,00

8 103 495,00

Zwiększa się plan dochodów o 45 361,13 zł w tym:

I. Zadania własne:

- 15 033,00 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.248.2015.MA z dnia 03 lipca 2015r zwiększającego plan dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,

- 1 600,00 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.284.2015.MA z dnia 27 lipca 2015r zwiększającego plan dotacji celowej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne,

- 19 000,00 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.283.2015.BB z dnia 16 lipca 2015r zwiększającego plan dotacji celowej na przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,

- 5 000,00 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.285.2015.BB z dnia 15 lipca 2015r zwiększającego plan dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

II. Zadania zlecone:

- 4 681,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DBŁ.3101-5-2/46/15 z dnia 17 lipca 2015r zwiększającego dotację celową na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego.

- 47,13 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr.FB-II.3111.272.2015.MA z dnia 9 lipca 2015r zwiększającego dotację celową na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015r.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 56/15
Wójta Gminy Narewka
z dnia 30 lipca 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2015r.

Rodzaj zadania: własne

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

2 450 339,00

0,00

2 450 339,00

60004

Lokalny transport zbiorowy

20 000,00

15 000,00

35 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

20 000,00

15 000,00

35 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

2 417 839,00

-15 000,00

2 402 839,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

50 000,00

-15 000,00

35 000,00

630

Turystyka

261 687,00

0,00

261 687,00

63095

Pozostała działalność

261 687,00

0,00

261 687,00

4260

Zakup energii

17 000,00

-3 000,00

14 000,00

4270

Zakup usług remontowych

0,00

3 000,00

3 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

312 434,00

0,00

312 434,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

273 347,00

0,00

273 347,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

39 215,00

-1 169,00

38 046,00

4580

Pozostałe odsetki

0,00

522,00

522,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

0,00

647,00

647,00

852

Pomoc społeczna

914 961,00

40 633,00

955 594,00

85206

Wspieranie rodziny

35 967,00

15 033,00

51 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

24 254,00

12 575,00

36 829,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 773,00

2 150,00

6 923,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

643,00

308,00

951,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

15 000,00

1 600,00

16 600,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

15 000,00

1 600,00

16 600,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

217 000,00

19 000,00

236 000,00

3110

Świadczenia społeczne

217 000,00

19 000,00

236 000,00

85216

Zasiłki stałe

184 000,00

5 000,00

189 000,00

3110

Świadczenia społeczne

184 000,00

5 000,00

189 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 387 314,00

0,00

1 387 314,00

90095

Pozostała działalność

786 920,00

0,00

786 920,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

12 000,00

12 000,00

24 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

92 000,00

-12 000,00

80 000,00

Razem własne:

22 883 379,00

40 633,00

22 924 012,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

19 494,00

4 681,00

24 175,00

75110

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

0,00

4 681,00

4 681,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

306,00

306,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

44,00

44,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

1 784,00

1 784,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

1 655,00

1 655,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

692,00

692,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

200,00

200,00

852

Pomoc społeczna

1 120 104,72

47,13

1 120 151,85

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 085 500,00

0,00

1 085 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

900,00

-100,00

800,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

0,00

100,00

100,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

202,72

47,13

249,85

3110

Świadczenia społeczne

198,75

46,21

244,96

4300

Zakup usług pozostałych

3,97

0,92

4,89

Razem zlecone:

1 244 216,89

4 728,13

1 248 945,02

Razem poroz. z JST:

319 787,00

0,00

319 787,00

Ogółem:

24 447 382,89

45 361,13

24 492 744,02

Zmiany w planie wydatków dokonano w związku ze zmianą planu dotacji na zadania zlecone i własne oraz w celu właściwej realizacji zadań dokonano niezbędnych zmian w planie wydatków w ramach działu.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Siwka

Maciej Siwka jest adwokatem, partnerem zarządzającym w Kancelarii Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni sp. p. z siedzibą w Katowicach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama